yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Адмінистративно-правовіІ основи діяльності приватних охоронніх стрк та їх взяємодія з ОВС України

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

1.          Конституція України. Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К., 1996. – 78 с.

2.          Закон України від 20 грудня 1990 року “Про міліцію” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4, ст. 20. (з наступними змінами та доповненнями).

3.      Закон України від 7 лютого 1991 року “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 14, ст. 168.

4.      Закон України від 7 лютого 1991 року “Про власність” // Відомості Верховної Ради.1991.№ 20, ст. 249.

5.      Закон України від 27 березня 1991 року “Про підприємства в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24, ст. 272.

6.          Закон України від 18 лютого 1992 року “Про оперативно-розшукову діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22, ст. 303 (з наступними змінами та доповненнями).

7.          Закон України від 1 червня 2000 року “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36, ст. 299.

8.          Закон України від 22 червня 2000 року “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40, ст. 338.

 

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

9.          Постанова Верховної Ради України від 25 травня 1993 року “Державна програма боротьби із злочинністю” // Інформаційна система “Нормативні акти України” № Р33250С.

10.     Постанова Верховної Ради УРСР від 29 листопада 1990 року “Про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці” // Відомості Верховної Ради України – 1990. – № 51. – С. 647.

11.     Постанова Верховної Ради України № 291 – ХІV “Про інформацію Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією про результати вивчення конфлікту, який відбувся у місті Луганську 24 серпня 1998 року між працівниками міліції та страйкуючими шахтарями” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 1. – С. 16.

12.     Постанова Верховної Ради України від 25 червня 1993 р. “Про Державну програму боротьби зі злочинністю” // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 27, ст.

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ ТА

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

13.     Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року № 615 (615‑93-п) “Про вдосконалення охорони державної та інших форм власності” // Закон і бізнес. – 1994. – № 22.

14.     Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року № 316 “Про порядок видачі суб`єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності” // К.: Центр компьютерных технологий. Компьютерное законодательство Украины, 2002.

15.     Указ Президента України “Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки” // Збірник Указів Президента України. – К.,1996.

16.     Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 740 “Про порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 747 (747-99-п) від 29.04.99 № 1824 ( 1824-99-п ) від 01.10.99 № 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000) // Урядовий кур`єр. – 1998. – 2 червня.

17.     Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 року № 1020 “Про порядок ліцензування підприємницької діяльності” // К.: Центр компьютерных технологий. Компьютерное законодательство Украины, 2002.

18.     Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1755 “Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. – С. 36.

 

ВІДОМЧІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

19.     Наказ МВС України від 25 березня 1993 року № 164 “Про затвердження інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів”.

20.     Наказ МВС України від 28 лютого 1994 року № 112 “Про затвердження інструкцій Про порядок видачі суб`єктам підприємницької діяльності ліцензій на надання послуг з охорони державної, крім особливо важливих об`єктів, колективної та приватної власності, а також охороні громадян; Про умови та правила здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по охороні приватної власності, а також охороні громадян та контроль за їх дотриманням”.

21.     Наказ МВС України від 14 квітня 1998 року № 257 “Про затвердження інструкції про порядок контролю за діяльністю суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з охорони власності, охорони громадян, а також за діяльністю служб охорони підприємств та організацій усіх форм власності”.

 

НАУКОВА, ДОВІДКОВА ТА ІНША ЛІТЕРАТУРА

22.     Авер`янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. – 1998. – № 8. – С. 8-13.

23.     Административная деятельность органов внутренних дел. Часть особенная: Учебник / Под ред. А.П. Коренева. – М.: МЮИ МВД России, 1997. – 346 с.

24.     Административное право зарубежных стран. – М., 1996. – 463 с.

25.     Административное право и административная деятельность органов внутренних дел: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М.: Академия МВД СССР, 1990. – 224 с.

26.     Административное право. Общая и особенная части. Учебник / Под ред. А.П. Коренева. – М.: МВШМ МВД СССР, 1986. – 487 с.

27.     Административное право: Учебник для вузов / Под ред. Ю.М. Козлова и Л.Л. Попова. – М., 1999. – 497 с.

28.     Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За загальною редакцією канд. юрид. наук., доц. А.Т. Комзюка. – Харків, 1998. – 78 с.

29.     Адміністративна діяльність ОВС. Загальна частина: Навчальний посібник / Під заг. ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва – К.: УАВС, 1995. – 179 с.

30.     Адміністративна діяльність ОВС. Загальна частина: Навчальний посібник / Братель Г., Голосніченко І., Колпаков В. та ін. – К.: КМУЦА, 1999. – 178 с.

31.     Адміністративна реформа в Україні: документи і матеріа­ли //Український правовий часопис. – 1999. – Вип. 4.

32.     Адміністративні правопорушення в Україні та кількість осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності в 1996-1999 роках. Статистичний бюлетень (форма 1-АП). – Київ: Держкомстат України, 1999.

33.     Александров Д.О. Мистецтво керування людьми. – К.: “Фінпрес”, 1999. – 124 с.

34.     Алексеев А. Закон Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности” // Сов. юстиция. – 1992. – № 15-16. – С. 31-32.

35.     Алексеев Н.И. Очерки по общей теории государства. – М., 1919. – 212 с.

36.     Алексеев С.С. Проблемы теории права: в 2-х томах. – Свердловск, 1972. – Т.1. – 396 с.

37.     Арестова Е. Н. Организационно-правовые и социологические аспекты взаимодействия органов внутренних дел с частными детективными и охранными службами: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Горький, 1995. – 32 с.

38.     Арестова Е. Н. Поможет ли частный детектив: Некоторые пробл. становления и развития частного сыска и охраны в России // Человек и закон. – 1995. – № 1. – С. 98-102.

39.     Арыстанбеков М. Дважды ... на грабли: Сравнительный анализ нормативно-правового регулирования частной охраннной деятельности в Республике Казахстан и России // Частный сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 5. – С. 13-15.

40.     Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.,1997. – 870 с.

41.     Баліна С.Н. Основи ринкового господарства: Методичні рекомендації. –  К.: НАВСУ, 1997. – 86 с.

42.     Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Основы психологии управления: Учебник. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1990. – 528 с.

43.     Бандурка О.М. Діяльність органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях. – Харків, 1993. – 64 с.

44.     Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ. Теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Харків: Основи, 1996. – 438 с.

45.     Бандурка О.М. Роль адміністративного законодавства в зміцненні правопорядку // Проблеми охорони громадського порядку і вдосконалення законодавства: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: ХІВС, 1994. – С.13-18.

46.     Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України. Підручник. Вид. Університету внутр. справ. – X., 1999. – 480 с.

47.     Баклан О.В. Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці. – К., Поліпром, 2003. – 168 с.

48.     Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. –Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1989. – 202 с.

49.     Бахрах Д.Н. Административное право. – М., 1999. – 204 с.

50.     Бельсон Я.М. Полиция “свободного” общества. – М.: Юридическая литература, 1984. – 173 с.

51.     Бедняков Д.И. Не процессуальная информация и расследование преступлений. – М. Юрид. л-ра, 1991. – С. 148-149.

52.     Білоконь М. Дружинники виходять на вулицю. // Іменем Закону. Громадсько-правовий тижневик. – № 2 (5031). –  15 січня 1999 року. – С. 5.

53.     Буденко Н.И., Бондарев С.Н. Лицензирование и контроль органов внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью. Лекция. – М., 1994. – 32 с.

54.     Бондарев С.Н., Гурьев Н.Д., Колянский А.З. “Охрана”: краткие рекомендации по основам правовой и огневой подготовки частных охранников. – М., 1999. – 130 с.

55.     Василевич В.В. Актуальні проблеми профілактики злочинів: Навчально-методичні матеріали. – К.: НАВСУ, 1999. – 65 с.

56.     Василевич В.В. Профілактика правопорушень: Навчально-методичні матеріали для ФЗН. – К., НАВСУ, 2001. – 48 с.

57.     Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. – М.: “Логос”, 1998. – 168 с.

58.     Ваулина О. Охрана: государственная с оружием, частная – с интеллектом: [Гос. служба охраны и частные охранные структуры] // Республика. – 1993. – №17 (23-29 сент.). – С. 6.

59.     Вауліна О. Гебісти, екстрасенси та інші сищики: [Приватні детективні фірми в Україні] // Республіка – 1993. – № 5 (20-26 березня). – С.11.

60.     Вегнер В.А. Защита информации в персональных компьютерах и сетях. – М., 1997. – 115 с.

61.     Ведель Ж. Административное право Франции / Пер. с французского д-ра юрид. наук Л.М. Энтина. – М.: “Прогрес”, 1973. – 512 с.

62.     Закон РФ “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” // Ведомости Съезда нар. депутатов Рос. Федерации и Верховного Совета Рос. Федерации. – 1992. – № 17. – ст. 888.

63.     Веремеенко И.И. Правоотношения в механизме административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка // Общетеоретические проблемы административно-правового обеспечения общественного порядка: Сборник научных трудов. – К.: КВШ МВД СССР, 1982. – С. 39-58.

64.     Воронов Б. Частный сыск: [Рос. Федерация] // Закон. – 1993. – № 1. – С. 56-57.

65.     Встреча на Никитском бульваре: [Частн. детектив. и охран. деятельность в Рос. Федерации: Обсуждение за круглым столом] // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1995. – № 3. – С. 11-25.

66.     Гаврилов А. Что не запрещено законом, то – ... нельзя? ...: [О частн. детективн. и охран. деятельности] // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 8. – С. 13-16.

67.     Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: МАУП. 1998. – 112 с.

68.     Гасанов Р. Шпионаж особого рода. – М., 1989. – С. 187-188.

69.     Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К.: “Юрінком”, 1997. – 144 с. 

70.     Голосніченко І.П. Про необхідність реформування окремих інститутів адміністративного права в умовах розвитку демократії // Концепція розвитку законодавства України // Матеріали науково-практичної конференції. – К., 1996. – С.111-114.

71.     Голосніченко І.П. Напрямки реформування адміністративного права України // Право України. – 1998. – № 8. – С. 14-20.

72.     Голосніченко І.П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права. – К.: “Вища школа”, 1991. – 208 с. 

73.     Голубев В. Ложка “дегтя” в бочке “меда”: [О частн. детектив. и охран. деятельность] // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 7. – С. 7-9.

74.     Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України: Навчальний посібник. – К., 1995. – 78 с.

75.     Гончарук С.Т. Суб`єкт адміністративного права України: Навчальний посібник. – К.: КМУЦА, 1998. – 40 с.

76.     Городецкий В., Наумец А. В споре рождается истина?: [Некоторые аспекты правового регулирования частн. детективн. и охран. деятельности в России] // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1995. – № 6. – С. 41-44.

77.     Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль, как правовая форма деятельности. – М., 1987. – 87с.

78.     Государственный архив Свердловской области; ф. 34, д. 15, л. 1-3; д. 16, л.1.

79.     Гравин И. Частные охранные предприятия // Хоз-во и право. – 1996. – № 4. – С. 103-106.

80.     Гринчак В.М. Актуальні проблеми попередження злочинів: Методичні матеріали спецкурсу для магістрів за спеціальністю “Управління в сфері правопорядку”. – К.: НАВСУ, 1999. – 65 с.

81.     Гуляев П. Права и обязанности градской и земской полиции. Часть 1. О полиции вообще. – С-Пб., 1824. – 183 с.

82.     Гущев В.Е. Частный детектив: Правовые положения и методы работы // Деловая жизнь. – 1995. – № 17. – С. 28.

83.     Дам коня, дам кинжал: [Закон о частн. детективн. и охран. деятельности от 11 марта 1992 года] // Человек и закон. – 1996. – № 12. – С. 52-54.

84.     Дашков Г.В., Кигас В.Н., Мелик-Дадаева И.А., Тюрина Л.П. Обеспечение законности в деятельности частных правоохранительных служб за рубежом.М., 1994. – 196 с.

85.     Джужа О.М., Гринчак В.М. Методичні матеріали спецкурсу “Міжнародні стандарти в галузі попередження злочинів та кримінального судочинства” для слухачів магістратури за спеціальністю “Правознавство”. – К.: НАВСУ, 1999. –  68 с.

86.     Джужа О.М., Гринчак В.М., Василевич В.В. Навчально-методичний комплекс спецкурсу “Актуальні проблеми профілактики злочинів”. – К.: НАВСУ, 1999. – 23 с. 

87.     Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Третьякова Т.А. Стислий словник кримінологічних термінів: Навчальний посібник. – К.: НАВСУ, 2000. – 55 с.

88.     Добриянов В.С. Методологические приемы теоретического и исторического познания. – М.: “Мысль”, 1968. – 318 с.

89.     Додин Е.В. Административная ответственность в проекте Конституции Украины // Юридический вестник. – 1996. – № 1. – С. 68.

90.     Додін Є.В. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. Травень 1996 року. – Київ, 1996. – 512 с.

91.     Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 2-е издание. – М.: Высшая школа, 1968. – 368 с.

92.     Забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ України: Збірник наукових праць. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1993. – 212 с.

93.     Загальна декларація прав людини. Прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року.

94.     Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник // За ред. В.В. Копейчикова. – К.: “Юрінком Інтер”, 2000. – 317 с. 

95.     Загорный А.В. Координация деятельности органов внутренних дел с другими государственными органами и общественными организациями в предупреждении правонарушений и укреплении общественного порядка. – М.: Академия МВД СССР, 1981. – 68 с.

96.     Звягинцев В. Прав тот, кто прав: [Взаимоотношения между правоохранительными органами и частн. охранниками] // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1999. – № 7. – С. 10-11.

97.     Зульфугарзаде Т.Э. Менеджмент в системе негосударственных правоохранительных организаций (Мекосепрология). Практическое пособие в вопросах и ответах. – М.: “Издательство Института экономики и права”, 1996.

98.     Зюнькін А.Г. Фінан. право: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: МАУП, 2001. – 312 с.

99.     Инструкция горно-полицейским урядникам и стражникам Иркутской губернии. Утв. МВД 6 июня 1902 г. // Собрание узаконениий и распоряжений правительства. 1902. Ст. 10.

100.      История полиции дореволюционной России // Сборник документов и материалов по истории государства и права: Учебное пособие. – М., 1981. – 124 с.

101.      Калинин Г. Негосударственная служба безопасности в Украине: текущий момент и перспективы // Служба безопасности. – 1996. – № 10. – С. 18-19

102.      Калиниченко В.Н., Михайлова А.Г. Основы оказания первой неотложной медицинской помощи при охранной деятельности. – М., 1994. – 181 с.

103.      Киселев С.В. Памятка офицеру охраны. – М., 1994. – 89 с.

104.      Кисин В.Р. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая: Учебник. – МЮИ МВД России: Изд-во “Щит”, 1998. – 335 с.

105.      Коваль Л.В. Адміністративне право України. – К.: Основи. 1994. – 98 с.

106.      Коваль Л.В. Охорона громадського порядку. – К.: Видавництво політичної літератури України, 1988. – 94 с.

107.      Ковалів М.В. Адміністративно-правові та організаційні засади забезпечення збереження вантажів на об`єктах залізничного транспорту: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. – К.: НАВСУ, 2000. – 192 с.

108.      Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку. Прийнято резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї 00Н від 17 грудня 1979 року // Док. 00Н А/RЕS/34/169 // Права людини і професійні стандарти для працівників міліції і пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ: Українсько-Американське бюро захисту прав людини, 1996. – С. 62-65.

109.      Козырев А.П. Основы управления в органах внутренних дел. – М., 1994. – С. 211.

110.      Колодій А.М. Принципи права України. – К.: “Юрінком Інтер”, 1998. – 206 с.

111.      Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка: Учебное пособие. – К.: Украинская академия внутренних дел, 1993. – 80 с.

112.      Колпаков В., Сущенко В, Столбовий В. Адміністративне право України: теоретична частина: Навчальний посібник. – К.: НАВСУ, 2000. – 152 с.

113.      Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: “Юрінком Інтер”, 1999. – 733 с.

114.      Коментар до Конституції України. – К., 1996. – 378 с.

115.      Кондратьєв Я.Ю. Психологія довірчих відносин: Навчальний посібник. – К.: УАВС, 1997.

116.      Кондратьєв Я.Ю. Роль керівника органу внутрішніх справ в удосконаленні правоохоронної діяльності: Лекція. – К.: НАВСУ, 2000.

117.      Кононенко Л.М. Організація діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження та припинення групових порушень громадського порядку і масових безпорядків: Лекція. – К.: НАВСУ, 1997. – 19 с.

118.      Конституции зарубежных государств – М.:БЕК, 1996. – 432 с.

119.      Концепція програми “Народ і міліція – партнери”: Науковий проект / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: НАВСУ, 1999. – 18 с.

120.      Концепція реформи адміністративного права України (Підготовлено робочою групою Кабінету Міністрів України з підготовки Концепції реформи адміністративного права та проекту Адміністративного кодексу України). Березень 1998 рік. – 87 с.

121.      Концепція розвитку законодавства України на 1997-2005 р. – К., 1997.

122.      Концепція розвитку органів внутрішніх справ України в XXI столітті: Науковий проект / За ред. Я.Ю.Кондратьєва. – К: НАВСУ, 1999. – 27 с.

123.      Коренев А.П. Основы управления в органах внутренних дел. – М., 1988. – 275 с.

124.      Коренев А.П., Моралева К.А., Рыжкин Н.Н. Опорные пункты правопорядка // Правоведение. – 1978. – № 2. – с. 22-26.

125.      Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти власності: Навчальний посібник / МВС України; УАВС. – К., 1995. – 60 с.

126.      Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. – К.: “Юрінком”, 1996. – 143 с.

127.      Корнієнко М.В. Сили і засоби органів внутрішніх справ, які залучаються на охорону громадського порядку (на прикладах м. Києва): Лекція. – К.: НАВСУ, 2001. – 40 с. 

128.      Кримінальний кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.

129.      Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми. – К., 1998. – 97 с.

130.      Кримінологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик, Ю.В. Александров та ін.. Нац. акад. внутр. справ України. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 670 с.

131.      Кримінологія і профілактика злочинів. Курс лекцій у 2-х кн. Особлива частина / Під заг. ред. Джужи О.М. – К.: НАВСУ, 2000. – 201 с.

132.      Кримінологія та профілактика злочинів: Навчально-методичний матеріал для слухачів факультету № 3 (експерти) / Укладачі: О.М. Джужа, В.М. Гринчак. – К.: НАВСУ, 1999.

133.      Кримінологія та профілактика злочинів: Навчально-методичні матеріали для слухачів спеціалізації БЕЗ, БОЗ / Укл. А.Ф. Зелінський, Ю.Ф. Іванов. – К.: НАВСУ, 2000. – 40 с.

134.      Крысин А. Охранный бизнес Украины // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1995. – № 2. – С. 88-92.

135.      Крысин А. Частные службы безопасности КНР // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1995. – № 1. – С. 89-90.

136.      Крысин А.В. Безопасность частнопредпринимательской деятельности. М., 1994. – 213 с.

137.      Крысин А.В. О деятельности частных охранно-сыскных бюро и служб закона: [Рос. Федерация] // Частный сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 5.

138.      Крысин А.В. Частные банковские службы безопасности Великобритании // Частный сыск и охрана. – 1993. – № 10.

139.      Крысин А.В. Частные сыскные и охранные агентства за рубежом: практика создания, функционирования и подбора кадров. – Екатеринбург, 1999. – 184 с.

140.      Куликов А. Мы заинтересованы в сотрудничестве: [Пробл. становления сферы деятельности частн. охран. предприятий, взаимодействие с гос. правоохранит. органами. Интервью Министра внутренних дел Рос. Федерации] // Частный сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 8. – С. 1, 4-6.

141.      Курило В.Л. Правовий статус працівників охоронних підприємств щодо носіння, зберігання та застосування спеціальних засобів та зброї. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 20. – С. 106-112.

142.      Курило В.Л. Суб`єкти з надання послуг з охорони майна та фізичних осіб. // Економіка та право. – 2002. – № 3(4). – С. 142-147.

143.      Курицын В.М. История полиции дореволюционной России. Горький, 1981. – 243 с.

144.      Лаптій В.А. Система управління ОВС в особливих умовах (теоретичні та практичні питання). – К.: УАВС, 1997. – 75 с.

145.      Лешков В.Н. О мерах против воровства, грабежа и других нарушений имущественной и личной безопасности. – М., 1861. – 164 с.

146.      Лист ДДСО № 11/9-5102/Фд від 29 листопада 2002 року “Про надання інформації”.

147.      Лихолоб В.Г. Правовые и нравственные вопросы предупреждения преступности органами внутренних дел: Учеб. пособие / МВД Украины; УАВД. – К., 1992. – 119 с. 

148.      Лігоцький А.О. Системний аналіз фахової освіти: Навчально-методичний посібник. – К.: НАВСУ, 1999.

149.      Лігоцький А.О. Системність і управління: Навчально-методичний посібник. – К.: НАВСУ, 1999.

150.      Лукашевич В. Г., Солов`євич І. В. Розбудова правоохоронних органів на засадах Конституції України // Регіональна науково-практична конференція “Концепція формування законодавства України” (12-13 березня 1997 року): матеріали доповідей. – Запоріжжя, 1997. – С.154-155.

151.      Малыгин М. Черный бизнес – бизнесу рознь: [Закон “О частной детективной и охранной деятельности”: Рос. Федерация] // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 4. – С. 13-15.

152.      Материалы Всероссийской юбилейной конференции  “Частные охранные предприятия России: состояние, тенденции и перспективы” 5 марта 2002 г. http://www.OXPAHA.ru/.

153.      Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Удосконалення ринку охоронних послуг з урахуванням міжнародного досвіду” (м. Київ 21-22 листопада 2003 року) //Прес-служба Асоціації українських банків: http://www.aub.com.ua.

154.      Митрохин В. Как защитить защитника: [Частн. охранно-сыск. деятельность в Рос. Федерации] // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1995. – № 5. – С. 59 – 62.

155.      Михайлов А.Е. Некорыстная насильственная преступность и ее предупреждение: Монография. – К.: НВТ “Правник” – НАВДУ, 1997. – 153 с. 

156.      Михайлов А.Е. Причини наркотизму і його попередження: Навчальний посібник. – Ужгород: Закарпаття, 1995. – 34 с.

157.      Михайлов О.Є. Попередження злочинів органами внутрішніх справ: Навчальний посібник. – Ужгород: “Закарпаття”, 1997. – 37 с.

158.      Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / Упор. М. Камлик; Координац. комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю; Міжвід. ДЦ. – К.: Школяр, 1999. – 476 с.

159.      Міжнародні стандарти та механізми захисту прав людини: Навч. -метод. комплекс (магістратура) / Укл. А.С. Мацко; МВС України. НАВСУ. – К., 2000. – 14 с.

160.      Мулукаев Р.С. Полиция в России (ХІХ - начало ХХ в.). – Нижний Новгород, 1993. – 102 с.

161.      Напрями реформування адміністративного права України // Право України. – 1998. – № 8. – С. 14-20.

162.      Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”. – Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1996. – 144 с.

163.      Общая теория права. Курс лекций. – Нижний Новгород, 1993. – 384с.

164.      Ожегов С. И. Словарь русского языка. А-Я. – М.: Издательство “Советская энциклопедия”,1964. – 900 с.

165.      Олефір В.І. Деякі проблеми забезпечення органами внутрішніх справ прав громадян на заняття підприємницької діяльності // Науковий вісник УАВС – К.: УАВС, 1995. – С.12-15.

166.      Олефір В.І. Законодавство України про адміністративну відповідальність. – К.: Юрінком, 1997. – С. 67.

167.      Онищенко Г. Мы займем достойное место: [Укр. федерация работников негос. служб безопасности] //Служба безопасности. – 1996. – № 11-12. – С.6‑9.

168.      Онищенко Г. Приватні охоронці – конкуренти чи партнери МВС?: [Бесіда з президентом Укр. федерації працівників недерж. служб безпеки] // Юрид. вісн. України. – 1997. – № 11. – 13-19 березня. – С. 6.

169.      Організація роботи з кадрами в органах внутрішніх справ: Навч. -метод. матеріали для слухачів факультету підготовки керівного складу органів внутрішніх справ / Під ред. Плішкіна В. – К., 1994. – 25 с. 

170.      Основы управления в ОВД /Под ред. проф. А.П. Коренева. – М., 1999. – 397 с.

171.      Охорона громадського порядку на дільниці: Навчальний посібник / І.П. Голосніченко та ін. – К.: УАВС, 1995. – 98 с.

172.      Предприниматель в опасности: способы защиты. Практическое руководство для предпринимателей и бизнесменов. – М., 1992.

173.      Партнерство ради безопасности?: [“Круглый стол в ред. Всеукр. ведомостей по обсуждению проблем: “частный детектив”, “частный охранник”] // Всеукраинские ведомости. – 1996. – 10 сент. – С. 8-9.

174.      Перов А. Руководитель ЧОП: Коллективный портрет // Частный сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 8. – С. 32-33.

175.      Перспективи приватного охоронного бізнесу в Україні // Юридичний вісник України, 19-25 листопада 1998 року. – С. 13.

176.      Першуткин Н. И. Щит, и меч...: [О пробл. частн. детектив. и охран. деятельности] // Частный сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 2. – С. 4-7.

177.      Подбор кадров: британский стандарт: [Сектор частн. охраны] // Частный сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 11. – С. 45.

178.      Положение о рабоче-крестьянской милиции: Постановление СНК СРСР, 25 мая 1931 г. // К.: Центр компьютерных технологий, 2002.                                                  

179.      Попов О.М. Приватного детектива викликали?: [Бесіда з президентом Укра. асоц. приват. детектив. служб України] //Вечірній Київ. – 1990. – 1 листопада.

180.      Пасенюк О. Реформування адміністративного права – важливий напрям правової політики // Право України. – 1998. – № 7. – С. 3-6. 

181.      Плішкін В.М., Лисюченко В.П. Управління органами внутрішніх справ (у визначеннях, поняттях і схемах). Навч. посібник (Альбом схем). – Київ: УАВС, 1994. – 120 с.

182.      Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник. – К.: НАВСУ, 1999. – 702 с.

183.      Полное собрание законодательства Русской империи. Собр. 3. Т. 20. Отд. 2 № 18547.

184.      Полное собрание законов Российской империи: Собрание третье. – СПб., 1891. – Т.9. – № 6196.

185.      Полное собрание законодательства Русской Империи. 3 т. 20. Отд. 1. № 18599.

186.      Правова статистика. Курс лекцій / Під заг. ред. О.М. Джужи. – К.: НАВСУ: Правові джерела, 2000. – 336 с.

187.      Правові основи підприємницької діяльності: Підручник з навчального курсу “Комерційне право” / Відп. ред. В.І. Шакун. НАВСУ; Укр. фін. – економ. ін-т. – К.: “Правові джерела”, 1997. – 780 с. 

188.      Приватна детективна й охоронна діяльність у Росії. // Світ безпеки. – 1999. –  № 2.

189.      Проблемы защиты от несанкционированного сбора информации техническими средствами: Метод. разработка. – К.: УАВД, 1996. – 32 с. 

190.      Пятницький В. Ми робимо все, щоб допомогти правоохоронним органам у забезпеченні майнової безпеки. // Iменем закону. – 1995. – 7 липня, № 27. – С. 10.

191.      Решетников Ф.М. Чезаре Беккаріа // Світова класична думка про державу і право. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 205-211.

192.      Розенфельд В.Г., Старилов Ю.Н. Административное принуждение. – Воронеж, 1993. – 112 с.

193.      Савелий М. Превышение полномочий служащими частных охранных служб // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 11. – С. 17-18.

194.      Самойленко О.О. Київська розшукна поліція в ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя, 1999. – С. 273-285.

195.      Сатановський О. Недержавна служба безпеки захищає бізнес: [Бесіда з віце-президентом Федерації недерж. служби безпеки України] // Час-Time. – 1999. – 2 березня. – С. 7.

196.      Свод законов Российской империи. – СПб., 1833. – Т.14.

197.      Сизиков М.И. Полиция Русской Империи в середине 18-столетия // Государство и право. 1993. № 11.

198.      Сизиков М.И. История полиции России (1718-1917): Становление и развитие общей регулярной полиции в России XVIII века. – М., 1992. – 318 с.

199.      Сищик на замовлення: [Приват. детект. служби у Великобританії] // Iменем закону. – 1992. – № 37 (верес.). – С. 10.

200.      Сколько стоит охрана в Украине: [Охран. фирмы] // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 5. – С. 6.

201.      Смета МВД. –  С-Пб., 1885. – С. 67.

202.      Советский энциклопедический словарь. – М.: “Советская энциклопедия”, 1982. – 1600 с.

203.      Сомов В. Высокая проба: Профессионально психологический отбор частных охранников // Частный сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 6. – С. 36-38.

204.      Сомов В. Ситуация сложна, но безвыходной не бывает. // Частный сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 11. – С.

205.      Соціологія / За загальною редакцією проф. В.П. Андрущенко, проф. М.І.Горлача. – Київ-Харків, 1998. – 624 с.

206.      Співак В.М. Громадянське суспільство і соціально-правова держава: ідейні витоки, поняття, проблеми формування в Україні. – К.: “Наукова думка”, 1998. – 60 с.

207.      Справочник частного детектива, охранника, сотрудника службы безопасности. – Красноярск: Гоница, 1993. – 71 с.

208.      Страхове право України: Підручник / За ред. Біленчука П.Д. – К.: “Атіка”, 1999.

209.      Стригин Е.М. Частный детектив (комментарий к закону о частной детективной и охранной деятельности). – Красноярск: Гоница, 1992. – 118 с.

210.      Теорія держави та права: Навчальний посібник / Колодій А.М. та ін. – К.: Юрінформ, 1995. – 156 с.

211.      Теорія держави та права: Навчальний посібник / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

212.      Украинский Детективам нужен закон: [интервью пред. Правл. Укр. Федерации работников негос. служб безопасности] // Уголовное дело. – 1995. – № 32. – С. 1.

213.      Ульянов О.І. Загальнотеоретичні поняття громадського порядку // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 1. – С.49-52.

214.      Ульянов О.І. Сутність громадського порядку. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 2. – С.97-99.

215.      Управління органами внутрішніх справ. Збірник інструктивно-методичних матеріалів /В.П. Лисюченко, О.Г. Циганов. – К.: НАВСУ, 2001. – 47 с.

216.      Управління органами внутрішніх справ: Довідник / Упор. В.П. Лисюченко, В.С. Цимбалюк, М.В. Гуцалюк. – К., 1996. – 25 с.

217.      Управління органами внутрішніх справ: російсько-український словник термінів та визначень: Учбовий посібник для слухачів / Укл. В.П. Лисюченко; Під ред. В.М. Плішкін. – К.: НАВСУ, 1997. – 68 с.

218.      Участь приватних охоронних і розшукних структур в охороні суспільного порядку // Світ безпеки. –1998. – № 12.

219.      Ущаповський В.Ф., Баліна С.Н. Правові основи приватизації в Україні та їх захист від злочинних посягань: Навчальний посібник. – К.: “Атіка”, 1999. – 113 с.

220.      Файоль А. Общее и промышленное управление. – М.,1923. – 362 с.

221.      Федоров К.Г., Ярмыш А.Н. История полиции дореволюционной России. – Ростов-на-Дону, 1976. – 91с.

222.      Філософія права: Навчальний посібник // За заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 334 с. 

223.      Хант Ч., Заратьян В. Разведка на службе Вашего предприятия. – Киев, 1992. – 97 с.

224.      Чайковський А.С., Щербак М.Г. За законом і над законом: з історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (IX-ХХст.). – К., 1996. – 268 с.

225.      Адміністративно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності о

 

15