yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Для забезпечення додаткових заходів з метою управління ри­зиками банки створюють постійно діючі комітети, зокрема:

Банківське право України

Для забезпечення додаткових заходів з метою управління ри­зиками банки створюють постійно діючі комітети, зокрема:

1)  кредитний комітет, який щомісячно оцінює якість активів банку та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення;

2)  комітет з питань управління активами та пасивами, який щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість акти­вів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розгля­дає питання відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним підрозділам банку рекомендації щодо усунення роз­біжностей у часі, що виникають;

3)  тарифний комітет, який щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику банку з питань операційних доходів.

Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального ви­робництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілей­них і інвестиційних монет) та страхування, крім виконання фу­нкцій страхового посередника.

Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняєть­ся залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 відсотків капіталу банку.

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною варті­стю не більше 25 відсотків капіталу банку. Це обмеження не по­ширюється на:

        приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення бан­ківських функцій;

         майно, яке перейшло банку у власність на підставі реаліза­ції прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;

         майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за умо­ви, що таке майно має бути відчужено банком протягом одного року з моменту набуття права власності на нього.

Цікавим є те, що визначені законом обмеження є значно м' якішими за обмеження, встановлені попередньою редакцією Закону України «Про банки і банківську діяльність», що діяла до 2000 року.

Банк зобов'язаний при наданні кредитів додержуватись осно­вних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредито­спроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, додержуватись встановлених Національним банком України ви­мог щодо концентрації ризиків[88].

Банки здійснюють прямі інвестиції та операції з цінними па­перами відповідно до законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими акта­ми Національного банку України.

Банки мають право здійснювати інвестиції лише на підставі письмового дозволу Національного банку України.

Банк має право здійснити інвестицію без письмового дозволу Національного банку України у разі, якщо:

1)  інвестиція в будь-яку юридичну особу становить не більше ніж 5 відсотків регулятивного капіталу банку;

2)  юридична особа, в яку здійснюється інвестиція, веде ви­ключно діяльність з надання фінансових послуг;

3)  регулятивний капітал банку повністю відповідає вимогам для інвестицій, встановленим нормативно-правовими актами На­ціонального банку України.

Банку забороняється інвестувати кошти в підприємство, установу, статутом яких передбачена повна відповідальність його власників.

Пряма чи опосередкована участь банку у капіталі будь-якого підприємства, установи не повинна перевищувати 15 відсотків капіталу банку. Сукупні інвестиції банку не повинні перевищува­ти 60 відсотків розміру капіталу банку.

Це обмеження не застосовується у разі, якщо:

1)  акції та інші цінні папери придбані банком у зв'язку з реалі­зацією права заставодержателя і банк не утримує їх більше одно­го року;

2)  банком з метою створення фінансової холдингової групи придбані акції, емітентом яких є інший банк;

3)  цінні папери знаходяться у власності банку не більше одно­го року, який отримав їх у результаті андеррайтингу;

4)  акції та інші цінні папери придбані банком за рахунок та від імені своїх клієнтів.

Зазначені обмеження не поширюються на діяльність інвести­ційних банків.

Для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку Украї­ни та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті.

Під час оплати за договорами, укладеними державними, ка­зенними, комунальними підприємствами та господарськими то­вариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсот­ків, банки перевіряють наявність звіту про результати здійснення процедури закупівлі та інших документів, що підтверджують ви­конання такими підприємствами та господарськими товариства­ми вимог Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Угоди, що здійснюються з пов'язаними з банком особами[89], не можуть передбачати більш сприятливі умови ніж угоди, укла­дені з іншими особами. Угоди, укладені банком із пов' язаними особами на умовах, сприятливіших за звичайні, визнаються су­дом недійсними з моменту їх укладення.

Більш сприятливими умовами визнаються:

1)  прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж вимагається від інших клієнтів;

2)  придбання у пов' язаної особи майна низької якості чи за за­вищеною ціною;

3)  здійснення інвестиції в цінні папери пов' язаної особи, яку банк не здійснив би в інше підприємство;

4)  оплата товарів та послуг пов'язаної особи за цінами вищи­ми, ніж звичайні або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані.

Банк може укладати угоди з пов'язаними особами, які перед­бачають нарахування відсотків та комісійних на здійснення бан­ківських операцій, які менші звичайних, та нарахування відсотків за вкладами і депозитами, які більші звичайних, у разі, якщо при­буток банку дозволяє здійснювати це без шкоди для фінансового розвитку банку.

Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для:

• погашення цією особою будь-яких зобов'язань перед пов'я­заною особою банку;

•    придбання активів пов'язаної особи банку;

•    придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов' я- заною особою банку, за винятком продукції, що виробляється ці­єю особою.

Банкам забороняється укладати договори з метою обмеження конкуренції та монополізації умов надання кредитів, інших бан­ківських послуг, встановлення процентних ставок та комісійної винагороди.

Банку забороняється встановлювати процентні ставки та комі­сійні винагороди на рівні нижче собівартості банківських послуг у цьому банку.

Банку забороняється вчиняти будь-які дії щодо впровадження у своїй практиці недобросовісної конкуренції.

Факти недобросовісної конкуренції щодо надання банком тих чи інших банківських послуг або здійснення операцій є підста­вою для заборони цьому банку подальшого надання таких послуг або здійснення операцій.

Банк зобов' язаний публікувати квартальні баланси, а також звіт про прибутки (збитки), річну фінансову звітність, підтвер­джену аудитором, в газеті «Урядовий кур'єр» чи «Голос Украї­ни».

 

15