yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 5. Форфейтингове кредитування

Банківське право України

§ 5. Форфейтингове кредитування

Ф

орфейтингове кредитування є менш поширеним в Україні та майже не згадується в чинному українському законо­давстві.

Форфейтинг (від франц. а ГогГаіі: — цілком, загальна сума) є специфічною формою кредитування експортерів шляхом покуп­ки у них комерційних векселів, що акцептуються імпортером (або інших боргових вимог по зовнішньоторговельних операці­ях), без права регресивної вимоги до продавця у разі несплати по векселю. Форфейтування застосовується головним чином як спо­сіб рефінансування комерційного кредиту в зовнішньоекономіч­ному обороті, воно є формою трансформації комерційного кре­диту в банківський.

Форфейтинг виник після другої світової війни. Декілька бан­ків Цюріха, що мали багатий досвід фінансування міжнародної торгівлі, стали використовувати цей прийом для фінансування закупівель зерна країнами Західної Європи в США. В ті роки по­стачання продукції і конкуренція між постачальниками настільки зросли, що покупці зажадали збільшення термінів кредиту, що надається, до 180 днів проти звичних 90. Крім того, відбулася зміна структури світової торгівлі на користь дорогих товарів з відносно великим терміном виробництва. Таким чином, підви­щилася роль кредиту в розвитку міжнародного економічного об­міну, і постачальники були вимушені шукати нові методи фінан­сування своїх операцій. У міру того як падали бар'єри в міжнародній торгівлі і багато африканських, азіатських, а також латиноамериканських країн стали активніші на світових ринках, західноєвропейські підприємці все менше надавали кредити за рахунок власних джерел, чому постачальники і були вимушені використовувати нові методи фінансування своїх операцій.

Найбільший розвиток форфейтинг одержав в країнах, де від­носно слабо розвинено державне кредитування експорту. Споча­тку форфейтування здійснювалося комерційними банками, але у міру збільшення об' єму операцій «а-форфе» стали утворюватись спеціалізовані інститути.

На сьогоднішній день одним з основних центрів форфейтингу є Лондон, який ніколи не зволікав з освоєнням нових банківських технологій. Значна частина форфейтингового бізнесу сконцент­рована також в Німеччині.

Таким чином, форфейтинг розвивається в різних фінансових центрах, причому помітне щорічне зростання подібних операцій. Проте, було б помилкою пов' язувати збільшення кількості опе­рацій «а-форфе» із зростанням числа таких центрів. Це поясню­ється зростанням ризиків, які несуть експортери, а також недолі­ком адекватних джерел фінансування у зв'язку із зростанням ризиків.

Форфейтинг має істотні переваги, що робить його привабли­вою формою середньострокового фінансування. Основною пере­вагою цієї форми є те, що форфейтер бере на себе всі ризики, пов'язані з операцією. Крім того, її привабливість зростає у зв'язку з відмовою в деяких країнах від фіксованих відсоткових ставок, хронічним недоліком в багатьох країнах валюти, що роз­виваються, для оплати товарів, що імпортуються, зростанням по­літичних ризиків і деякими іншими обставинами.

Сутність форфейтингової операції полягає в тому, що банк (форфейтор) викуповує векселі імпортера одразу ж після поста­чання товару, забезпечуючи експортеру негайний платіж вартості товару за вирахуванням різниці між вартостями експортного і форфейтингового кредиту. Форфейтор вимагає від імпортера ба­нківської гарантії або сам приймає на себе ризик за додаткову винагороду. Форфейтинг забезпечує захист від валютних ризиків.

 

21