yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 6. Іпотечне та вексельне кредитування

Банківське право України

§ 6. Іпотечне та вексельне кредитування

С

таття 347 Господарського кодексу України розрізняє як окрему форму кредиту іпотечний кредит — тобто кредит, забезпечений іпотекою.

Іпотека — це вид забезпечення виконання зобов'язання неру­хомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпоте- кодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невико­нання боржником забезпеченого іпотекою зобов' язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встанов­леному Законом України «Про іпотеку»[105].

Іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення су­ду. До іпотеки, яка виникає на підставі закону або рішення суду, застосовуються правила щодо іпотеки, яка виникає на підставі договору, якщо інше не встановлено законом. Взаємні права і обов' язки іпотекодавця та іпотекодержателя за іпотечним дого­вором виникають з моменту його нотаріального посвідчення. Іпотека має похідний характер від основного зобов' язання і є дійсною до припинення основного зобов' язання або до закінчен­ня строку дії іпотечного договору.

У разі порушення боржником основного зобов' язання відпо­відно до іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити за­безпечені нею вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими особами, права чи вимоги яких на передане в іпо­теку нерухоме майно не зареєстровані у встановленому законом порядку або зареєстровані після державної реєстрації іпотеки. Якщо пріоритет окремого права чи вимоги на передане в іпотеку нерухоме майно виникає відповідно до закону, таке право чи ви­мога має пріоритет над вимогою іпотекодержателя лише у разі його/її виникнення та реєстрації до моменту державної реєстрації іпотеки.

Відносини іпотечного кредитування додатково регулюються Законом України «Про іпотеку».

Як окрему форму кредиту деякі вчені виділяють вексельне кредитування, сутність якого полягає в тому, що відстрочення сплати грошей надається на умові використання в кредитних від­носинах векселя. Виділяють також інші форми кредитування, пе­релік яких є необмеженим.

 

22