yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 3. Види банківських рахунків

Банківське право України

§ 3. Види банківських рахунків

Б

анки відкривають своїм клієнтам за договором банківсько­го рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу — вкладні (депозитні) рахунки. Законодавством ви­значаються також інші види банківських рахунків.

Поточний рахунок — рахунок, що відкривається банком клієн­ту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розраху­нково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів від­повідно до умов договору та вимог законодавства України.

До поточних рахунків також належать:

•    рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;

•    поточні рахунки типу «Н», що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридич­них осіб — нерезидентів, які не займаються підприємницькою ді­яльністю на території України;

•    поточні рахунки типу «П», що відкриваються в національній валюті постійним представництвам;

•    карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками відповідно до встановлених вимог. Опера­ції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливос­тей, визначених відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із за­стосуванням платіжних карток;

•    поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів;

•    інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам- інвесторам в уповноважених банках України для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, оде­ржаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

Вкладний (депозитний) рахунок — це рахунок, що відкри­вається банком клієнту на договірній основі для зберігання гро­шей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законо­давства України та умов договору.

До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відпові­дно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» для накопичення заощаджень на виплату пенсії.

Металевий рахунок — це рахунок, який відкривається упов­новаженими банками України для обліку операцій, що здійсню­ються з банківськими металами;

Кореспондентський рахунок — рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських пе­реказів. Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору[133].

 

25