yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 4. Порядок оформлення операцій з готівкою

Банківське право України

§ 4. Порядок оформлення операцій з готівкою

З

аконодавством передбачені спеціальні форми документів, що застосовуються для обліку операцій з готівкою. Система обліку зазначених операцій побудована таким чином, щоб відобразити у відповідних документах кожну дію з готівковими коштами, яку здійснює суб' єкт господарювання незалежно від його статусу.

Для обліку розрахункових операцій в готівці застосовуються такі документи:

•    касова книга — документ установленої форми, що застосо­вується для здійснення первинного обліку готівки в касі. Форму касової книги установлено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 №51 «Про затвердження типових форм пер­винного обліку касових операцій»;

•    касовий ордер — первинний документ (прибутковий або ви­датковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси. Форму касових ордерів уста­новлено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 № 51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касо­вих операцій»[169]. З 1 січня 2008 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України № 809 від 6 червня 2007 року, згідно з якою касові ордери (прибуткові та видаткові) віднесені до бла­нків суворої звітності1 5.

•    журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових доку­ментів — це документ, що застосовується для реєстрації прибут­кових та видаткових касових ордерів та інших касових докумен­тів. Форму журналу встановлено наказом Міністерства статис­тики України від 15.02.96 №51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій»37;

•    книга обліку доходів і витрат — це документ установленої форми, що застосовується платниками єдиного податку для відо­браження руху готівки. Форму відповідної книги обліку доходів і витрат установлено Державною податковою адміністрацією України;

•    книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей — це книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених доку­ментів. Форму зазначеної книги встановлено наказом Міністерс­тва статистики України від 15.02.96 №51 «Про затвердження ти­пових форм первинного обліку касових операцій»37;

•    розрахунковий документ — це документ встановлених фор­ми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повер­нення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, пе­редбачених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчу­вання та послуг», і зареєстрований у встановленому порядку ре­єстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;

•    реєстратор розрахункових операцій (РРО) — пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції[170] і який призначений для реєстрації розрахункових опе­рацій під час продажу товарів (надання послуг), операцій з купів- лі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості прода­них товарів (наданих послуг);

•    розрахункова книжка (РК) — належним чином зброшурова­на та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом Украї­ни «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

•    фіскальний звітний чек — документ встановленої форми, на­друкований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг вико­наних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам' яті;

•    фіскальний звіт — документ встановленої форми, надру­кований реєстратором розрахункових операцій, що застосову­ється для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної ва­люти, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;

•    денний звіт — документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням;

•    контрольна стрічка — документ, надрукований реєстрато­ром розрахункових операцій, який містить копії надрукованих цим реєстратором розрахункових документів;

• книга обліку розрахункових операцій (КОРО) — прошнуро­вана і належним чином зареєстрована в органах державної подат­кової служби України книга, що містить щоденні звіти, які скла­даються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Застосування зазначених вище документів суворо регламенто­ване нормами чинного фінансового законодавства.

Операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час про­ведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку (касові операції) оформляються касови­ми ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими докумен­тами, документами за операціями із застосуванням платіжних кар­ток, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, на­дання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.

Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касо­вими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутко­вими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибу­ткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готів­ки, розрахунки тощо.

У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам підприємства) за видатковим касовим ор­дером або видатковою відомістю касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його на­йменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень — словами, копійок — цифрами), використо­вуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного ко­льору. Якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, то одержувачі також пред'являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа.

Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видат­кові касові ордери або видаткові відомості, в яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.

Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у ви­датковому касовому ордері або видатковій відомості.

Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України, у тому числі й особи, що не має змоги у зв'язку з хворобою або з інших по­важних причин поставити підпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено одержа­ти готівку. У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис «За дові­реністю». Довіреність залишається в касира і додається до видатко­вого касового ордера або видаткової відомості.

Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром під­приємства або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими відомостями.

Після закінчення встановлених строків виплат, пов' язаних з оплатою праці за видатковими відомостями, касир зобов' язаний депонувати залишок неодержаної готівки.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може про­водитися тільки в день їх складання. Виправлення в касових ор­дерах та видаткових відомостях забороняються.

Касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалте­ром у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових до­кументів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі ви­даткових відомостей на виплати, пов'язані з оплатою праці, реєструються після здійснення цих виплат.

Реєстрація касових ордерів і видаткових відомостей може здійс­нюватися за допомогою комп' ютерних засобів, які забезпечують формування і роздрукування потрібних касових документів.

Виносити з приміщення підприємства касові документи до­зволяється тільки за наявності письмового дозволу керівника або головного бухгалтера. У цьому разі до кінця робочого дня зазна­чені документи обов' язково мають бути повернуті до приміщен­ня підприємства.

З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підпри­ємства повинні мати касу[171], а їх керівники мають забезпечити на­лежне облаштування цієї каси та надійне зберігання готівкових ко­штів у ній. Якщо з вини керівників не були створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і транс­портування, то вони несуть за це відповідальність у встановленому законодавством України порядку.

Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать цьому підприємству, забороняється. Усі надходження і видачу готів­ки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі.

Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде од­ну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній ва­люті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послу­ги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов' язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатко­вими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу, що видається і оформляється підприємством — юридичною особою, до складу якого вони входять.

Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і вида­тковою відомістю в день її надходження або видачі. За відсутнос­ті руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день можуть не провадитися. Виправлення в касовій книзі, як правило, не допускаються. Якщо виправлення зроблені, то вони засвідчуються підписами касира, а також головного бух­галтера або особи, що його заміщує.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги (копію записів у ка­совій книзі за день), з прибутковими і видатковими касовими ор­дерами під підпис у касовій книзі.

Підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових документів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп'ютерних засобів. Програмне забезпе­чення, за допомогою якого ведеться касова книга, має забезпечу­вати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох час­тин аркуша касової книги, які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі.

Записи в касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації з касових документів. Записи в касовій книзі мають робитися до початку наступного робочого дня (тобто із залишка­ми на кінець попереднього дня). Сторінки касової книги мають нумеруватися автоматично в порядку зростання з початку року.

Після закінчення календарного року касова книга на електро­нних носіях має передаватися для зберігання відповідно до зако­нодавства України.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Керівник підприємства в разі зарахування на роботу касира укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність. Ка­сир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Ка­сиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам. На підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни виконання обов' язків касира по­кладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається договір про повну матеріальну відпо­відальність на час виконання ним обов' язків касира.

У разі відсутності касира (у зв'язку з хворобою тощо) цінності, що передані йому під відповідальність, перераховуються іншим касиром, якому вони передаються, у присутності керівника та го­ловного бухгалтера або в присутності комісії, призначеної керів­ником підприємства. Про результати перерахування і передавання цінностей складається акт за підписами зазначених осіб.

Підприємства, штатним розписом яких не передбачено посади касира, виконання його обов' язків можуть покладати відповідно до письмового розпорядження керівника на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підпри­ємствах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентари­зації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, при­значається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів. Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо.

У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, а також бухгалтерії).

Інвентаризація кас проводиться на кожному підприємстві у строки, що встановлені керівником, з покупюрним перерахуванням усіх готів­кових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за книгами обліку. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими докуме­нтами, вважається надлишком готівки в касі. У разі застосування під­приємством у розрахунках РРО звіряється сума наявної готівки на мі­сці проведення касиром розрахунку із сумою, зазначеною в звіті РРО (в РК та КОРО). У разі виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначається сума нестачі або надли­шку і з' ясовуються обставини їх виникнення. Сума нестачі відшкодо­вується відповідно до законодавства України, а надлишок оприбутко­вується в касі та зараховується в дохід відповідного підприємства.

 

32