yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 3. Платіжна система

Банківське право України

§ 3. Платіжна система

П

латіжна система — це платіжна організація, члени платіж­ної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей. Проведення пере­казу грошей є обов' язковою функцією, що має виконувати платі­жна система.

Платіжні системи поділяються на:

■  внутрішньодержавні платіжні системи (платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу грошей виключно в межах України);

■  міжнародні платіжні системи (платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезиден­том і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу грошей з однієї країни в іншу).

Внутрішньодержавні платіжні системи поділяються на бан­ківські та небанківські платіжні системи.

До внутрішньодержавних банківських платіжних систем від­носяться системи міжбанківських розрахунків, системи масо­вих платежів та внутрішньобанківські платіжні системи.

Система міжбанківських розрахунків призначена для переказу коштів у межах України між банками на виконання зобов' язань їх клієнтів, а також власних зобов' язань цих банків.

Внутрішньобанківська платіжна система створюється банком з метою забезпечення найбільш сприятливих умов для проведен­ня переказу коштів між його підрозділами.

Система масових платежів призначена для переказу коштів за операціями, що здійснюються юридичними та фізичними особа­ми із застосуванням платіжних інструментів.

До складу національної системи міжбанківських електронних платежів (далі — НСМЕП) входять:

платіжна організація — юридична особа, яка є власником або одержала право на використання знака для товарів і послуг національну систему міжбанківських електронних платежів та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток до національної системи міжбанківських електронних платежів, і яка визначає правила роботи національної системи міжбанківсь- ких електронних платежів, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності національної системи міжбанківських електронних платежів і несе відповідальність згідно із законодав­ством України та укладеними нею договорами; члени НСМЕП; учасники НСМЕП.

Членами національної системи міжбанківських електронних платежів є:

емітенти — юридичні особи, що здійснюють емісію спеціаль­них платіжних засобів та еквайри — юридичні особи, які здійс­нюють діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуго­вування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів.

Учасниками національної системи міжбанківських електро­нних платежів є:

розрахунковий банк — уповноважений платіжною організа­цією відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам платіжної системи та бере участь у проведенні взаєморо- зрахунків між ними.

головний процесинговий центр платіжної системи — юри­дична особа, що на підставі належним чином оформленого права (укладеного з Платіжною організацією договору, отриманого від неї дозволу, ліцензії тощо) здійснює процесинг, а також виконує функції клірингової установи платіжної системи;

регіональний процесинговий центр платіжної системи — юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (укладеного з Платіжною організацією договору, отрима­ного від неї дозволу, ліцензії тощо) здійснює процесинг і виконує кліринг для окремої групи членів платіжної системи, визначених Платіжною організацією за відповідною ознакою (територіальне розташування, організаційна структура тощо);

процесинговий центр банківського рівня — юридична осо­ба, яка на підставі належним чином оформленого права (укладе­ного з Платіжною організацією договору, отриманого від неї до­зволу, ліцензії тощо) здійснює процесинг та виконує згідно з договором(ами) з емітентом(ами) та/або еквайром(ами) їх інфор­маційне обслуговування. Виконання функцій центру забезпечу­ється за допомогою автоматизованої карткової системи; технічні еквайри (еквайрингові компанії); підприємства торгівлі та сфери послуг; держателі платіжних карток.

Кожна система масових електронних платежів має свою нор­мативну базу, що розробляється платіжною організацією та ви­значає нормативні та технологічні вимоги, а також методичні по­ложення щодо діяльності національної системи міжбанківських електронних платежів і функціонування автоматизованої картко­вої системи.

Внутрішньодержавні небанківські платіжні системи мають право здійснювати діяльність, пов' язану із переказом, виключно після їх реєстрації в Національному банку України та отримання відповідного дозволу Національного банку України.

Порядок реєстрації та отримання внутрішньодержавними не- банківськими платіжними системами дозволу на здійснення дія­льності, пов'язаної із переказом та відкликання цього дозволу, визначається Національним банком України.

Членом внутрішньодержавних небанківських платіжних си­стем може бути банк, що має банківську ліцензію Національ­ного банку України, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фі­нансових послуг України на здійснення переказу коштів, і які уклали договір з платіжною організацією відповідної платіж­ної системи[199].

 

36