yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Банківське право України

 Згідно зі статтею 61 Закону України «Про банки і банківсь­ку діяльність»[252] банки зобов' язані забезпечити збереження бан­ківської таємниці шляхом, зокрема, обмеження кола осіб, що ма­ють доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю. При цьому, службовці банку при вступі на посаду підписують зобов' язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники та службовці банків зобов' язані не розголо­шувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при вико­нанні своїх службових обов'язків.

Таким чином, законодавство чітко встановлює ті дії, які зо­бов'язаний здійснити банк з метою забезпечення режиму банків­ської таємниці при роботі з відповідними відомостями працівни­ків банку. Разом з тим, на нашу думку, не є у повній мірі визначеним коло осіб, які повинні підписувати зобов' язання що­до збереження банківської таємниці при вступі на посаду. Безпе­речно, до такого кола осіб належать керівники банку. Тобто, від­повідні зобов' язання повинні бути підписані головою Загальних зборів (Зборів учасників), секретарем Зборів банку, членами ви­конавчого органу банку та спостережної ради. Однак, термін «службовці банку» не є визначеним законодавчо, а тому потребує подальшої деталізації. На нашу думку, до цієї категорії працівни­ків банку відносяться службові особи в розумінні статті 364 Кри­мінального Кодексу України[253], відповідно до якої службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, установах і в організаціях незалежно від фор­ми власності посади, пов' язані з виконанням організаційно- розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов' язки за спеціальним повноваженням. Таким чином, законодавець не зобов'язує банки підписувати відповідні документи у осіб, які не мають ні адміністративно-госпо­дарських, ні організаційно-розпорядчих повноважень. Так, зок­рема, не буде порушенням статті 61 Закону не підписання зо­бов'язання щодо збереження банківської таємниці при призна­ченні, наприклад, працівника операційного підрозділу банку, технічного персоналу банку тощо. Досить проблематичним ви­глядає підписання такого документу в силу закону і з членами ревізійної комісії банку.

Разом з тим, необхідно відмітити, що підписання зобов' язань працівниками банку може здійснюватись за ініціативою самої банківської установи в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Щодо певних категорій працівників банку законодавець прямо передбачає обов' язковість підписання зобов' язань про збереження банківської таємниці. Так, згідно статті 45 Закону України «Про ба­нки і банківську діяльність» працівники служби внутрішнього ауди­ту при призначенні на посаду дають письмове зобов' язання про не- розголошення інформації щодо діяльності банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог глави 10 Закону. Безпере­чно, такий самий документ має бути підписаний з особою, уповно­важеною керівником банку на організацію в банку протидії легалі­зації (відмиванню) грошей, одержаних злочинним шляхом (Методичні рекомендації з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отрима­них злочинним шляхом, ухвалені Постановою Правління Націона­льного банку України №164 від 30.04.02 року[254]).

Невизначеним у законодавстві залишається зміст зобов' язання службовців і керівників банку щодо збереження банківської тає­мниці. На нашу думку, такий обов'язок повинен включати не тільки зобов'язання щодо збереження (нерозголошення) інфор­мації, але й зобов' язання щодо її невикористання, а також щодо вжиття заходів по упередженню неправомірного використання (розголошення) інформації іншими особами (зокрема, повідом­лення адміністрації банку). Необхідною також є розробка та за­твердження Національним банком України зразка зобов' язання щодо збереження банківської таємниці.

Принциповими є також вимоги законодавства щодо встанов­лення банком особливих правих документообігу документації, що містить банківську таємницю.

Так, з метою забезпечення зберігання та захисту банківської таємниці банки зобов' язані у внутрішніх положеннях встановити спеціальний порядок ведення діловодства з документами, що мі­стять банківську таємницю, зокрема визначити: порядок реєстра­ції вихідних документів, порядок роботи з документами, що міс­тять банківську таємницю, порядок відправлення та зберігання документів, які містять банківську таємницю, а також особливос­ті роботи з електронними документами, які містять банківську таємницю. Під час опрацювання вихідних документів виконавець документа визначає потребу проставляння на ньому грифа «Бан­ківська таємниця». Необхідність проставляння такого грифа на документі визначається виконавцем з урахуванням вимог статті 1076 Цивільного кодексу України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Реєстрація вихідних документів, що містять банківську таєм­ницю, здійснюється в спеціальному журналі обліку вихідних до­кументів окремо від реєстрації інших вихідних документів.

Вихідні документи реєструються в день їх підписання.

Під час роботи з документами, що містять гриф «Банківська таємниця», працівники банку мають забезпечити зберігання та­ких документів у сейфах або шафах, які надійно замикаються і до яких не мають доступу треті особи. Банки зобов' язані під час відправлення (передавання) інформації, що містить банківську таємницю, забезпечити її гарантовану доставку та конфіденцій­ність.

Забороняється відправлення документів з грифом «Банківська таємниця» з використанням факсимільного зв'язку або іншими каналами зв'язку, що не забезпечують захист інформації.

Автоматизовані системи, які обробляють інформацію, що міс­тить банківську таємницю, мають створюватися банками таким чином, щоб обмежити доступ користувачів лише в межах, що не­обхідні для виконання їх службових обов' язків. Автоматизовані системи оброблення інформації повинні мати вбудовану систему захисту інформації, яку неможливо відключити або здійснити оброблення інформації, минаючи її.

Автоматизовані системи оброблення інформації, що містить банківську таємницю, які працюють у режимі реального часу (оп-

Ііпе), повинні мати таку архітектуру, за якої користувачі не мають прямого доступу до конфіденційних даних у базі даних і можуть отримувати доступ лише через сервер застосувань, що здійснює сувору автентифікацію запитів.

Автоматизовані системи повинні здійснювати обов' язкову ре­єстрацію всіх спроб доступу та інших критичних подій у системі в захищеному від модифікації електронному журналі.

Приймання та реєстрація інформації визначеного формату, що містить банківську таємницю, в електронному вигляді технологі­чними АРМ автоматизованих систем здійснюється згідно з тех­нологічними схемами проходження інформації безпосередньо на відповідних робочих місцях з використанням вбудованої в ці технологічні АРМ системи захисту інформації.

Передавання інформації, яка містить банківську таємницю, електронною поштою або в режимі оп-Ііпе здійснюється лише в захищеному (зашифрованому) вигляді з контролем цілісності та з обов' язковим наданням підтвердження про її надходження з еле­ктронним підписом отримувача з використанням засобів захисту;

Роздрукування документів з грифом «Банківська таємниця» у технологічних АРМ здійснюється згідно з технологічними схе­мами роботи відповідних АРМ банку. На роздрукованих докуме­нтах проставляється гриф «Банківська таємниця» і вони обліко­вуються згідно з вимогами щодо обліку паперових документів. Отримання інформації з баз даних технологічних АРМ нештат­ними засобами забороняється.

Формування архівів в електронному вигляді здійснюється згі­дно з технологічними схемами оброблення документів, а також вимогами нормативно-правових актів Національного банку України (далі — Національний банк). Архіви зберігаються на серверах або зовнішніх носіях у захищеному вигляді із забезпе­ченням контролю цілісності інформації під час роботи з архівни­ми документами.

 

46