yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->3.2. Ліцензування валютних операцій

Банківське право України

3.2. Ліцензування валютних операцій

Згідно зі статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів «Про систему ва­лютного регулювання та валютного контролю» Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення ва­лютних операцій, які підпадають під режим ліцензування.

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь пері­од дії режиму валютного регулювання.

Уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, що одержали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій, пов'язаних з торгівлею іноземною валютою, мають право відкривати на території України пункти обміну іно­земних валют, у тому числі на підставі агентських угод з іншими юридичними особами — резидентами.

е)  на оплату витрат за придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном. — суму, що не перевищує 600 доларів США, або еквівалент цієї суми в ін­шій іноземній валюті на місяць;

є) на оплату зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуаль­ної власності, уключаючи оплату послуг патентних повірених за кордоном. — суму, що не перевищує 5000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

ж)   на оплату витрат, пов'язаних із смертю громадян за кордоном (транспортні ви­трати та витрати на поховання). — суму, що зазначена в підтвердних документах;

з)  на оплату послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифіката­ми) страхування життя, укладеними з нерезидентами. — на підставі ліцензії незалежно від суми;

и)  на оплату інших послуг, що набуваються в нерезидентів за кордоном, у тому чис­лі послуг мобільного зв'язку, супутникового телебачення та за надання в користування прав інтелектуальної власності. — суму, що не перевищує 1000 доларів США, або екві­валент цієї суми в іншій іноземній валюті на місяць;

і) на оплату продукції, що купується за кордоном для власного споживання. — суму, що не перевищує 200 доларів США на місяць.

ї) на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій — суму, що не перевищує 600 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

й) на власні рахунки, що відкриті за межами України на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України. — суму, що не перевищує на місяць еквівалент 50000 гривень, а в разі виїзду за кордон на по­стійне місце проживання — у межах залишку коштів на поточному рахунку;

к) у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання — у межах залишку коштів на поточному рахунку в разі пред' явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства — документа, що засвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду, а також довідки пода­ткового органу про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку — рези­дентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність по­даткових зобов' язань з цього податку.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції.

Індивідуальної ліцензії потребують всі операції, крім:

■ вивезення, переказування і пересилання за межі України фі­зичними особами — резидентами іноземної валюти на суму, що визначається Національним банком України;

■ вивезення, переказування і пересилання за межі України фі­зичними особами — резидентами і нерезидентами іноземної ва­люти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних під­ставах;

■ платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов' язань у цій валюті перед не­резидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелек­туальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, сві­доцтвами, сертифікатами) страхування життя;

■ платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді про­центів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

■ вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинен­ня інвестиційної діяльності.

 

54