yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Зокрема, потребують ліцензування такі операції:

Банківське право України

Зокрема, потребують ліцензування такі операції:

1. Ввезення, переказування, пересилання валюти України та іноземної валюти в Україну, а також вивезення, переказу­вання, пересилання валюти України та іноземної валюти з України.

Фізична особа має право вивозити за межі України на одну особу (незалежно від віку) валюту України в сумі, що не переви­щує 10000 гривень, у тому числі ювілейні та пам'ятні монети із недорогоцінних та дорогоцінних металів у сумі, що не перевищує 3000 гривень, із них:

а)   за умови усного декларування митному органу валюти України (за винятком монет із дорогоцінних металів) у сумі, що не перевищує 3000 гривень;

б) за умови письмового декларування митному органу валюти України (у тому числі монет із дорогоцінних металів), якщо її сума перевищує 3000 гривень.

Вивезення валюти України фізичними особами — резидента­ми та нерезидентами в сумі, яка перевищує встановлені норми дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.

Фізична особа має право ввозити в Україну на одну особу (не­залежно від віку) валюту України в сумі, що не перевищує 10000 гривень, у тому числі ювілейні та пам' ятні монети із недорого- цінних та дорогоцінних металів у сумі, що не перевищує 3000 гривень, із них:

а)   за умови усного декларування митному органу валюти України (за винятком монет із дорогоцінних металів) у сумі, що не перевищує 3000 гривень;

б) за умови письмового декларування митному органу валюти України (у тому числі монет із дорогоцінних металів), якщо її сума перевищує 3000 гривень.

Фізична особа має право ввозити в Україну валюту України на суму, що перевищує норму для усного декларування, якщо валю­та України була вивезена з України на законних підставах (за на­явності митної декларації).

Ввезення валюти України фізичними особами — резиден­тами та нерезидентами в сумі, яка перевищує встановлені нор­ми дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національ­ного банку.

За межі України дозволяється вивезення юридичними особами — резидентами, яким належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні) транспортні засоби, що здійснюють паса­жирські рейси за межі України, через підзвітну фізичну особу кош­тів у сумі, що не перевищує 3000 гривень, для забезпечення розра­хунків на транспортних засобах за надані послуги та/або реалізовані товари.

Валюта України, що вивозиться з України юридичними осо­бами — резидентами, підлягає декларуванню відповідному мит­ному органу підзвітною фізичною особою, яка має доручення юридичної особи — резидента на вивезення за межі України ва­люти України. У митній декларації зазначаються повна назва юридичної особи, її місцезнаходження та номер зазначеного до­ручення, копія якого залишається на митниці.

Юридичним особам — резидентам дозволяється ввезення в Україну через підзвітну фізичну особу коштів, які вивезені рані­ше з України на законних підставах (за наявності митної декла­рації на їх вивезення) на транспортних засобах, що їм належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні), у сумі, що не перевищує 3000 гривень а також валюта України, що отримана як виручка за надані послуги чи реалізовані товари на території України до перетинання митного кордону України або під час пасажирського рейсу за межами України, що підтвердже­но записом у товарно-касовій (касовій) книзі або чеками елект­ронних контрольно-касових апаратів.

Валюта України, що увозиться в Україну юридичними осо­бами — резидентами, підлягає декларуванню відповідному митному органу підзвітною фізичною особою, яка має дору­чення юридичної особи — резидента на ввезення в Україну ва­люти України.

Ввезення валюти України юридичними особами — резиден­тами через підзвітну фізичну особу в сумі, яка перевищує вище­зазначені норми, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.

Дозволяється вивезення за межі України фізичними особами — резидентами та нерезидентами з обов' язковим зазначенням у митній декларації іноземної валюти, чеків, банківських металів, що ввезені раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на їх увезення).

Фізична особа має право вивозити за межі України на одну особу (незалежно від віку) іноземну валюту та/або дорожні й іменні чеки та/або картки Уіза Тгауеі Мопеу в сумі, що не пере­вищує 10 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іно­земній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митно­го кордону, із них:

а)  за умови усного декларування митному органу іноземної валюти та/або чеків на суму, що не перевищує 3000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті;

б) за умови письмового декларування митному органу:

фізичною особою — резидентом іноземної валюти та/або че­ків, якщо сума перевищує 3000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, без підтвердних документів;

фізичною особою — нерезидентом іноземної валюти та/або чеків, якщо сума перевищує 3000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті на підставі довідки уповнова­женого банку;

фізичною особою карток Уіза Тгауеі Мопеу на підставі довід­ки уповноваженого банку.

Фізична особа — нерезидент має право вивозити за межі України іменні чеки, емітовані іноземними банками та іноземни­ми небанківськими установами і надіслані в Україну з дотриман­ням вимог законодавства України за умови письмового деклару­вання митним органам.

Іноземна валюта готівкою в сумі, що перевищує встановлені норми, підлягає переказуванню через уповноважений банк України до іноземного банку або вивозиться фізичними особами — резидентами та нерезидентами на підставі індивідуальної лі­цензії Національного банку.

Дозволяється вивезення за межі України:

а)  за умови усного декларування митному органу іноземної валюти готівкою та/або дорожніми чеками для фізичних осіб — резидентів та нерезидентів на суму до 3000 доларів США або ек­вівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону;

б)  з обов' язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами — резидентами та нерезидентами:

іноземної валюти, чеків, що ввезені раніше в Україну на за­конних підставах (за наявності митної декларації на їх увезення);

коштів загальною сумою до 10000 доларів США або еквіва­лент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гри­вні до іноземних валют готівкою та/або дорожніми чеками.

Фізична особа — резидент має право ввозити в Україну з обов' язковим зазначенням у митній декларації іноземну валюту, чеки, банківські метали, що вивезені раніше за межі України на законних підставах (за наявності митної декларації).

Фізична особа має право ввозити в Україну на одну особу (не­залежно від віку) іноземну валюту та/або чеки в сумі, що не пе­ревищує 15000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних ва­лют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону, із них:

а) за умови усного декларування митному органу на суму, що не перевищує 3000 доларів США, або еквівалент цієї суми в ін­шій іноземній валюті;

б)  за умови письмового декларування митному органу, якщо сума перевищує 3000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, без підтвердних документів.

Дозволяється ввезення в Україну фізичними особами — рези­дентами і нерезидентами за наявності повноважень юридичної особи — нерезидента готівкової вільно конвертованої валюти в сумі до 10 000 доларів США включно або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті.

Також дозволяється ввезення в Україну фізичними особами, які прямують через територію України транзитом, коштів у сумі до 30000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній ва­люті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, чеків, еміто­ваних іноземними банками та небанківськими установами, у сумі до 30000 доларів США, банківських металів у вигляді зливків загаль­ною вагою до 1000 г за наявності в них транзитної української візи, візи країни призначення, проїзних квитків або інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки.

Відповідає чинному законодавству пересилання іноземної ва­люти та чеків у міжнародних поштових відправленнях з оголо­шеною цінністю з дотриманням Правил надання послуг пошто­вого зв'язку:

а) фізичними особами — резидентами та нерезидентами: банкнот у сумі до 100 доларів США або еквівалент цієї суми в

іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, — на ім'я фізичних осіб — резидентів та нере­зидентів;

б) уповноваженими банками:

зношених і пошкоджених банкнот, що не є платіжним засобом на території України, — до іноземного банку — кореспондента для прийняття на інкасо;

чеків (іменних, дорожніх), виражених в іноземній валюті, — до іноземного банку — кореспондента для прийняття на інкасо.

Національним банком дозволяється пересилання іноземної ва­люти та чеків у міжнародних поштових відправленнях з оголо­шеною цінністю з дотриманням вимог положень актів Всесвіт­нього поштового союзу, згода на обов' язковість яких надана Верховною Радою України:

а) банкнот у сумі до 300 доларів США, або еквівалент цієї су­ми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іно­земних валют, установленим Національним банком на день офо­рмлення митної декларації, — на ім' я фізичних осіб — резидентів та нерезидентів;

б)  монет із недорогоцінних металів як нумізматичної продук­ції в сумі до 300 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних ва­лют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, — на ім'я фізичних осіб — резидентів та нере­зидентів;

в)  чеків, які виписані на ім' я фізичних осіб — резидентів і не­резидентів у сумі до 10 000 доларів США, або еквівалент цієї су­ми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іно­земних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

г)   чеків, які виписані на ім' я юридичних осіб — резидентів і представництв юридичних осіб — нерезидентів в Україні у сумі до 50000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій інозем­ній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, уста­новленим Національним банком на день оформлення митної де­кларації.

 

55