yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->3.3. Надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі.

Банківське право України

3.3. Надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі.

На сьогодні не встановлені будь-які межі щодо термінів та стро­ків одержання кредитів з-за кордону резидентами. Це пояснюється намаганням держави залучити якомога більше інвестицій в еконо­міку України, що досить часто надходять у вигляді кредитів. Таким чином, на сьогодні цей вид валютних операцій не підлягає ліцензу­ванню. Натомість, законодавством встановлена вимога щодо обов'язкової реєстрації кредитних договорів. Процедура ж реєстра­ції, в свою чергу, містить деякі обмеження, спрямовані на унемож- ливлення відтоку іноземної валюти з території України через меха­нізм кредиту (завищені відсотки, пеня, штрафи тощо).

Так, договори, які передбачають виконання резидентами бор­гових зобов' язань перед нерезидентами за запозиченими у них кредитами, позиками в іноземній валюті, підлягають реєстрації Національним банком України. Уповноважені банки здійснюють обслуговування операцій за договорами на підставі реєстрацій­них свідоцтв.

Реєстрація договорів здійснюється Національним банком України протягом семи робочих днів з дати надходження необ­хідних для реєстрації документів. Протягом цього строку Націо­нальний банк України видає реєстраційні свідоцтва.

Виходячи з розміру зовнішньої заборгованості, стану і умов її обслуговування, а також платіжного балансу України Національний банк України в межах своїх повноважень може визначати умови, відповідно до яких резиденти укладають кредитні договори.

У разі одержання резидентами кредитів, позик в іноземній ва­люті від нерезидентів без реєстрації договорів до резидентів за­стосовуються фінансові санкції — штрафи у сумі, еквівалентній одному відсотку розміру одержаного кредиту чи позики і перера­хованій у національну валюту України за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день одержання креди­ту, позики, з подальшою обов' язковою реєстрацією зазначених договорів.

Штрафи сплачуються не пізніше п' яти днів з дня вручення ре­зиденту, нерезиденту рішення про накладення штрафу. У разі не­сплати штрафу у зазначений строк сума штрафу списується з ра­хунків резидента на підставі рішення суду.

Кредити можуть одержуватися лише в безготівковій формі.

Кредити, що одержують від нерезидентів фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, мають зара­ховуватися на їх рахунки, відкриті в уповноважених банках України або в іноземних банках. Такі кредити фізичні особи можуть одер­жувати на строк не менше ніж на півроку. У разі надходження кре­диту на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому бан­ку, його погашення здійснюється з цього рахунку.

Не потребують реєстрації Національним банком договори з одержання резидентами від нерезидентів комерційних кредитів, а також кредитів, які залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України.

Національний банк здійснює реєстрацію укладених резиде­нтами договорів в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, процентна ставка за користування якими (з урахуванням комісій, неустойки, інших зборів, установлених договором) на дату подання резидентом- позичальником пакета документів до територіального управ­ління не перевищує розміру максимальної процентної ставки, що встановлюється за рішенням Правління Національного ба­нку на підставі вартості державних запозичень на зовнішніх фінансових ринках.

Національний банк здійснює реєстрацію укладених резиден­тами договорів в іноземній валюті 2-ї та 3-ї групи Класифікатора, процентна ставка за користування якими на дату подання рези- дентом-позичальником пакета документів до територіального управління не перевищує розміру середньозваженої процентної ставки, за якою уповноважені банки надають суб' єктам господа­рювання кредити на внутрішньому кредитному ринку.

Не допускається реєстрація Національним банком укладених резидентами договорів, умовами яких передбачена сплата рези- дентами-позичальниками процентів за користування кредитами, до фактичного надходження в Україну кредитних коштів від не­резидентів або до оплати нерезидентами-кредиторами зовніш­ньоторговельних контрактів резидентів-позичальників за межами України чи до зарахування кредитних коштів на рахунок резиде- нта-позичальника, відкритий за межами України.

Підставою для відмови у видачі територіальним управлінням резиденту-позичальнику реєстраційного свідоцтва є:

•    відсутність належним чином оформлених документів;

•    виявлення в поданих документах недостовірної (суперечли­вої) інформації;

•    перевищення розміру процентної ставки, передбаченої дого­вором, розміру процентної ставки, встановленої Національним банком для зовнішніх запозичень;

•    наявність у зовнішньоторговельних контрактах умов, які пе­редбачають ненадходження в Україну продукції, невиконання робіт і ненадання послуг в Україні, неотримання в Україні об' єкта права інтелектуальної власності;

•    наявність у договорах умов, які свідчать, що кредитна опе­рація підлягає фінансовому моніторингу;

•    невідповідність вимогам, встановленим законодавством.

Обслуговуючий банк проводить платіжні операції за кредитним

договором лише в разі їх відповідності умовам, зазначеним у реєст­раційному свідоцтві (крім випадків прострочення погашення креди­ту, а також дострокового погашення кредиту (якщо це передбачено договором) та в договорі з нерезидентом, і здійснює контроль за відповідністю обсягів перерахованої нерезиденту іноземної валюти обсягам фактично одержаного резидентом кредиту з урахуванням сплати процентів за його користування, комісій тощо.

Особливі правила встановлені законодавством і щодо надання позик в іноземній валюті резидентами нерезидентам. Так, позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті нерезидентам надають тільки резиденти — юридичні особи, а також резиденти — фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності. Надання ре­зидентом позики в іноземній валюті нерезиденту потребує отри­мання резидентом індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту.

 

56