yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->3.4. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.

Банківське право України

3.4. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.

Ліцензуванню підлягають операції із передання в заставу іно­земної валюти.

Водночас, необхідно зазначити, що режим ліцензування не поширюється на заставу безготівкової іноземної валюти, оскіль­ки предметом договору застави безготівкової іноземної валюти є не валюта, а майнові права (права вимоги) до банківської устано­ви щодо вчинення певних операцій з безготівковими валютними коштами403. З огляду на зазначене, Національний банк України з посиланням на роз' яснення Вищого арбітражного суду України від 24.12.99 N 02-5/602 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Закону України «Про заста­ву» підтримує вказану позицію404.

Розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, за винятком:

■ відкриття фізичними особами — резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;

■ відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими ба­нками;

■ відкриття рахунків у іноземній валюті установами, що кори­стуються дипломатичним імунітетом.

Відокремлений структурний підрозділ резидента з місцезна­ходженням за межами України, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою, розміщує валю­тні цінності та здійснює інші операції через рахунок, відкритий за межами України цьому підрозділу, без ліцензії.

Строк дії ліцензії на розміщення валютних цінностей на раху­нках і у вкладах за межами України не може перевищувати одно­го календарного року.

Власник ліцензії зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після дня закінчення строку дії ліцензії перерахувати зали­шок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкри­тий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та/або зняти валютні цінності з рахунку і ввезти їх в Україну (за винят­ком тих випадків, за яких порядок використання рахунку, уста­новлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу або власник ліцензії отримав нову ліцензію).

Перерахування валютних цінностей з України (в Україну) на рахунок (з рахунку), право на розміщення валютних цінностей на якому надається ліцензією, дозволяється лише з власного рахун­ку (на власний рахунок) власника ліцензії, що відкритий в упов­новаженому банку, який зазначений у ліцензії.

Про факт відкриття рахунку резидент у триденний строк зо­бов'язаний повідомити територіальне управління Національного банку за своїм місцезнаходженням/місцем проживання.

 

57