yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->3.5. Здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як дарунок або

Банківське право України

3.5. Здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як дарунок або у спадщину

Інвестиція за кордон — це господарська операція, яка перед­бачає придбання суб' єктами інвестицій основних фондів, нема­теріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів та їх по­хідних в обмін на валютні цінності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту[306].

Не є інвестиціями операції резидентів із перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) за кордоном згідно з їх кошторисом витрат (за винятком придбання за кордоном не­рухомого майна), оплата членських (вступних) внесків до інозе­мних (міжнародних) організацій та установ, включаючи оплату участі в міжнародних системах транспорту, телекомунікацій і зв'язку тощо, страхових та медичних послуг, а також відкриття рахунків в іноземних банках. Порядок здійснення вищезазначе­них операцій визначається іншими нормативними документами Національного банку України.

До інвестиційної діяльності не належить також створення та функціонування дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.

Під об' єктом інвестиції слід розуміти будь-яке майно, в тому числі основні фонди, нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні.

Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.

Капітальна інвестиція — це господарська операція, яка пе­редбачає придбання об' єктів нерухомого майна, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

Фінансова інвестиція — це господарська операція, яка пе­редбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, дерива- тивів та інших фінансових інструментів.

Фінансові інвестиції, у свою чергу, поділяються на прямі інве­стиції та портфельні інвестиції.

Прямі інвестиції — це господарська операція, яка передбачає внесення коштів до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Портфельні інвестиції — це господарська операція, що пе­редбачає придбання цінних паперів, їх похідних та фінансових активів за кошти на фондовому ринку.

Реінвестиція — це господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок до­ходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.

Суб'єктами інвестиції є резиденти:

а) юридичні особи;

б) фізичні особи, які в установленому законодавством України порядку визнані суб'єктами підприємницької діяльності;

в)  фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємни­цької діяльності.

Для інвестицій не можуть бути використані кошти:

а) у готівковій формі — юридичними особами, а також фізич­ними особами, які в встановленому законодавством України по­рядку є суб'єктами підприємницької діяльності;

б) за рахунок бюджетних коштів — без дозволу органу, упов­новаженого розпоряджатися ними.

Усі доходи (прибутки), одержані від здійснення інвестицій за кордоном, підлягають перерахуванню в Україну, а також декла­руванню згідно зі встановленим порядком.

Під індивідуальною ліцензією Національного банку України на здійснення інвестиції слід розуміти належним чином оформ­лений письмовий дозвіл Національного банку України на право здійснення конкретним резидентом конкретної інвестиції. Для здійснення усіх видів інвестицій (незалежно від строків та сум) резидентам потрібно обов' язково попередньо одержати ліцензії. Здійснення резидентами інвестицій без одержання ліцензії тягне за собою відповідальність.

 

58