yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->3.8. Обмеження щодо розрахунків в національній валюті

Банківське право України

3.8. Обмеження щодо розрахунків в національній валюті

У межах торговельного обороту без ліцензії здійснюються[315]:

■ розрахунки (платежі) у готівковій валюті України за товари, які купуються на території України;

■ продаж товарів у сфері послуг та роздрібної торгівлі на те­риторії України фізичним особам — нерезидентам — кінцевим споживачам для особистого некомерційного використання за ва­люту України, перераховану з поточного рахунку цього нерези­дента, відкритого в уповноваженому банку;

■ розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і представництвами нерезидентів в Україні або військовими час­тинами Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокова­ними на території України, за операціями, передбаченими поряд­ком використання рахунків типу «Н» і «П»;

■ розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами — інвесторами за операціями, передбаченими по­рядком використання поточного рахунку в національній валюті нерезидента-інвестора;

■ розрахунки (платежі) у валюті України між резидентами і нерезидентами у випадках і за операціями, передбаченими По­ложенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків — резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях.

Усі інші розрахунки (платежі) у валюті України між резиде­нтами і нерезидентами в межах торговельного обороту здійс­нюються на підставі ліцензії.

Національний банк видає ліцензію виключно за умови достат­нього обґрунтування необхідності використання валюти України для розрахунків (платежів) між резидентом і нерезидентом у ме­жах торговельного обороту.

Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення розрахун­ку (платежу). Ліцензія видається на строк, потрібний для повного завершення операції з купівлі (продажу) товару. Якщо подані за­явником документи не дають змоги точно встановити цей строк, то ліцензія видається зі строком дії до одного календарного року.

Ліцензія охоплює:

повне (часткове) повернення продавцем товару покупцю кош­тів, сплачених за цією ліцензією, у разі невиконання або ненале­жного виконання сторонами операції з купівлі (продажу) товару своїх зобов' язань;

сплату неустойки (штрафу, пені), передбаченої у разі невико­нання або неналежного виконання сторонами операції з купівлі (продажу) товару своїх зобов'язань.

 

61