yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->3.9. Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна

Банківське право України

3.9. Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна

Валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягає обов'язковому декларуванню у Націо­нальному банку України. Декларування суб'єктами підприємни­цької діяльності, незалежно від форм власності, наявності належ­них їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України,

415

здійснюється щоквартально .

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать ре­зиденту України і знаходяться за її межами (далі — Декларація) у двох примірниках подається до державної податкової адміністрації (інспек­ції) за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності.

Один примірник залишається в державній податковій адмініс­трації (інспекції) для обліку та контролю, а на другому — ста­виться штамп державної податкової адміністрації (інспекції) і підпис відповідальної особи державної податкової адміністрації (інспекції), до якої подано Декларацію.

Суб'єкт підприємницької діяльності подає Декларацію зі штампом державної податкової адміністрації (інспекції) та підпи­сом відповідальної особи державної податкової адміністрації (ін­спекції) до територіального управління Національного банку України за своїм місцезнаходженням.

Після отримання Декларації територіальне управління Націона­льного банку України видає довідку про проведення декларування, яка засвідчується підписом начальника (заступника начальника) те­риторіального управління Національного банку України та відбит­ком печатки відповідного територіального управління.

Зазначену довідку суб' єкт підприємницької діяльності подає державній податковій адміністрації (інспекції), до якої попере­дньо була подана Декларація, для засвідчення підписом голови (начальника) відповідної державної податкової адміністрації (ін­спекції) або його заступника та відбитком печатки. Засвідчена та скріплена печатками територіального управління Національного банку України і державної податкової адміністрації (інспекції) довідка є підставою для прийняття до митного оформлення екс­портно-імпортних вантажів, проведення суб'єктами підприємни­цької діяльності розрахунків за зовнішньоекономічними догово­рами через уповноважені банки України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб' єктами під­приємницької діяльності України, що мають валютні цінності та майно за межами України, дозволяється лише за наявності декла­рацій.

 

62