yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 4. Звітність про валютні операції

Банківське право України

§ 4. Звітність про валютні операції

уб' єкти господарювання, банки та фінансові установи, що

здійснюють валютні операції зобов' язані звітувати про їх

здійснення Національному банку України та Державному комітету статистики України. Порядок, види, форми і терміни подання звітності резидентами і нерезидентами про їх валютні операції визначаються Національним банком України за пого­дженням з Міністерством статистики України з урахуванням чинного законодавства України.

Валютний контроль — це цілеспрямована діяльність держави в особі уповноважених нею органів та агентів валютного контролю з перевірки відповідності законодавству валютних операцій, що здій­снюються резидентами та нерезидентами, а також виконання ними обов' язків, що містяться в валютному законодавстві.

Принципи валютного контролю відповідають принципам фі­нансового контролю, що містяться в Лімській декларації керів­ них принципів контролю, прийнятій ІХ Міжнародною організаці­єю вищих контрольних органів 1977 року.

Валютний контроль здійснюється органами валютного кон­тролю (Національним банком України, Державною податковою адміністрацією, Державною митною службою України та іншими органами в межах їх компетенції) та агентами валютного конт­ролю (уповноваженими банками та іншими суб'єктами, що оде­ржали генеральну ліцензію Національного банку).

Функції агента валютного контролю — це обов'язки уповно­важеного банку, іншої фінансової установи та національного оператора поштового зв'язку, які отримали від Національного банку генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, щодо здійснення контролю за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи.

Контроль агентів валютного контролю полягає в запобіганні упо­вноваженими банками, іншими фінансовими установами та націона­льним оператором поштового зв'язку проведенню резидентами і не­резидентами через ці установи незаконних валютних операцій та/або своєчасному інформуванні уповноваженими банками, іншими фінан­совими установами та національним оператором поштового зв'язку у випадках та в порядку, установлених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами за­конодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій.

Відсутність в уповноважених банках, інших фінансових уста­новах та в національного оператора поштового зв'язку докумен­тів, що підтверджують правомірність проведення ними валютних операцій своїх клієнтів, за умови, що з дати здійснення цих опе­рацій минуло не більше п'яти років, кваліфікується як нездійс­нення цими установами функцій агента валютного контролю.

 

63