yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 5. Відповідальність за порушення валютного законодавства

Банківське право України

§ 5. Відповідальність за порушення валютного законодавства

З

а порушення законодавства у сфері валютних відносин за­стосовується кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільна та фінансова відповідальність. Склади кримінальних злочинів встановлюються статтею 199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,

ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї», статтею 207 «Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті», стат­тею 208 «Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків» Кримінального кодексу України.

Відповідальність за здійснення валютних операцій без одер­жання ліцензій у випадках, передбачених законодавством, визна­чається статтею 202 Кримінального кодексу України «Порушен­ня порядку зайняття господарською та банківською діяльністю».

Склади адміністративних проступків містяться, зокрема, в статті 1551 «Порушення порядку проведення розрахунків», статті 162 «Порушення правил про валютні операції», статті 1642 «По­рушення законодавства з фінансових питань» Кодексу про адмі­ністративні правопорушення України, в статті 100 «Контрабан­да», статті 108 «Неподання митному органу України докумен­тів, необхідних для здійснення митного контролю» Митного ко­дексу України.

Окремо законодавством визначаються підстави для застосу­вання заходів фінансової відповідальності, що є окремим видом юридичної відповідальності.

Так, до резидентів і нерезидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такі міри відповідальності (фінансові санкції):

•    за здійснення операцій з валютними цінностями, без одер­жання генеральної ліцензії Національного банку України — штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням або без виключення банку з Державного реєстру банків;

•    за здійснення операцій з валютними цінностями, що потре­бують одержання ліцензій Національного банку України, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України — штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінно­стей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Наці­онального банку України на день здійснення таких операцій;

•    за торгівлю іноземною валютою банками та іншими кредит­но-фінансовими установами без одержання ліцензії Національно­го банку України та (або) з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку

України, встановлених Національним банком України, — штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінно­стей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Наці­онального банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням або без виключення банку з Державного реєстру банків;

•    за невиконання уповноваженими банками зобов'язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпе­чення виконання зобов' язань резидентів, які випливають з абза­ців четвертого, п'ятого, шостого підпункту «а» пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного ре­гулювання і валютного контролю», банк позбавляється генераль­ної ліцензії Національного банку на право здійснення валютних операцій або з нього стягується штраф у розмірі 25 % від суми (вартості) іноземної валюти, що була зафіксована у дорученні ре­зидента;

•    за нездійснення уповноваженими банками, іншими фінансо­вими установами та національним оператором поштового зв'язку функцій агента валютного контролю в частині запобігання про­веденню резидентами і нерезидентами через ці установи неза­конних валютних операцій банк позбавляється генеральної ліце­нзії Національного банку на право здійснення валютних операцій або з нього стягується штраф у розмірі 25 % від суми (вартості) валютних операцій, здійснених резидентами та нерезидентами через ці установи з порушенням законодавства. Розмір штрафу визначається з різниці між сумою проведеної валютної операції та сумою, що є нормативно визначеною, якщо згідно із законо­давством дозволено проводити окремі валютні операції у встано­влених сумах.

Нездійснення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку фун­кцій агента валютного контролю в частині інформування у випа­дках та в порядку, установлених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов' язаного з проведенням ними валютних опера­цій, тягне за собою таку відповідальність:

■ порушення порядку інформування — накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

■ порушення строків інформування, яке не перевищує 10 днів, — накладення штрафу в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний день порушення;

■ порушення строків інформування, яке становить від 11 до 30 днів, — накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мі­німумів доходів громадян;

■ порушення строків інформування, яке становить понад 30 днів, — накладення штрафу в розмірі 1 відсотка від суми (варто­сті) валютної операції, про яку уповноважений банк згідно зі встановленим порядком зобов' язаний був поінформувати відпо­відний державний орган, але не менше 20 і не більше 40 неопода­тковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі притягнення уповноваженого банку до відповідальності за порушення вимог пункту 2 статті 13 Декрету Кабінету Мініст­рів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» розмір одного штрафу не може перевищувати одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу;

■ за здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку накладається штраф на резидента в розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та бан­ківських металів, установлений Національним банком на день здійснення таких операцій (при розрахунках у валюті України — на суму таких розрахунків).

Якщо нерезиденти мають на території України представницт­ва, яким відкрито рахунки типу «Н» або типу «П» у валюті України, то здійснення розрахунків у валюті України через ці ра­хунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту не потребує індивідуальної ліцензії Національного бан­ку. Використання іноземної валюти у зазначених розрахунках за участю таких представництв є використанням іноземної валюти як засобу платежу на території України і потребує індивідуальної ліцензії Національного банку;

— за невиконання резидентами вимог щодо порядку та стро­ків декларування валютних цінностей та іншого майна застосо­вуються такі санкції:

—   за порушення строків декларування — накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний звітний період;

—  за порушення порядку декларування — накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушенням порядку декларування є подання недостовірної ін­формації або перекручення даних, що відображаються у відповідній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами ва­лютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України.

Неподання або несвоєчасне подання резидентами України де­кларації (за відсутності валютних цінностей та майна за межами України) не тягне за собою застосування фінансових санкцій;

—    за несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком звітності про валютні опера­ції накладається штраф в розмірі 20 неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян;

—   за одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації в Національному банку договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов' язань перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами, позиками в інозем­ній валюті, за винятком тих випадків, за яких законодавство України дозволяє здійснення таких операцій без реєстрації договорів, тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній 1 % від суми одер­жаного кредиту чи позики в іноземній валюті, що перерахована в на­ціональну валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день одержання кредиту, позики, з подальшою обов' язковою ре­єстрацією зазначених договорів.

Штрафні санкції застосовуються в кожному випадку порушення.

Визначені санкції застосовуються Національним банком України у порядку, передбаченому положенням про валютний

416

контроль .

Підставою для застосування Національним банком і його те­риторіальними управліннями санкцій можуть бути:

—     матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку;

—     матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками державних органів валютного контролю;

—     матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками державних контрольних і правоохоронних органів, які не належать до органів валютного контролю;

—   інші матеріали, які свідчать про факти порушення банками, іншими фінансовими установами або національним оператором поштового зв'язку валютного законодавства і щодо яких здійс­нюється перевірка цих фактів.

Матеріали про порушення валютного законодавства залежно від суми штрафу розглядають та приймають рішення про засто­сування санкцій:

—    до 10,0 тис. доларів США — начальники територіальних управлінь Національного банку;

—   до 50 тис. доларів США — директор Департаменту валют­ного контролю та ліцензування Національного банку;

—   до 100 тис. доларів США — Голова Національного банку та його заступники.

У разі прийняття рішення про застосування санкцій виносить­ся постанова про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства (далі — постанова).

Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Держав­ного реєстру банків, застосування штрафу, що перевищує суму (вартість), еквівалентну 100 тис. доларів США, перераховану у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений Національним банком на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства, застосовуються виключно на підставі постанови Правління Національного банку.

У разі несплати порушником штрафу в зазначений строк він підлягає стягненню в судовому порядку.

Позовна заява про стягнення суми штрафу подається до міс­цевого господарського суду за місцезнаходженням порушника протягом 30 календарних днів після закінчення строку для доб­ровільної сплати штрафу.

Постанова про притягнення до відповідальності може бути оскаржена в судовому порядку. Відповідачем в цьому випадку виступає Національний банк.

Оскарження постанови не припиняє її виконання.

 

64