yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Банківське право України

ЗМІСТ

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Данило Олександрович ГЕТМАНЦЕВ Наталія Георгіївна ШУКЛІНА

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 16.08.2007. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура РеІегзЬигдС. Умовн. друк. арк. 33. Наклад - 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176 тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) е-таіі: оШсе@иаЬоок.сот сайт: ШШШ.ОТкСОМ^А

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

9 Колісник В.Б. Правові основи акредитивної форми безготівкових розрахунків: Дис. канд^юрид. наук. — К., 1994.

46 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Зкмалян А.М. Банковское право Российской Федера- ции/ под общ. ред. академика Б.Н.Топорнина. — М.: Юристь, 1999.

42 Российская банковская ^нциклопедия. — М., 1994.

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., ^кмалян А.М. Банковское право Российской Федера- ции. Общая часть/ под общ.ред. академика Б.Н.Топорнина. — М.: Юристь, 1999.

44 Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20 вересня 2001 року № 2740-ІІІ / Офіційний вісник України. — 2001. — № 42. — Ст. 1882.

71          А. Гальчинський. Там же.

90   Ойісіаі Доигпаї оГ Еигореа№ Сотшипіііез. — № Ь 322, 12.12.1977.

99 До професійної придатності пред' являються такі вимоги:

наявність повної вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в галузі управління — для голови та його заступників, членів правління (ради директорів), а також повної вищої економічної або бухгалтерської освіти — для головного бухгалтера та його засту­пників;

стаж роботи голови, його заступників та членів правління (ради директорів) банку, головного бухгалтера та його заступників у банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки, у тому числі для голови правління та головного бухгалтера на кері­вних посадах — не менше ніж рік;

113. Иоффе О.С. Избранньїе труди: в 4-х т. Т.3 Обязательственное право. — СПб., 20041.14

118 ВР України, Закон «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 № 168/97-ВР

128 Большой юридический словарь. — М., 2000 г.

143 Рассказова. Н.Ю. О деньгах и денежньїх средствах в гражданском праве.

156 Агарков М.М. Основи банківського права. — М.,1994.

159 Див. напр. Воронова Л.К., Мартьянов И.В. Советское финансовое право: — К.: Вища школа, 1983; Деньги. Кредит. Банки.: Учеб. под ред. С.В. Жукова — М.: ЮНИТИ, 1999.

192 Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР / Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 28. — Ст. 205.

195        Постанова Кабінету Міністрів України № 809 від 6 червня 2007 року «Про допо­внення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283» / Ьйр://2акоп1.гайа.§оу.иа/с§і-Ьіп/1аш8/таіп.с§і?пге§=809-2007-%ЕР

202        Дудченко А. История денег.

204 Мінченко Р.М. Розрахункові правовідносини в господарському обігу України у 1917—1997 роках (історико-правові аспекти): Автореф. дис... канд. юрид. наук:12'00'11' — К 1998.

210  Щербина В.С. Господарське право України. — 2-еге вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер. — 2001.

224 Самцова А.Н. Кредитньїе и расчетньїе правоотношения по советскому граждан- скому праву. — М., 1954. — С. 57.

244 Автор, як і деякі інші науковці застосовує до видів розрахунків термін форми розрахунків. До прийняття Цивільного кодексу України таке розуміння було повністю обґрун тованим.

Подцерковньїй О.П. Денежньїе обязательства и расчетньїе правоотношения в Ук- раине. — Одесса: Студия «Негоциант». — 2005. — С. 267—268.

Банковские операции. Часть II. Учетно-ссудньїе операции и агентские услуги / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Инфа-М. — 1996.

24 Иоффе О.С. Избрание трудьі. — В 4-х. т. — Т. ІІІ. (Обязательное право). — Спб.: Издательство «Юридический центр Пресс». — 2004.; Ландкоф С.Н. Чек и жироприказ. Харьков, 1931; Флейшиц Е.А. Расчетньїе и кредитньїе правоотношения. — М.: Юрид. Лит. — 1956.

254  Наказ Державного казначейства України від 23 січня 2004 року № 11 «Про за­твердження Порядку виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, до- судового слідства, прокуратури, а також судів»

261 Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914). — М., 1994

Форсюк В.Л. Там же.

Большая Советская ^нциклопедия (в 30 томах). Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. — М.: «Советская ^нциклопедия», 1970. Т. 2.

Закон України «Про інформацію» № 2657-ХІІ від 02.10.1992 // ВВР України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.

315 Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.

320 Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, за­тверджені постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р.

№ 267.

344  Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України. — 2001. — № 5-6. — Ст. 30.

368   Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2922-ІІІ від 10.01.2002 // ВВР України. — 2002. — № 17. — Ст. 117.


[1] ГуревичИ.С. Очерки советского банковского права., Л.: Издательство ЛГУ, 1959

Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права. // Вопросьі советского административного и финансового права. — М.: Из-во Академии наук СССР, 1952.

[3] Иоффе О.С. Обязательственное право. — М.: Юридическая литература, 1975.

[4] Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. В 2-х т. — Л.: Издатель- ство Ленингр. ун-та, 1961.

Олейник О.М. Основи банковского права. Курс лекций. — М.: Юристь, 1998.

[6]        Агарков М.М. Основи банкового права; Учение о ценньїх бумагах: Курс лекций; Науч. исследование. — 2-е изд. — М.: БЕК, 1994.

Юридична енциклопедія. / Редколегія: Ю.С. Шемшученко та ін.- К.: Українська Енциклопедія, 1998. — Т. 1.

Гавальда С., Стуфле Ж. Банковское право (Учреждения — Счета — Операции): Пер. с франц. — М.: Финстатинформ, 1996.

[9] Банковское право США / Поллард А.М., Пассейк, ^ллис К.Х., Дейли Ж.П.: Пер. с англ. — М.: Прогресс. — 1992.

Горбунова О.Н. Вьіделять банковское право в отдельную отрасль права пока рано. // Юридический мир.— 1998. — № 8.

Ефимова Л.Г. Банковское право. — М.: Изд-во БЕК, 1994.

Тосунян Г.А. Проект программьі учебного курса «Основи банковского права Рос- сийской Федерации»// Государство и право. — 1995. — № 11.

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., ^кмалян А.М. Банковское право Российской Федера­ции. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. — М.: Юристь, 1999

[14] Кнапп К. По поводу дискуссии и системе права. // Советское государство и право. — 1957. — № 5.

Братусь С.М. О предмете советского гражданского права. // Советское государст­во и право. — 1940. — № 1.

[16] Процевский А.И. Метод регулирования трудових отношений. — М.: Юридическая лите2р0атура, 1972.

Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основиме проблеми). — М.: Юри­дическая литература, 1971.

Яковлев В.Ф. Обьективное и субьективное в методе правового регулирова- ния.//Правоведение. — 1970.

Янчук В.З. Теоретические предпосилки совершенствования колхозного законода- тельства. // Советское государство и право. — 1968. — № 5.

[20] Райхер В.К. Общественно-исторические типи страхования. М.— Л.: Изд. и 1-я тип. 2И4 зд-ва Академии наук СССР, 1947.

[21] Тарасов М. А. Система транспортного права Советского Союза. // Советское госу- дарство и право. — 1957. — № 4.

Пискотин М.И. Об учебном курсе «Основи банковского права Российской Феде- рации»// Государство и право. — 1996. — № 1.

[23] Агафонова Н.В. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків: Дис. канд. юр. наук./ Національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2002

[24] Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., ^кмалян А.М. Банковское право Российской Федера- ции. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. — М.: Юристь, 1999

[25] Закон України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-ІІІ / Урядовий кур'єр. — 2001. — № 154 (29 серпня).

Жданов А.А. Финансовое право Российской Федерации: Методическое пособие / Российский открнтнй университет. Юрид. фак-т. — М., 1995.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України. — 2001. — № 5-6. — Ст. 30.

[28] Закон України «Про Національний банк України» № 679-ХІУ від 1999.05.20 //ВВР України. — 1999. — № 29. — Ст. 238.

[29] Закон України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-ІІІ / Урядовий кур'єр. — 2001. — № 154 (29 серпня).

[30] Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ / Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України. — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.

[32] Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., ^кмалян А.М. Банковское право Российской Федера- ции. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. — М.: Юристь, 1999.

Агафонова Н.В. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків: Дис. канд. юр. наук./ Національний університет імені ТАРАСА Шевченка. — К., 2002.

[34] Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., ^кмалян А.М. Банковское право Российской Федера- ции. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. — М.: Юристь, 1999.

[35] Карасева М.В. О предмете финансового права на современном ^тапе. // Государст- во и п раво, 1997. — № 11.

[36] Пацурківський П.С. Основні проблеми теорії фінансового права. — Ч.: ЧДУ, 1998.

[37] Орлюк О.П. «Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. — К., 2003.

Основьі законодательства капиталистических стран о банковской системе. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при ВС РФ, 1992.

Банківське право України: Навчальний посібник. Кол.авт. Жуков А.М., Іоффе А.Ю. та ін./ Заг. Редак. А.О.Селіванова. — К.: Вид.дім «Ін Юре», 2000.

[40]       Музика О.А. Фінансове право: Навч.посіб. — К.: Вид. Паливода А.В., 2005.

[41] Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. — К.: ВД «Професіонал», 2004.

[42] фінансова послуга — це операції з фінансовими активами, що здійснюються в ін­тересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбаче­них законодавством. — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з ме­тою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

[43] Орлюк О.П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. — К., 2003.

[44] Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІУ.

[45] АфанасьевВ.Г. Научное управление обществом. М., 1973.

40 О.П.Орлюк. Там же.

[47] Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію функціонування і розвит­ку фондового ринку в Україні» від 29.04.1994 № 277 / Урядовий кур'єр. — 1994. — № № 88 — 89 (9 червня)

[48] Див. напр. Постанову Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції фун­кціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України» від 16.11.2002 № 1789 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 47. — Ст. 2164; Концепція «Концеп­ція переходу Української РСР до ринкової економіки» від 01.11.1990 // Відомості Верхо­вної Ради УРСР. — 1990. — № 48.

[49] О.П.Орлюк. Там же.

[50] О.А.Костюченко. Там же.

[51] Закон України «Про Національний банк України» № 679-ХІУ від 1999.04.20 // Ві­домості Верховної Ради України. — 1999. — № 29. — Ст. 238.

[52] Воронова Л.К. Про правовий статус Національного банку України та його Ради за новим Законом України «Про Національний банк України»// Реферативний огляд чинно­го законодавства України /За ред.В.В.Цвєткова. — К.: Салком, 2000.

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Деньги и власть. Теория разделения властей и пробле­ми банковской системи. — М.: Дело, 2000.

[53] О.П.Орлюк. Там же.

[54] О.П.Орлюк. Там же.

[55] С.Хаваджа М., Руда О. Оцінка нового Закону України «Про національний банк України» в контексті автономії центрального банку // Економіст. — 2000. — № 3.

[56] Закон України «Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких при­значає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України» № 709/97-ВР від 10.12.1997р. / Відомос­ті Верховної Ради України. — 1998. — № 14. — Ст. 59.

Інтерналізація — неможливість суміщення посад, завжди є одним з основних чин­ників, що впливає на незалежність центрального банку у сфері проведення грошово- кредитної політики.

[58]  Закон України «Про державну службу» № 3723-ХІІ від 16.12.1993 / Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

[59] О.П.Орлюк. Там же.

68 О.П.Орлюк. Там же.

[61] О.П.Орлюк. Там же.

А.Гальчинський Теорія грошей: Навчально-методичний посібник. — К.: Основи,

[62] Детальніше про валютну політику НБУ читайте в Главі 8.

[63] Н.Ю.Ерпьілева Международное банковское право: Учеб. Пособие. — М.: Изда- тельсткая группа «Форум» — «Инфа — М», 1998.

[64] Братко А.Г. Банковское право (теория и практика). — М.: «Издательство ПРИОР», 2000.

[65] Завданням валютного регулювання є проведення розумної грошово-кредитної по­літики в умовах ринкової економіки. Задача пруденційного регулювання — забезпечен­ня стабільності і надійності банків, захист інтересів акціонерів і вкладників.

[66]

відкритий ринок — це ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і ко­ли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь дер­жателя цінних паперів, а не їх емітента. Використовується центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою ре­гулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економі­ку, внаслідок продажу — зменшується. Операціями відкритого ринку Національного ба­нку України є купівля-продаж казначейських зобов' язань, власних зобов' язань Національного банку (депозитних сертифікатів), а також визначених Правлінням Націо­нального банку комерційних векселів, інших цінних паперів та боргових зобов'язань. Їх особливість полягає в тому, що вони здійснюються не за ринковими процентними став- ками^ а за раніше встановленим курсом.

[67]  афілійована особа банку — будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку.

[68] Базельський Комітет був сформований в 1975 році під егідою Банку міжнародних розрахунків. Базельський комітет включає супервізорів із групи десятьох (Канада, Бель­гія, Франція, ФРН, Італія, Японія, Нідерланди, Швеція, Великобританія, США), а також Швейцарію і Люксембург. До компетенції Комітету віднесена розробка рекомендацій у сфері банківського нагляду, додержання яких унеможливить уникнення банківського контролю.

[69] О.П.Орлюк. Там же.

[70] п ■ ■ ■ ■

В стародавньому світі в якості грошей використовувались найважливіші предмети

споживання (зерно, шкіра тощо) — товарні гроші.

[71] І.А.Безклубий. Банківські право чини: цивільно-правові проблеми: Монографія. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет, 2005.

Бартошек М. Римское право: (Понятия, терминьї, определения): Пер. с чешск. — М.: Ю рид. Лит., 1989.

Лихварство (анг., изигу) — практика надання грошей у борг під дуже високий від­соток. Р.Н.Со11і№ гіісііопагу оГ іаш. 4-іЬ егііііоп. БІоошзЬигу РиЬІізЬіпд Ріс 2004

[74] І.А.Безклубий. Там же.

Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. — К.: ВД «Професіонал», 2004.

[76] Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. — М.: Статут, 2003.

[77] ЕрпьілеваН.Ю. Международное банковское право. — М.: ИНФРА-М, 1998.

[78]  ОГГісіаІ Доигпаї оГ Еигореа№ Сошшипіііез. — № Ь 386, 15.12.1989.

[79]  Директива ЄС від 17 квітня 1989 року «Про власні кошти кредитних організацій» (89/2999/ЄЕС); Директива ЄС від 18 грудня 1989 року «Про індекси платоспроможності кредитних організацій» (89/647/ЄЕС); Директива ЄС від 6 квітня 1992 року «Про нагляд за кредитними організаціями та консолідованій основі» (92/30/ЄЕС); директива ЄС від 21 грудня 1992 року «Про моніторинг і контроль за крупними кредитними ризиками кредитних організацій» (92/121/ЄЕС); Директива ЄС від 30 травня 1994 року «Про схе­ми захисту вкладів в кредитних організаціях» (94/19/ЄС); Директива ЄС від 29 червня 19959 3року «Про покращення нагляду за кредитними організаціями» (95/26/ЄС).

[80]  Детальніше про етапи розвитку банківської системи України див. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. — К.: ВД «Професіонал», 2004.

[80] Агарков М.М. Основьі банковского права. Курс лекций. — М.: БЕК, 1994.

[81] Р.Н.СоІІіп гіісііопагу оГ іаш. 4-іЬ егііііоп. БіоошзЬигу РиЬіізЬіпд Ріс 2004

[81] В. О.Паламарчук, О.К.Бойченко. Банківська діяльність за умов перехідної економі­ки: економіко-правові аспекти// Фінанси України. — 1998. — № 3.

[82] О.П.Орлюк. Там же.

[83] істотна участь — це пряме або опосередковане, самостійно або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придба­них акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

відсутність зауважень відповідного територіального управління Національного бан­ку та фактів порушень банківського законодавства України і внутрішніх документів ба­нку за час роботи в банківських установах.

[85] Регулятивний капітал банку складається з основного та додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

1 1 андеррайтинг — купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх пе­репродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фік­сованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов' язку ро­бити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.

[87] Детальніше про порядок встановлення нормативів для банків див. Інструкцію про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджену Постановою правління НБ України № 368 від 28 серпня 2001 року.

[88] Детальніше про умови банківського кредитування див. главу

[89] пов'язаними особами є: керівники банку; власники істотної участі в банку; близь­кі родичі, чоловік, жінка, діти, батьки керівників банку; власників істотної участі в бан­ку; афілійовані особи банку, керівники і власники істотної участі в афілійованих особах, а також їх близькі родичі.

[90] Финансовое право: Учебник / Отв.ред. Н.Химичева. — М., 1996.

[91] Финансьі. Денежное обращение.Кредит: Учебник для вузов / Под редакцией Л. Дро бозиной. — М., 1997.

07 Словарь-справочник.

[93] Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 334/94-ВР від 28.12.1994 // ВВР України, 1995, № 4 (24.01.95), ст. 28.

[94] Господарський кодекс України 436-ІУ від 16.01.2003 // Офіційний вісник Украї­ни, 2003, № 11 (28.03.2003), ст. 462.

поВитрянсшй В.В. Кредитний договор: понятие, порядок заключения и использо- вания. — М., 2005 р.

[96]  Иоффе О.С. Избранньїе труди: в 4-х т. Т.3 Обязательственное право. — СПб., 20041.12

[97]  Банківські правочини: цивільно-правові проблеми. — К., 2005.

Див. напр. постанову Вищого арбітражного суду від 1 жовтня 2002 року у справі № 2/90-921.

[99] Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 // ВВР України. — 2001. — № 5-6. — ст.30

[100] Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 334/94-ВР від 28.12.1994 // ВВР України, 1995, № 4 (24.01.95), ст. 28.

[101] І.А.Безклубий Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. — С. 349.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-^.

[103] Національний банк, Постанова «Про заходи щодо реалізації Програми реформу­вання бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України і комерційних банків України» від 21.11.1997 № 388.

[104] І.А.Безклубий Банківські право чини: цивільно-правові проблеми: Монографія. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. — С. 361.

[105] Закон України «Про іпотеку» , № 898-ІУ від 5 червня 2003 року // Відомості Вер­ховної Ради України, 2003, № 38 (19.09.2003), ст. 313.

[106] Постанова Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про по­рядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» № 492 від 12.11.2003.

[107] т

Там же. —

[108] Є.М.Пертушев. Правові основи діяльності комерційних банків України по розра­хунках — дисертація, 1995 р.

[109]О.М Олейник. Основи банковского права, М, 1997 р.

[110] ВР України, Закон «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХІІ // ВВР України, 1992. — № 48. — Ст. 650

[111] Лунц Л.А. Деньги и денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран. М.: Госюриздат, 1948.

[112] Витрянский В.В. Кредитний договор: понятие, порядок заключения и исполне- ния. — М.: Статут, 2005.

Суханов Е.А. Гражданское право, 2 т. Учебник/ Отв. Ред. Проф. Суханов Е.А. — М., 2000р.

[114]  Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні / Я.М.Шевченко, А.Ю. Бабаскін та ін. — К.: Інститут держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2005. — С. 100—101.

[115]     Бабаскін А.Ю. Кредитний договір/ Договір у цивільному і трудовому праві. Дові­дник. Ч.1. — К. 2000. — С. 210.

Кузьмин В. Ф. Правовое регулирование безналичньїх расчетов в народном хозяй- стве. — М.: Юрид.. лит-ра. — 1977. — С. 7,14, 15.

Подцерковний О.П. Денежньїе обязательства и расчетньїе правоотношения в Ук- раине. — Одесса: «Студия «Негоциант», 2005.— С. 38.

[118]    ВР України, Закон «Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону Україн и № 283/97-ВР від 22.05.97)» від 28.12.1994 № 334/94-ВР.

[119]    Національний банк, Постанова «Про затвердження Інструкції з організації пере­везення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України» від 03.12.2003 № 520.

Національний банк, Постанова «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України» від 10.08.2005 № 281.

[121] Національний банк «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22.

[122] Ефимова Л.Г. Правовьіе проблеми безналичньїх денег// Хозяйство и право. — 1997— № 2.

Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика: Монография. — М.: НИМП . — 2001.

Олейник О.М. Основи банковского права: Курс лекций. — М.: Юристь. — 1999.

[125]     Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемьі доктриньї и судебной практи­ки. — М.: Статут. — 1999. — С. 31.

[126]     Новоселова Л.А. Процентьі по денежньїм обязательствам. — М.: Статут. — 2000. — С. 17

Саперов С.А. Банковское право: теория и практика. — М: ^кономика. — 2003. — С. 1847143, 148, 155.

Шамраев А.В. Гражданско-правовой механизм безналичньїх денежньїх расчетов (Российский, зарубежньїй и международньїй опьіт регулирования): Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 1997.— С. 33.

Тараканов С. Информационная природа безналичньїх денег // Хозяйство и право. — 1998. — 9. — С. 68—72.

Потяркин Д. Безналичньїе деньги — имущество? // Хозяйство и право. — 1997. — № 3. — С. 138.

[131] Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000р., № 2121-ІІІ — ВВР України, 2001. — № 5—6 — Ст. 30.

[132] Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ // Офіційний вісник України, 2003. — № 11 (28.03.2003). — Ст. 462.

[133] ВР України, Закон «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-ІІІ.

[134] Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків — резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків- нерезидентів у гривнях, затверджене постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 р. № 118 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 р. за № 231/2671.

[135] Мозолін В.П. Право власності в Російській федерації в період переходу до ринко­вої економіки. — М., 1992.

Єфімова Л.Г. Банківські угоди: право і практика. — М., 2001р.

[137] Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) опе­рацій з юридичними і фізичними особами, завтерджене постановою Правління Націона­льного банку України від 3 грудня 2003 р. № 516.

[138] Лукашев О.А. Правове регулювання грошової системи України: Дис. ... канд. юрид. наук. — Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002.

[139]    Деньги, кредит, банки: Учеб под ред. О.И. Лаврушина — М.: Финансьі и стати­стика, 1998.

[140]    Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг — К., Знання, 1999.

[141] Лукашев О.А. Правове регулювання грошової системи України: Дис. ... канд.. юрид. наук. — Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002.

164 Гроші та кредит: М.І.Савлук, А.М.Мороз та ін. — К: Либідь, 1992.

Деньги, кредит, банки: Учеб. под ред.О.И.Лаврушина — М.: Финансьі и статис­тика, 1998.

[144] Деньги, кредит, банки: Учеб. под ред.О.И.Лаврушина — М.: Финансьі и статис­тика, 1998.

[145]Музика О.А. Фінансове право: Навч. Посіб. — К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005.

167 Лунц Л.А. Деньги и денежное обращение в гражданском праве — М: Туран, 1996.

Гальчинський А.С. Теорія грошей — К.,1998.

[148] Алісов О. Є. Правове регулювання грошового обігу в Україні — Х.: Фоліо, 2004.

[149] Финансовое право: Учеб. (под ред. Е.Ю. Грачевой) — М.: Право и закон, 2003.

[150] Берлин С.И. Теория финансов: Учебное пособие. — М.: Изд-во Приор, 2000.

П2 Алісов О.Є. Правове регулювання грошового обігу в Україні — Х.: Фоліо, 2004.

Ван-Хуз Д.Д., Миллер Р.Л. Современньїе деньги и банковское дело. — М.: Инфра,

[153]     Алісов Є.О. Правове регулювання грошового обігу в Україні. — Х.: Фоліо, 2004.

[154]     Лукашев О. А. Правове регулювання грошової системи України: Дис. канд. юрид. наук. — Харків, Нац. юрид. акад. України, 2002.

[155]     Виключне право введення в обіг (емісію) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу належить Національному банку України.

[156] СавлукМ.І. Гроші та кредит: Підручник — К.: КНЕУ, 2001; Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг — К.: Знання, 1999.

[157]     Трахтенберг И.А. Деньги и кредит при капитализме. — М.:Изд-во Акад. наук СССР, 1962.

[158]     Лукашев О. А. Правове регулювання грошової системи України: Дис. . канд.. юрид. наук — Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002.

[159]     ЖуковЕ.Ф. Деньги. Банки. Кредит — К.: Фолио, 2002.

[160]     Бортник М.Ю. Денежное обращение и кредит капиталистических стран: Учеб.пособие — М.: Финансьі, 1967.

[161]     Алісов Є.О. Правове регулювання грошового обігу в Україні — Х.: Фоліо, 2004.

Маниулов А.А. Учение о деньгах — М.: Госиздат, 1922

Атлас З.В. Деньги и кредит (при капитализме и в СССР). — М.-Л.: Госиздат,

[164]

грошовий сурогат — будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізня­ються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті, крім валютних цін­ностей.

[165] Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, за­тверджене постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004р. / Офіційний вісник України. — 2005. — № 3. — Ст. 155

[165] реєстратор розрахункових операцій (РРО) — пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації роз­рахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг), операцій з купівлі-

продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих по- слуг1)9.0

розрахункова книжка (РК) — належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить но­мерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій

книга обліку розрахункових операцій (КОРО) — прошнурована і належним чи­ном зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

[168] Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ / Офіцій­ний вісник України. — 2001. — № 7. — Ст. 259

[169]     Наказ Міністерства статистики України № 51 від 15 лютого 1995 року «Про затвер­дження типових форм первинного обліку касових операцій» / Бізнес — Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства. — 2006. — № 8

[170] і ■                               ,                                       ,

фіскальна пам ять — це запам ятовуючмй пристрій у складі реєстратора розраху­нкових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою.

[171]

каса — це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

[172] Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» №436/95 від 12 червня 1995 року / Урядовий кур'єр. — 1995. — №№87 — 88 (15 червня).

[173] Иловайский И.Б. Правовое регулирование аккредитивной формьі безналичньїх расчетов: Монография. — Волгоград: Изд-во ВАГС. — 2003.

Иловайский И.Б. Аккредитив как форма безналичньїх расчетов: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. — М.: РГБ. — 2003.

[175]     Лунц Л.А. Деньги и денежньїе обязательства в гражданском праве. — М.: Статут. — 1999.

Закон України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 7.12. 2000.// ВВР. — 2001. — № 5-6. — Ст. 30.

Безклубий І., Пафик О. Поняття безготівкових розрахункових відносин // Підпри­ємництво, господарство і право — 2005. — № 1.

Кузьмин В.Ф. Кредитньїе и расчетньїе правоотношения в промьішленности. — М., 1975. — С. 30.

[179] Вказ. праця. — С. 38.

Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. — М.: «Юрид. лит.». —

1969.

[181] Шкундин З.И. О юридической природе расчетного счета. // Советское государство и право. — 1950. — № 5.

[182]     Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. В 2-х т. — Л.: Издатель- ство Ленингр. ун-та, 1961.

[183] Бричко Л.В. Правовьіе основьі деятельности Госбанка СССР как расчетного цен­тра страньї: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1966.

Агафонова Н.В. Фінансово-правові аспекти розрахункових правовідносин // Віс­ник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Серія: Юридичні науки. — 2001— Вип. 43.

[185] Див. Главу І.

[186] Полонский З.Г., Плинер В.А. О правовом регулировании расчетньїх и кредитних отношений // Сов. государство и право. — 1962. — № 6.

[187] Куник Я.А. Кредитньїе и расчетньїе отношения в торговле. — 2-е изд., доп. и пе- рераб. — М.: ^коиомика, 1976.

[188] Флейшиц А.Е. Расчетньїе и кредитаьіе правоотношения. — М.: Юридическая ли- тера2т1у9ра, 1956

Яхнина Н.А. Правоотношения между социалистическими организациями при ак- цептной форме расчетов — Автореф. ... канд. юрид. наук:12.00.03 — М., 1952.

Л.Г. Єфімова так обґрунтувала вищезазначену позицію. В результаті укладання будь-якого договору виникає два взаємо— пов' язаних і взаємообумовлених зо­бов'язання. І недійсність одного зобов'язання тягне недійсність іншого. Таким чином, ці два зобов' язання є несамостійними і вважаються елементами складного зобов' язання. Виходячи з цих підстав, автор робить висновок, що зобов'язання по здійсненню розра­хунків за цивільно-правовим договором залишаються елементом цивільно-правового зо- бов' язання у всіх випадках і не перетворюється у розрахункове правовідношення в ре­зультаті участі в них банку. До думки Л.Г. Єфимової приєднується і К. Трофимов, який розглядає банк в якості агента між своїм клієнтом і його контрагентом, але виконуючи функцію фінансового посередника, банк не стає учасником правовідносин «платник — одержувач».

[191]Алексеев С.С. Акцептная форма расчетов между социалистическими организа­циями по советскому гражданскому праву — Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. — Свердловск, 1952.

[192] КарасеваМ.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. — М.: Юристь, 1999

[193] Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвер­джена постановою Правління Національного банку України № 22 від 21 січня 2004 року.

Белов В.А. Денежньїе обязательства. — М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. —

С. 152.

[195] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договорьі о перетче имущества. — М: Статут, 2000. — С.45, 46.

Шамраев А.В. Гражданско-правовой механизм безналичньїх денежньїх расчетов (Российский, зарубежньш и международньїй опь

 

65