yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 2. Місце Національного банку України в банківській системі України. Перший рівень банківської системи України

Банківське право України

§ 2. Місце Національного банку України в банківській системі України. Перший рівень банківської системи України

На верхньому рівні банківської системи знаходиться Націона­льний банк України.

Національний банк України є центральним банком України, осо­бливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації яко­го визначаються Конституцією України, Законом України «Про На­ціональний банк України» та іншими законами України[51].

Національний банк України має статутний капітал який є державною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу може бути збіль­шений за рішенням Ради Національного банку України. Джере­лами формування статутного капіталу Національного банку є до­ходи його кошторису, а при необхідності — Державний бюджет України.

Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвер­дженого кошторису, а у визначених законом випадках — також за рахунок Державного бюджету України. Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об' єктом пра­ва державної власності і перебуває у його повному господарсь­кому віданні. Національний банк не відповідає за зобов' язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповіда­ють за зобов' язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання.

Національний банк не відповідає за зобов' язаннями інших ба­нків, а інші банки не відповідають за зобов' язаннями Національ­ного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов' язання.

Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку. Плановані доходи та витрати Національного банку відо­бражаються в кошторисі його доходів і витрат.

Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердже­ними на поточний бюджетний рік, вносить до Державного бю­джету України наступного за звітним року позитивну різницю на покриття дефіциту бюджету, а перевищення витрат над доходами відшкодовується за рахунок Державного бюджету України на­ступного за звітним року.

Відповідно до Конституції України основною функцією Наці­онального банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.

На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також у межах своїх повноважень — цінової стабільності. Національний банк не повинен турбуватися щодо стану національної економіки — це відноситься до функцій Кабінету Міністрів України. Він не пови­нен турбуватися щодо кредитування народного господарства — це функція комерційних банків. Він також не повинен турбуватися про наявність обігових коштів у підприємств — це справа самих підприємств або ж Уряду.

Крім цього, Національний банк виконує інші функції визначе­ні Законом України «Про Національний банк України», зокрема, відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та прово­дить грошово-кредитну політику; монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг; виступає креди­тором останньої інстанції для банків і організує систему рефінан­сування; встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками; визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та кон­тролює створення електронних платіжних засобів, платіжних си­стем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту бан­ківської інформації; здійснює банківське регулювання та нагляд; веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківсь­кої діяльності та операцій у передбачених законами випадках; складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозуван­ня; здійснює відповідно до визначених спеціальним законом пов­новажень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій; забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими метала­ми; аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та ва­лютних відносин тощо.

 

6