yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

Виконавчий директор

 (президент, головний управляючий) уповноважений діяти від імені біржі без доручення, представляти її в усіх державних органах, установах, підприємствах і організа­ціях; укладати договори, видавати доручення, відкривати рахун­ки у фінансових установах; розпоряджатися майном і засобами біржі для виконання статутних завдань із дотриманням правил; видавати накази та інструкції щодо діяльності дирекції біржі; на­кладати дисциплінарні стягнення на співробітників; затверджува­ти положення про структурні підрозділи. Для ведення господарчої біржової діяльності й поточної роботи біржі як установи, а також з метою виконання рішень Загальних зборів і Біржової ради ство­рюються спеціальні (допоміжні) функціональні підрозділи.

Для забезпечення виконання функцій біржі існують підрозді­ли, які діють на основі положень, що затверджуються Загальни­ми зборами або уповноваженим ними органом управління. Зі співробітниками біржі, які працюють за наймом, за згодою сторін можуть укладатися трудові контракти.

Біржа за своєю сутністю являє собою ринок, тому для успіш­ного проведення тут комерційних операцій звичайно функціо­нує чітко регламентована організаційна структура — регламент біржі.

На будь-якій біржі суворо регламентується час проведення біржових зборів. Чітко регламентоване і місце проведення торгів, які проходять в операційному залі, поділеному на секції. Кожна секція спеціалізується на продажу одного виду товару, і торги в ній веде свій маклер (з помічниками).

На товарних біржах кількість секцій залежить від асортименту товарів, що знаходяться в обігу. У закордонній практиці біржі мають досить вузьку спеціалізацію номенклатури біржового то­вару. У нашій країні біржі є в основному універсальними зі слаб­ко спеціалізованим асортиментом продукції. Відповідно існують різноманітні товарні секції.

На біржі можуть бути організовані окремі секції по торгівлі реальними (тобто наявними) товарами, майбутнім товаром чи до­говорами постачання, типовими контрактами по бартерних опе­раціях з продажу. На вітчизняних біржах може існувати зовсім нетипова для світової практики секція по торгівлі цінними папе­рами. Якщо є товар, який не потрапляє в жодну з цих секції, він, як правило, реалізується в секції «Аукціон». Крім того, існує сек­ція роздрібного продажу заявлених до біржових торгів оптових партій і секція аукціонів.

Брокер не може переводити свій товар із секції в секцію під час торгів. Як це зробити — особливе питання.

Крім регламентації торгів чітко по секціях для організації но­рмальної роботи брокерів на біржі діють спеціальні підрозділи. «Маршрут» брокера по організаційних структурах біржі предста­влений на рис. 1.

Ознайомленням з правилами торгівлі на конкретній біржі, а також складанням правил і типових контрактів (договорів), контролем за їх дотриманням і внесенням змін займається Комі­тет з питань правил біржової торгівлі. Зразок організаційної структури біржі наведений на рис. 2.

Проходження торговим агентом (брокером) експертизи свого товару з його зразками відбувається в Комітеті з питань стан­дартів і якості. Він розробляє біржові стандарти і здійснює кон­троль за їх дотриманням, проведенням експертизи якості товарів, що котируються на біржі, виробленням рішень з питань прийнят­тя товарів до обігу.

Рис. 1. Маршрут брокера на біржі

 

 

11