yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->У функції Комітету з питань стандартів і якості входить:

Біржова діяльність

У функції Комітету з питань стандартів і якості входить:

•    визначення марки, виду і якості товару; його походження і стану на момент експертизи;

•    визначення приблизної вартості товару;

•    консультування з питань, що стосуються технічних та інших особливостей кожного товару чи групи товарів;

•    розробка біржових стандартів і типових біржових контрактів (договорів).

Після експертизи брокер одержує акт, у якому зазначені ре­зультати експертизи.

Після того як якість товару установлена і товар може бути до­пущений до торгів, брокер повинен вирішити питання про ціну.

Усіма питаннями, пов'язаними з ціною, займається Котирува­льний комітет. Він підготовляє і випускає біржовий бюлетень, в якому публікуються ціни. З біржового бюлетеня учасники тор­гів можуть довідатися, як складалися ціни, приміром, минулого тижня, ознайомитися з даними про нижню і верхню ціну здійс­нених угод по кожному виду чи групі товарів, тут же наводиться типова (довідкова) ціна.

Котирувальний комітет проводить також котирування цін. Ко­тирування цін — це виявлення за прийнятою методикою серед­ніх чи об'єктивних цін на основні біржові товари.

Рис. 2. Зразок організаційної структури біржі

 

Котирування містить інформацію про ціни і кон'юнктуру рин­ку попереднього періоду біржової торгівлі, необхідну для пра­вильного визначення ринкової ситуації на біржі.

Якщо є дані про ціни попереднього біржового дня й умови, в яких вони формувалися, кон'юнктура ринку попереднього дня, а також умови (кон'юнктура ринку) на біржі в даний час, то мож­на з достатнім ступенем вірогідності визначити рівень даного бір­жового дня.

Котирування в жодному разі не є заздалегідь установленою ціною угод для даного біржового дня.

Котирувальний комітет складається не менше як з п'яти пра­цівників. До його складу повинні входити голова, його заступ­ник, фахівець (чи його заступник) і члени Комітету.

Кількість членів Комітету визначається правлінням біржі. Склад його діє п'ять років. Члени комітету обираються до складу Правління біржі і зобов'язані проводити його політику в роботі Комітету.

На засіданнях Котирувального комітету на запрошення його голови можуть бути присутніми:

•    члени біржі, які не входять до складу Комітету;

•    особи з числа учасників торгів;

•    представники клієнтів, діяльність яких пов'язана з продажем і купівлею товарів, що реалізуються на біржі, але самі вони не є учасниками біржових операцій (незалежні експерти).

Котирувальний комітет здійснює нагляд за своєчасним подан­ням фахівцями і членами біржі відомостей про прийняті за їх участі угоди; за необхідності здійснює огляд записних книжок фахівців без встановлення імен клієнтів фахівців з кодом; надає Правлінню біржі інформацію про необхідність вжиття застереж­них заходів у разі надання недостовірних заявок до Комітету з питань котирування цін відповідно до курсу та про призначення ревізії книг фахівця і вжиті заходи; встановлює список товарів, які котируються, та привласнює кожному з них кодовий номер; розробляє і подає пропозиції щодо зміни або доповнення порядку котирування чи форм бюлетеня, а також способів, форм і методів освідомлення про ціни.

Засідання Котирувального Комітету відбуваються після за­кінчення кожного біржового дня (періоду) і вважаються право­мочними за умови присутності не менше половини його членів та голови Комітету або його заступника і фахівця біржі (чи його за­ступника).

У разі систематичного ухилення члена Котирувального комі­тету від співучасті в засіданнях комісії Правління біржі за пропо­зицією Комітету виключає його з членів комітету.

Котирувальний комітет веде журнал, в якому:

•    враховується кількість угод і заявок про попит та пропозиції на товари, прийняття до котирування;

•    враховується кількість угод, не прийнятих до котирування, зазначається причина їх зняття;

•    записуються постанови Котирувального комітету.

Всі записи в журналі Котирувального комітету мають бути пі­дписані головою комісії (чи його заступником).

У встановлені Правлінням біржі терміни голова Котируваль­ного комітету звітує перед Правлінням про виконану роботу.

Участь членів Комітету в його роботі оплачується в порядку, встановленому Правлінням біржі.

Якщо питання з ціною визначені, то не пізніше як два дні або за два дні до початку торгів брокерська контора подає заявку та вводить пропозицію про продаж в Інформаційно-біржовий канал. Ця інформація буде продубльована на спеціальному стенді в опе­раційному залі. Якщо така інформація вчасно не була представ­лена, до найближчих торгів товар не допускається.

У разі, якщо брокери продають товари, що потребують негай­ної реалізації (протягом одного біржового дня), заявку можна не вводити в Інформаційний біржовий канал, а подати маклеру до початку торгів.

Інформаційне табло є джерелом комерційної інформації поряд з Біржовим бюлетенем. Воно знаходиться в центрі залу і поділене на три частини: «Пропозиція», «Попит» і «Укладення угоди». На табло надходить інформація з реєстраційного бюро (відділу), інформаційно- довідкового відділу та від учасників торгів, які мають місце на біржі.

Дані, що стосуються співвідношення попиту та пропозиції, містять найменування пропонованого чи запитуваного товару, обсяг партії та номер місця, звідки надійшла інформація на таб­ло. У частині «Укладення угоди» показані ціна й умови реалізації останньої укладеної угоди по кожному виду товарів.

Після продажу товару угода реєструється й оформляється в Комітеті чи відділі реєстрації угод. Для цього брокеру-продав- цю і брокеру-покупцю необхідно за допомогою одного з комп'ю­терів, що знаходяться в операційному залі, оформити угоду (ро­бота в текстовому редакторі).

Розрахунок по угоді, укладеній на біржі, здійснюється в Роз­рахунковій палаті.

Якщо у якій-небудь з організаційних структур біржі в учасни­ків з'являються проблеми або виникають суперечки чи конфлікт­на ситуація, то для їх оперативного вирішення й отримання юри­дичної консультації з питань біржової торгівлі існує Біржовий арбітраж, який не наділений правом приймати рішення, обов'яз­кові до виконання сторонами конфлікту. Це свого роду погоджу­вальна комісія, яка проводить роз'яснювальну роботу. При неза­доволеності однієї із сторін результатами розгляду в арбітражній комісії справа передається в судові інстанції.

Реєстраційне бюро відповідає за реєстрацію біржових угод і визначення їх відповідності правилам торгівлі на даній біржі. Воно також зобов'язане надавати зведені матеріали й окремі ви­писки на вимогу Біржового комітету, виконавчої дирекції та ін­ших відділів біржі.

Інформаційно-довідковий відділ є певною мірою вітриною бір­жі, найбільш доступним джерелом інформації про роботу й умо­ви участі у торговому процесі. Крім обслуговування членів біржі та клієнтів, які одержують зазвичай суто професійну інформацію, відділ поширює рекламно-аналітичні публікації, дає довідки та надає різні послуги.

 

12