yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

Експертне бюро

здійснює експертизу пропонованих до торгів товарів, а також виявляє їх відповідність технічним характерис­тикам і споживчим властивостям.

Функції Розрахункової палати полягають в оперативному і точ­ному проведенні розрахунків по біржових угодах, регулюванні та формалізації процедури платежів. На вітчизняних біржах поки що немає сучасних розрахункових палат у повному розумінні цього слова. Але існуючі розрахунково-фінансові центри є таким підрозділом, без якого нормальна життєдіяльність біржі немож­лива. На строкових (ф'ючерсних) біржах Розрахункова палата є головним гарантом виконання угод, тому що вона здійснює облік маржі, що знаходиться в заставі, і дає кредит контрагентам угоди.

Крім перерахованих апаратних структур, на великих біржах існують й інші комітети та комісії.

Комісія з торгівельної (ділової) етики, основними функціями якої є:

•    контроль за виконанням учасниками біржі торгів, а також співробітниками, членами і відвідувачами біржі встановлених правил біржової торгівлі та інших правил, установлених біржею;

•    інформування Біржової ради (комітету) про порушення пра­вил, що мали місце на біржі, та підготовка відповідних доку­ментів;

•    підготовка у разі необхідності пропозицій про заміну повно­важних представників підприємств і організацій, які порушили біржові правила;

•    надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять до компетенції комісії.

Комісія з прийому членів біржі, основними функціями якої є:

•   розгляд заяв про прийом нових членів біржі;

•    аналіз господарського і фінансового становища підприємст­ва (організації), яке виявило бажання стати членом біржі;

•    оцінка професійних і ділових якостей повноважних представ­ників нових членів біржі;

•    підготовка пропозицій про прийом нових членів біржі;

•    надання консультацій зацікавленим організаціям та особам з питань, що входять до компетенції комісії.

Відділ розрахунків по біржових угодах, основними функціями якого є:

•    організація і контроль розрахунків по внутрішньобіржових та міжбіржових операціях з купівлі—продажу й обміну продукції;

•    одержання, у передбачених випадках, від біржових посеред­ників або інших учасників біржової угоди гарантійного внеску по кожній угоді;

•    одержання від біржових посередників, у передбачених бір­жовими правилами випадках, виділених їм для здійснення біржо­вих угод засобів та розпоряджання ними;

•    повідомлення продавця (власника) продукції про адресу, за якою необхідно здійснити постачання продукції;

•    надання консультацій зацікавленим організаціям і особам з питань, що входять до компетенції відділу.

Відділ економічного аналізу, який виконує такі основні функції:

•    здійснює контроль за кон'юнктурою ринку продукції, купів­лею—продажем, що відбувається на біржі;

•    підготовляє кон'юнктурні огляди;

•    робить аналіз технічних, технологічних, економічних та ін­ших факторів, здатних вплинути на зміну кон'юнктури ринку;

•   розробляє кон'юнктурні прогнози;

•    дає платні консультації з економічних питань.

Транспортно-тарифний відділ, основними функціями якого є:

•    організація і забезпечення доставки придбаної на біржі про­дукції до місця її споживання;

•    консультації продавців і покупців з питань, пов'язаних із транспортуванням вантажів;

•    підготовка пропозицій по найбільш ефективних способах доставки партій вантажів покупцю;

•    оформлення розрахунків за доставку вантажів.

Відділ удосконалення біржової торгівлі здійснює:

•    аналіз рівня розвитку і стану торгівлі на даній біржі;

•    вишукування шляхів підвищення ефективності та якості ро­боти;

•    розробку і впровадження економічних важелів і стимулів, які спонукають членів біржі, а також біржовий апарат до актив­ної діяльності;

•    вивчення досвіду організації біржової торгівлі в країні і за рубежем;

•    використання найбільш передових методів, технологій, ідей в діяльності своєї біржі.

Інформаційний центр відповідає за:

•    забезпечення, одержання, збереження, обробку і передачу циркулюючої на біржі інформації;

•    надання членам і відвідувачам біржі послуг з проведення необхідних розрахунків та інформаційного обслуговування.

Відділ організації і забезпечення біржової торгівлі займається:

•    утриманням біржового залу в належному порядку;

•    забезпеченням членів біржі, а також її відвідувачів комер­ційною інформацією, доведенням до них оперативних повідом­лень і довідок, наданням інших послуг на вимогу членів біржі;

•    забезпеченням членів біржі та відвідувачів усіма необхідни­ми матеріалами й умовами для укладання угод.

Адміністративно-господарський відділ займається рішенням завдань, пов'язаних з функціонуванням та розвитком складського і тарного господарства, з веденням бухгалтерських справ, заро­бітної плати, підбору, навчання й розміщення кадрів.

 

13