yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

( Основні терміни £ а яр)

■     Біржова рада (Рада директорів)

■     Правління біржі

■     Загальні збори членів біржі

■     Виконавчий директор

■     Регламент біржі

■     Маршрут брокера на біржі

■     Комітет зі стандартизації та якості

■     Організаційна структура біржі

■     Котирувальний комітет

■     Біржовий арбітраж

■     Комітет реєстрації угод

■     Розрахункова палата

■     Інформаційно-довідковий відділ

■     Комітет з торгівельної етики

■     Відділ економічного аналізу

■     Персонал біржі

{Запитання для обговорення ГП )

1. Чим відрізняється засновник від члена біржі?

2.  Хто може бути засновником товарної біржі?

3.  Які права та обв'язки мають члени біржі України?

4.  Який існує порядок прийому у члени біржі?

5.  Що являє собою процедура ліцензування біржі?

6.  Які документи необхідно підготувати для одержання ліцензії на біржову діяльність?

7.  В якому випадку комітет з антимонопольної політики вправі від­мовити у видачі ліцензії на біржову діяльність?

8.  Перерахуйте органи управління товарними біржами.

9.  Що є вищим органом управління товарної біржі?

10.      У чому полягає основна відмінність Біржового комітету від інших постійно діючих структурних підрозділів товарної біржі?

11.  Що являє собою регламент біржі?

12.  Опишіть «маршрут» брокера на біржі при укладанні угоди.

13.      Дайте стислу характеристику арбітражній, котирувальній та реві­зійній комісіям бірж?

14.      Які основні функції Комітету зі стандартів та якості, Комітету ре­єстрації угод, Розрахункової палати і Комітету з торгівельної етики?

15.      У чому полягає основна діяльність Комітету з прийому членів біржі, відділу економічного аналізу, маклеріату і довідково-інформацій­ного відділу?

16.   Які завдання виконує біржовий музей, адміністративно-госпо­дарчий відділ, відділ організації та забезпечення біржових торгів?

17.    Дайте стислу характеристику діяльності відділу удосконалення біржової торгівлі, транспортно-тарифного відділу та відділу розрахун­ків з біржових угод?

18.  У чому полягає регулювання біржової діяльності?

19. Хто належить до персоналу біржі?

20.  Як називають осіб, які ведуть торги на товарній біржі?

21.  Хто є учасником біржових торгів?

22.  Що входить до обов'язків маклера?

23.  Як реєструється та оформляється біржова угода маклером?

24.  Назвіть права та обов'язки брокера.

с              Тести

1.  Вищим органом управління біржею є:

a)  загальні збори членів біржі;

b)  біржовий арбітраж;

c)  біржовий комітет; й) ревізійна комісія.

2.  Котирувальні комісії реєструють такі ціни:

a)  максимальні й мінімальні ціни дня;

b)  ціни попиту та пропозиції;

c)  ціни відкриття і закриття торгів; й) всі перераховані вище.

3.  На закритих біржах під час торгів мають право перебувати:

a)  члени біржі та їхні представники, брокери;

b)  оператори, які ведуть торги;

c)  члени біржі, засновники, відвідувачі; й) засновники та члени біржі.

4.   Члени товарної біржі в Україні мають право:

a)    здійснювати біржові операції, відкривати брокерські контори, отримувати комісійні;

b)  вносити пайові внески;

c)  брати участь в управлінні біржею; й) все вищезазначене.

5.   Члени товарної біржі в Україні зобов'язані:

a)  виконувати вимоги статуту та правил біржової торгівлі;

b)  виконувати рішення загальних зборів;

c)  інформувати біржу про зміни в майновому стані;

й) виконувати вимоги статуту та правил біржової торгівлі, рішення загальних зборів, інформувати біржу про зміни в майновому стані.

 

15