yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

( Основні терміни

У Брокерська контора У Засновники У Члени біржі У Брокери

У Регулювання брокерської діяльності У Комісійні У Дилери У Біржова яма У Функції брокера

У Договір на брокерське обслуговування У Договір-доручення У Договір комісії У Товарна секція У Біржові спекуляції

(^Запитання для обговорення ГП")

1. Хто є посередником при укладанні угод купівлі—продажу на біржі?

2.   Хто має право відкривати брокерську контору як структурний підрозділ біржі?

3. Чим регламентуються взаємовідносини брокерських контор та біржі?

4.  Що являє собою штат брокерської контори?

5.   Чим викликана спеціалізація брокерів за окремими операціями та видами товарів або товарними групами?

6.  Яким вимогам має відповідати біржовий брокер?

7.  В якій формі одержує плату брокер за брокерське обслуговування?

8.  У чому полягають основні функції брокера?

9.   На підставі якого документу брокер виконує біржові операції з посередництва та представництва інтересів клієнта?

10.      В якому випадку брокер має право відмовитись від виконання до­ручення клієнта?

11.      Назвіть види додатків до договору на брокерське обслуговуван­ня? Чим вони відрізняються один від одного?

12.      Які гарантії виконання зобов'язань за договором надають брокер­ська контора та клієнт?

13.      Який орган розглядає скарги на біржі у разі появи розбіжностей, суперечок між продавцем та покупцем?

14.      Які особливості розрахунку величини винагороди брокера залеж­но від рівня складності та виду угоди?

15. Як Ви розумієте термін «брокерське місце» на біржі?

16.      Яке право має брокерська контора, котра тільки орендує брокер­ське місце?

17.  Що загрожує брокеру та брокерській конторі у разі порушення

правил, встановлених на біржі?

18.  Що Ви розумієте під терміном «куртаж»?

с              Тести &£)

1.  Що Ви розумієте під словом «куртаж»:

a)   винагорода брокера за виконання своїх зобов'язань, розмір якого встановлюється при укладанні договору на брокерське обслугову­вання;

b)   винагорода маклера за виконання своїх зобов'язань, розмір якого встановлюється залежно від суми укладених угод;

c)   працівник біржі, який має право проводити торги в будь-якій галу­зевій секції і контролює правильність виконання біржовими мак­лерами їхніх зобов'язань.

2.  Брокер це:

a)  штатний працівник біржі;

b)   особа, яка купила на біржі брокерське місце через брокерську кон­тору, що робить посередницькі послуги при здійсненні угод купів­лі—продажу як на біржі, так і поза нею від імені клієнтів і за влас­ний кошт;

c)    персонал біржі, який укладає угоди від свого імені і за власний кошт;

й) посередник, який здійснює за дорученням клієнтів аналіз по вияв­ленню попиту та пропозиції на товар, що його цікавить, а також роботу з узгодження умов угоди, її оформлення, реєстрацію від імені біржі.

3.  Брокери надають клієнтам такі послуги:

a)  ведення рахунків та звітності;

b)   внесення депозиту до клірингової установи, приймання, передача та виконання замовлень;

c)  надання інформації про стан ринку;

й) усе вищезазначене.

4.  Біржовий арбітраж це:

a)  процес ціноутворення;

b)   третейський суд біржовиків;

c)  процес реєстрації угод;

й) процес котирування цін.

5.   Чим визначається порядок реєстрації угод?

a)  правилами відділу реєстрації угод;

b)   правилами біржі про порядок укладання угод;

c)   статутом біржі;

й) статутом біржі і правилами про порядок укладання біржових угод; е) рішеннями загальних зборів акціонерів.

6.  Чим регулюється діяльність брокерської контори?

a) рішеннями загальних зборів акціонерів;

b)  статутом брокерської контори і рішенням Ради біржі;

c)  правилами біржі і засновницькими зборами; й) Комітетом з питань правил біржової торгівлі; е) положенням про роботу брокерської контори.

7. Брокерські фірми створюються:

a)  членом біржі;

b)  державою;

c)  згідно із законодавством;

й) членом біржі згідно із законодавством.

8.  На яких умовах брокер має право укладати біржові угоди:

a)  як фізична особа, яка має право займатися підприємницькою дія­льністю;

b)  як представник брокерської контори чи власник брокерського місця;

c)  як член біржі;

й) як фахівець, компетентний у питаннях здійснення біржових угод; е) як член Правління біржі.

9.  Брокер виконує такі функції:

a)  консультує, радить, допомагає в управлінні активами;

b)  управляє активами клієнтів;

c)  консультує, управляє активами, зводить продавців та покупців, хе- джує ризики, розміщує товари у просторі і часі;

й) страхує цінові ризики.

10.  При укладанні договору-доручення між брокером та клієнтом брокер виступає:

a)  від власного імені;

b)  від власного імені й за власні кошти;

c)  від імені та за кошти клієнта;

й) від власного імені й за кошти клієнта.

11.  На підставі якого документа здійснюється обслуговування клієн­тів на біржі:

a)  протоколу про наміри контрагентів;

b)   доручення брокера;

c)  довідки з відділу по правах біржової торгівлі;

й) висновку Комітету з питань стандартизації та якості; е) договору на брокерське обслуговування.

12. Договір-комісія — це угода, в якій брокер виступає:

a)  від власного імені;

b)   від власного імені й за власні кошти;

с) від імені та за кошти клієнтів;

й) від власного імені й за кошти клієнта.

13.  Що дає підприємцю купівля брокерського місця:

a)  право участі в торгах і управлінні біржею;

b)   право на ведення операцій на біржі;

c)   можливість брати участь у торгах і одержувати дохід від здачі міс­ця в оренду;

й) можливість вести активну діяльність.

14.  Як визначити розмір винагороди брокера за угоду:

a)  за ступенем складності;

b)   залежно від складності і термінів виконання;

c)  за погодженням з клієнтами;

й) у відсотках від суми угоди по відповідному пункту договору; е) окремим рядком договору на брокерське обслуговування.

..............

 

19