yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->СТРОКОВІ КОНТРАКТИ. Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА ЯК НАЙБІЛЬШ РОЗВИНЕНИЙ ВИД ТОВАРНОЇ БІРЖІ

Біржова діяльність

СТРОКОВІ КОНТРАКТИ. Ф'ЮЧЕРСНА БІРЖА ЯК НАЙБІЛЬШ РОЗВИНЕНИЙ ВИД ТОВАРНОЇ БІРЖІ

О

днією з найбільш суттєвих особливостей біржі як еле­менту ринкової інфраструктури є те, що вона виконує не тільки функції «ціноутворення», а водночас й функ­ції страхування цінового ризику завдяки можливості торгівлі строковими контрактами.

Під строковими угодами розуміється договір на постачання активів, в якості яких можуть виступати різні активи, кошти, цін­ні папери та інше, у встановлений термін (у майбутньому) на по­годжених умовах. Класифікація строкових контрактів наведена на рис. 3.

До товарних строкових контрактів належать такі, предметом яких є товарно-матеріальні цінності. В основі фінансових строко­вих контрактів лежать фінансові зобов'язання. Третя група конт­рактів — це угоди про купівлю—продаж цінних паперів.

Рис. 3. Класифікація термінових контрактів

 

Як видно зі схеми, за умовами гарантій, що забезпечують ви­конання строкових контрактів, розрізняють три їх види: форвар­дні, ф'ючерсні та опціонні. Розглянемо спочатку властивості, що поєднують усі термінові контракти, незалежно від їх виду.

Сторони, що укладають між собою строковий контракт, є кон­трагентами. При цьому вважається, що контрагент — продавець активів відкриває «коротку позицію», а покупець — «довгу пози­цію» (відповідно до прийнятої у світовій практиці термінології).

Загальна властивість усіх строкових контрактів полягає в то­му, що виконання угоди намічене на майбутнє, тобто відбуваєть­ся не в момент її укладення, а в термін, установлений контрак­том. Права та обов'язки сторін виникають при укладанні угоди, і при цьому не потрібне підписання додаткових угод, договорів, протоколів та інших документів. Звичайно строковий контракт передбачає купівлю—продаж стандартної кількості товару.

Важлива властивість строкових контрактів — це можливість зміни контрагента без додаткового узгодження з іншою сторо­ною. Це означає, що контракт можна продати. Охарактеризуємо більш докладно різні види строкових контрактів.

Форвардний контракт укладається зазвичай для здійснення реального продажу (купівлі) відповідного активу. При цьому основ­ною метою є страхування покупця і постачальника від можливо­сті несприятливою для одного з них зміни ціни, тому що укладе­ний контракт не дозволяє учасникам скористатися майбутньою сприятливою кон'юнктурою.

Форвардний контракт може бути укладений з метою гри на рі­зниці курсової вартості активів. При цьому учасник, який відкри­ває довгу позицію, сподівається на зростання ціни активу, що лежить в основі контракту. У постачальника, природно, інтереси діаметрально протилежні. За форвардним контрактом виграш і втрати реалізуються учасниками тільки після закінчення термі­ну контракту, коли між ними здійснюються взаєморозрахунки.

Характерна риса форвардних контрактів полягає в тому, що вони укладаються поза біржею. Тому контрагенти не застрахова­ні від невиконання зобов'язань партнерів, і, перш ніж укласти та­ку угоду, учасникам договору необхідно з'ясувати платоспромож­ність і добропорядність один одного. Недоліком форвардного контракту є можливість для учасників після виплати обумовле­ного штрафу відмовитися від своїх зобов'язань.

Форвардний контракт за своїм змістом не є стандартним, і сто­рони погоджують зручні для них умови. Така угода звичайно по­трібна для дійсного постачання відповідного активу. У зв'язку з цим вторинний ринок форвардних контрактів або дуже вузький або відсутній зовсім. Важко знайти третю особу, інтереси якої в точності відповідали б умовам даного контракту, який з самого початку відповідає потребам перших двох осіб. Таким чином, лік­ відувати свою позицію за контрактом одна зі сторін може лише за згодою контрагента, що є недоліком форвардного контракту.

 

20