yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

Опціон

 — це додатковий захід для зменшення ф'ючерсного ризику. Він є правом купівлі або продажу ф'ючерсного капіталу чи контракту на постачання реального товару за погодженою ці­ною у визначений момент часу протягом зазначеного терміну.

Розподіл цінових ризиків у покупців і продавців опціонів прямо протилежний. У продавців прибуток не може бути біль­шим за величину премії, а збитки можливі будь-які.

Опціонний контракт (строкова угода з премією) регулюється нормами цивільного права. У покупця право вимагати виконання угоди виникає через сплату премії. «Право» означає можливість відмови покупця від купівлі чи продажу реального товару, якщо це виявиться для нього невигідним. Можливість відмови не по­ширюється на продавця опціону, який зобов'язаний здійснити операцію купівлі—продажу за визначеною умовами контракту ціною, якщо власник опціону вирішує реалізувати свої права.

Опціони існують у двох формах: контракти на купівлю і конт­ракти на продаж.

Опціон на купівлю називають «колл-опціоном». За його умо­вами власник (власник опціону) має право придбати актив у осо­би, яка виписала контракт, за визначеною ціною. Це право діє протягом обмеженого терміну. У свою чергу, продавець опціону зобов'язаний продати актив, якщо власник опціону того зажадає.

Припустимо, що інвестор «А» розраховує на поліпшення бір­жової кон'юнктури, а його контрагент, інвестор «Б», — на погі­ршення. Припустимо також, що поточний ринковий курс акцій корпорації, на паперах яких базується операція з опціоном, дорі­внює 300 грн. Інвестор «А» здобуває в інвестора «Б» опціон на купівлю (колл-опцион). При цьому він укладає контракт, що на­дає право інвестору «А» придбати в інвестора «Б» повний лот акцій (100 акцій) за курсом, що перевищує поточний і дорівнює 350 грн. За досягнутою між цими інвесторами домовленістю ціна такого опціону, тобто премія, що виплачується інвестором «А» інвестору «Б», складе 2000 грн. Якщо в період дії опціону біржо­вий курс даних акцій піднімається вище 350 грн., то реалізація опціону принесе інвестору «А» прибуток. Цей прибуток буде тим більший, чим вище підніметься курс акцій.

Якби інвестор «А» замість опціону просто купив 100 акцій за початковим курсом 300 грн., а потім продав по 500 грн., то, по- перше, йому потрібно було б спочатку мобілізувати і вкласти на­багато більшу суму (30 000 грн.), по-друге, норма прибутку ви­явилася б набагато нижче — 66,7 %.

Якщо інвестор «А» помилився і курс акцій не зросте, то опці- он не буде реалізований і в установлений термін мине. Втрати, які інвестор при цьому понесе, обмежені сумою премії. Таким чином, ризик, якому піддається власник опціону на купівлю, об­межений, а виграш у потенціалі може бути значним. Що стосу­ється інвестора «Б», то як продавець опціону на купівлю він під­дається ризику великих втрат, а виграш його лімітований сумою, отриманою за опціон як премію.

Опціон на продаж називають «пут-опціоном», і за його умо­вами власник чи покупець опціону має право продати актив осо­бі, яка виписала цей опціон за встановленою ціною в визначений термін. У свою чергу, власник опціону зобов'язаний купити цей актив, якщо власник опціону пред'явить його для врегулювання.

Припустимо, що інвестор «А», як і раніше, грає на підвищен­ня, а інвестор «Б» — на зниження курсу. Інвестор «А» виписує опціон на продаж і тим самим бере на себе зобов'язання купити акції у свого контрагента, якщо той вирішив скористатися пра­вом продати їх. Курс, що вказується в такому опціоні, буде ниж­чим за поточний ринковий.

Припустимо, що поточний ринковий курс, як і раніше, складає 300 грн. Ціна, зазначена в опціоні, дорівнює 280 грн., премія - 2000 грн. Якщо біржовий курс зросте, реалізація опціону не ма­тиме сенсу — інвестор «Б» не буде продавати акції своєму конт­рагенту за низьким курсом, зазначеним в опціоні. Виграш інвес­тора «А» виразиться сумою, отриманою від продажу опціону, тією ж сумою будуть обмежені втрати, які принесе такий курс ін­вестору «Б» і які він понесе.

Однак якщо курс знизився до 150 грн., то інвестор «Б» купує лот акцій за 15 000 грн., а потім реалізує своє право продати їх інвестору «А» за курсом, зафіксованим в опціоні, тобто за 280 грн. Чистий прибуток інвестора «Б» (за винятком суми премії) складе 11 000 грн., або 550 відсотків на вкладений капітал. Чим нижче опускається курс, тим більші втрати продавця і більший прибу­ток покупця.

Винагорода, яку власник (покупець) контракту виплачує про­давцю, називається премією, або вартістю (ціною) опціону. Вона є єдиною змінною величиною в контракті. У процесі торгів фор­мується така вартість опціону, яка влаштовує обидві сторони угоди і врівноважує їхні шанси на одержання прибутку. Звичайно розмір премії складає близько 5 % вартості базисного активу. Але на нього впливає безліч факторів.

При заключенні контракту його власник чи покупець займає «довгу позицію» по опціону, а продавець — «коротку». Таким чином, мати «довгу позицію» означає бути власником опціону на покупку (продаж). Відповідно, мати «коротку позицію» по опці- ону на покупку (продаж) означає виступати продавцем по опціо- ну на покупку (продаж).

Як правило, предметом опціонного контракту є цінні папери. Єдиний контракт на акції являє собою повний лот, тобто 100 ак­цій. Існують також опціони на іноземну валюту, товарні і фінан­сові ф'ючерси, біржові індекси, процентні ставки по кредитах. Опціон може також укладатися на різні види товарів (землю, не­рухомість) і не передбачати при цьому реального постачання това­ру. Такий опціон називають розрахунковим. В останньому випадку замість постачання товару здійснюється розрахунок і виплата при­бутків — збитків у грошовому вираженні.

Умови опціонів стандартні, внаслідок цього вони є високолік- відними. Тому існують як первинний, так і вторинний ринок оп- ціонів. Первинний — функціонує безперервно: інвестори випи­сують опціони, умови яких відбивають постійно мінливі оцінки поточної ринкової ситуації і майбутніх тенденцій. У цьому розу­мінні функціонування первинного ринку опціонів залежить від руху на вторинному ринку акцій. Власники опціонів можуть, у свою чергу, продати їх третій особі, що породжує вторинний ринок опціонів, де вони обертаються аналогічно акціям і обліга­ціям, тобто на позабіржовому ринку і біржах.

Опціони, що обертаються на біржі, називаються «котирува- ними опціонами», торгівля якими проходить так само, як і торгів­ля звичайними цінними паперами, тобто на біржі вони реалізу­ються за системою подвійного аукціону, а в позабіржовому обороті — на основі переговорів. Позабіржовий ринок опціонів більш обмежений, ніж біржовий оборот акцій, оскільки, по- перше, опціони на відміну від акцій, мають обмежений термін дії, по-друге, ціна опціону ще більш хитка, ніж ціна акцій, які лежать у їх основі.

 

22