yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->( Запитання для обговорення

Біржова діяльність

( Запитання для обговорення

1. Що Ви розумієте під цінними паперами?

2.  Які типи цінних паперів Ви знаєте?

3.  Хто такий емітент?

4.  Як визначається курс цінних паперів?

5.  Які цінні папери належать до основних фондових цінностей?

6.  Що називається курсом цінних паперів?

7.  Що таке акція? Назвіть види акцій та їх класифікацію.

8.  Дайте характеристику простих і привілейованих акцій.

9.  Охарактеризуйте контрольний пакет акцій.

10. Що таке «вексель» як цінний папір?

11. Дайте коротку характеристику основних видів векселів.

12. Визначте поняття «облігація».

13. Які види облігацій Ви можете назвати?

14. З якою метою різні структури здійснюють випуск облігацій?

15.  Охарактеризуйте місце, яке посідають облігації на ринку цінних

паперів.

(               Тести

1. Основне розходження між акцією й облігацією полягає в тому, що облігація:

a)  може бути продана тільки один раз;

b)  не пов'язана з ризиком;

( Основні терміни £ а яр)

c)  являє собою боргову розписку емітента.

2.  Власники звичайних акцій одержують частину доходу АТ

у формі:

a)  заробітної плати;

b)   дивідендів;

c)  відсотка.

3.  Підприємство купує депозитний сертифікат банку, щоб:

a)  одержати право на участь в управлінні банком;

b)  у будь-який час одержати вкладені кошти з установленими відсот­ками;

c)   одержати через обумовлений термін вкладені кошти з установле­ними відсотками.

4.  Яке твердження правильне:

a)  привілейовані акції краще, ніж звичайні;

b)   купівля акцій і облігацій завжди пов'язана з деяким ризиком;

c)  акції випускаються на певний строк.

5.  Припустимо, що доходи деякого акціонерного товариства зросли на 50 %. Які з цінних паперів цієї корпорації швидше за все підні­муться в ціні?

a)  облігації;

b)   привілейовані акції;

c)  звичайні акції.

6.  Обмін конвертованої облігації на звичайну акцію вигідний:

a)  у всіх випадках;

b)  якщо облігаційна вартість більше за конверсійну;

c)  якщо облігаційна вартість менше за конверсійну.

7. Приватизаційні папери в Україні випускаються у таких видах:

a)  акції, облігації, векселі;

b)   компенсаційні та інвестиційні сертифікати;

c)  майнові сертифікати, житлові чеки, земельні бони.

8.  Казначейські векселі можуть використовуватися їх тримачами для:

a)  оплати праці;

b)  погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів;

c)  застави з метою забезпечення зобов'язань перед резидентами; й) застави з метою забезпечення зобов'язань перед нерезидентами; е) зарахування у сплату податків до державного бюджету.

9.  Погашення облігацій передбачає:

а) перехід права власності на облігації за умов купівлі—продажу на біржі;

b)   виплати номінальної вартості облігації та доходу на неї (продаж товарів або надання послуг) у терміни, передбачені умовами емісії облігацій;

c)  виплати номінальної вартості облігації та доходу за облігацію у будь- який строк за рішенням емітента.

10. Облігації, які за бажанням власника можуть обмінюватися на інші цінні папери (як правило, акції), що випускаються цим емі­тентом, відомі як:

a)  облігації з правом довгострокового погашення;

b)  конвертовані облігації;

c)  компенсовані облігації; й)варранти.

(.ЛҐема іГ)

 

31