yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->Інвестиційний фонд не має права:

Біржова діяльність

Інвестиційний фонд не має права:

•    здійснювати інші види інвестицій, окрім інвестування в цін­ні папери, випускати облігації, привілейовані акції та інші гро­шові зобов'язання, власники яких одержують переважне право на майно фонду перед власниками звичайних акцій;

•    купувати голосуючі акції будь-якого акціонерного товарист­ва у разі, якщо після їх придбання афилірованій групі інвестицій­ного фонду належатиме більше 10 % голосуючих акцій цього су­спільства;

•    здобувати і мати у своїх активах більше 10 % цінних паперів одного емітента за номінальною вартістю;

•    інвестувати більше 5 % своїх активів у цінні папери одного емітента;

•    інвестувати кошти в цінні папери афилірованих осіб інвес­тиційного фонду;

•    залучати позикові кошти у разі, якщо сукупний обсяг забор­гованості, що підлягає погашенню, перевищить 10 % ринкової вартості чистих активів інвестиційного фонду на дату підписання кредитної угоди. Термін позики не може перевищувати трьох мі­сяців без права пролонгації;

•    випускати боргові зобов'язання;

•    видавати і робити заставні угоди;

•    здійснювати інвестиції в цінні папери афилірованих осіб, керуючих, депозитаріїв і т. ін.;

•    здобувати і мати у своїх активах акції інших інвестиційних фондів.

Вищим органом управління інвестиційним фондом є Загальні збори акціонерів, у період між зборами — Рада директорів. Кіль­кість членів Ради директорів має бути непарною і не менше п'яти. Ліцензування інвестиційних фондів здійснюється на основі держав­них положень про ліцензування діяльності на ринку цінних паперів як інвестиційних фондів і ліцензування діяльності керуючих інвес­тиційними фондами. Реєстрація емісії акцій інвестиційних фондів і цінних паперів інвестиційних компаній здійснюється у відповідно­сті зі спеціальними інструкціями міністерства фінансів про порядок реєстрації випусків акцій інвестиційних фондів і зміну порядку ре­єстрації випусків цінних паперів інвестиційних компаній.

В Україні для громадян, які вже обміняли свої приватизаційні чеки на акції яких-небудь підприємств, фонд пропонує такий вид послуг: громадянин за дорученням на певний строк може переда­ти фонду право голосування по своїх акціях на Загальних зборах акціонерів підприємства. При цьому акції залишаються у грома­дянина, а фонд голосує від його імені. Така можливість дозволяє одержати як дивіденди по акціях того чи іншого підприємства, так і певну грошову винагороду від фонду.

Діюча структура інвестиційних інститутів наведена на схемі (рис. 5).

В Україні розроблені пропозиції щодо розвитку ринку цінних паперів у виді концепції, запропонованої Українською фондовою біржею (УФБ). УФБ вважає за необхідне створення централізо­ваного фондового ринку України, який має складатися з трьох елементів: єдиної національної фондової біржі, єдиного клірин­гового банку, єдиного Центрального депозитарію.

Перший інститут — фондова біржа є місцем котирування, здійснення операцій з цінними паперами та укладення угод. Фон­дова біржа сприяє встановленню єдиної ціни на цінні папери, оскільки їх вартість визначається ринком у процесі торгів. Це дає

Рис. 5. Інвестиційні інститути

 

можливість протидіяти спекуляціям цінними паперами внаслідок створення їх штучного курсу в різних регіонах, а також унемож­ливлює продаж фіктивних паперів.

Другий інститут — кліринговий банк спеціалізується на роз­рахунках по операціях з цінними паперами. У Франції, напри­клад, його функції виконує Французький національний банк. Третій інститут — Центральний депозитарій, уже створений при УФБ, займається зберіганням, обліком і переміщенням цінних паперів. Така структура сприяє введенню єдиної наскрізної ну­мерації цінних паперів, уніфікації правил здійснення операцій з проведення платежів і доставки цінних паперів.

Однак у розвинених країнах застосовується більш прогресивна форма обігу цінних паперів — у вигляді комп'ютерних записів на рахунок. Безпаперова форма цінних паперів гарантує високий рі­вень їх безпеки — неможливість підробки, викрадення і протиза­конних операцій, заощаджує значні витрати на їх випуск і доставку (транспортування), а також гарантує, що кількість цінних паперів на руках у інвесторів дорівнює кількості випущених цінних паперів.

Розвиток фінансових інститутів сприятиме активізації інсти- туціональних інвесторів — страхових компаній, пенсійних фон­дів, земельно-ощадних фондів та інших інвесторів — населення, підприємств і організацій.

■     Фінансові інститути

■    Інвестиційні інститути

■    Інвестиційний фонд

■    Дилер

■    Інвестиційна компанія

■     Фінансова група

■    Кредитний союз

■    Холдингова компанія

■    Кліринговий банк

■     Страхова компанія

 

33