yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->( Запитання для обговорення

Біржова діяльність

( Запитання для обговорення

1.   Хто може бути емітентом цінних паперів згідно із законодавством України?

2.   Який орган здійснює обслуговування обігу державних цінних па­перів, у тому числі депозитну діяльність щодо цих паперів?

3.   Чи мають бути включені в інформацію про емісію акцій підпри­ємств відомості про можливі фактори ризику?

4.   Чи може акціонерне товариство викупити в акціонера акції, які належать йому, для їх анулювання?

5.   За яких умов забороняється розміщення цінних паперів українсь­ких емітентів поза межами України?

6.  В якій формі відбувається первинна емісія цінних паперів?

7.  У чому полягає процедура первинної емісії цінних паперів?

8.   Яку роль відіграють інвестиційні банки в розміщенні цінних па­перів?

9.  У чому полягає економічний зміст андеррайтингу?

10. З яких етапів складається процедура публічного продажу цінних

паперів?

(               Тести

1.   Основною установою, яка регулює емісію цінних паперів, є:

a)  Міністерство фінансів України;

b)  Національний банк України;

c)  Фонд державного майна;

й) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

2.  До основних критеріїв розрахунку початкової ціни пакетів акцій ВАТ, що підлягають продажу за грошові кошти на комерційних конкурсах, належать:

a)  номінальна вартість пакетів акцій;

b)  прибутковість роботи підприємства та динаміка прибутковості;

( Основні терміни £ а яр)

c)  основні напрями діяльності товариства.

й) розмір статутного фонду акціонерного товариства; е) балансові показники вартості основних та оборотних коштів, кре­диторської заборгованості; ї) котирування акцій ВАТ на біржовому та позабіржовому ринках;

д) загальний обсяг емісії цінних паперів, випущених емітентом.

3.  Вартість пакета акцій, визначена як частина акцій статутного фонду, відповідно до плану розміщення акцій це:

a)  оціночна вартість пакета акцій;

b)  номінальна вартість пакета акцій;

c)  ринкова вартість пакета акцій;

й) інвестиційна вартість пакета акцій.

4.  Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, яка відно­сно статутного фонду акціонерного товариства перевищує:

a)   5 %;

b)   10 %;

c)   15 %; й) 30 %;

е)  50 %.

5.  Зменшення номінальної вартості акцій діленням на визначений уповноваженим органом емітента коефіцієнт визначається як:

a)  асиміляція акцій;

b)   анулювання акцій;

c)  деномінація акцій; й) дроблення акцій; е) конвертація акцій; ї) консолідація акцій.

6. Первинна емісія цінних паперів проводиться через:

a)  відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;

b)  закрите (приватне) розміщення цінних паперів;

c)  відкрите та закрите розміщення цінних паперів; й) немає правильної відповіді.

7.  Чи може акціонерне товариство випускати акції для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю?

a)  так;

b)  ні;

c)   може, якщо воно отримало дозвіл Державної комісії з цінних па­перів та фондового ринку;

й) може, якщо розмір збитків не перевищує 2 % статутного фонду.

 

38