yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

(Лґема Л) ФОНДОВА БІРЖА

Ф

ондова біржа — це невід'ємна частина економіки будь-якої розвиненої країни, яка є продуктом приро­дного розвитку економіки. Створюється вона для то­го, щоб компанії могли одержувати фінансові кошти, необхідні для їхнього розвитку.

Мале підприємство (з невеликим оборотом капіталу) може ви­користовувати власні кошти на розвиток чи одержати кредит у банку. Великі підприємства не можуть цього зробити з двох причин.

По-перше, сума фінансових засобів, необхідних для їхнього розвитку, як правило, така велика, що жодне підприємство не тримає такої суми на власному банківському рахунку, тому що гроші повинні постійно знаходитися в обороті.

По-друге, важко знайти такий банк, який надав би підприємс­тву кредит на суму, яка потрібна на розвиток. Це має бути довго­строковий кредит, і важко переконати керівництво банку в тому, що підприємство зможе погасити кредит і виплатити по ньому відсотки, наприклад, через 10 років.

Фондова біржа дозволяє у вигляді цінних паперів «продавати підприємство» вроздріб через акції. Інвестори віддають свої гро­ші підприємству на його розширення і розвиток. Самі вони при цьому стають власниками частини його, що відповідає сумі при­дбаних ними акцій. Акціонери отримують частину прибутку під­приємства — дивіденди. Таким чином, велике підприємство мо­же одержати необхідні йому фінансові ресурси, при цьому основний тягар інвестування лягає на плечі акціонерів.

У випадку з банківським кредитом підприємство має поверну­ти гроші, та ще й з відсотками, інвесторам же гроші взагалі не повертають. Підприємство виплачує дивіденди, які є частиною прибутку, тому не може бути мови про якусь фіксовану процент­ну ставку, як у випадку з кредитом. Прибуток може бути як ве­ликим, так і зовсім незначним. За рішенням дирекції фірми диві­денди можуть взагалі не виплачуватися.

У той же час фондова біржа дозволяє інвестору за його ба­жанням перетворити акції в гроші тоді, коли йому це потрібно. Така необхідність може виникнути як у разі важкого економічно­го становища інвестора, так і через те, що інвестор знайшов більш вигідні способи вкладення своїх коштів, наприклад, акції іншого підприємства.

Фондова біржа — це механізм безперешкодного продажу одним інвестором іншому своєї частки (цілком, або вроздріб) в якому-небудь підприємстві, включаючи виплачувані по ній дивіденди.

Отже, фондова біржа є організаційною формою ринку цінних паперів й існує не тільки для того, щоб підприємства могли оде­ржати необхідні їм фінансові кошти, а й для того, щоб зробити випущені ними акції максимально життєздатними. Якби був від­сутній ринок цінних паперів (фондова біржа), ніхто не став би купувати акції, які потім не можна продати.

Цінностями на фондовій біржі є:

•    акції акціонерних підприємств і банків;

•    боргові грошові зобов'язання держав і корпорацій — облі­гації;

•    векселі, тобто цінні папери, виписані під надані в кредит то­вари;

•    фрахтові документи, тобто різні страхові зобов'язання під товари, що перевозяться;

•    валюта, тобто іноземні банкноти (девізи) чи чеки на іноземні депозити.

Залежно від виду діяльності біржі є загальними (обертається кілька видів цінностей) і спеціальними (виконують операції тіль­ки з одним видом цінностей: товарні, фондові, фрахтові і валютні).

Фондова біржа — організований і регулярно функціонуючий ринок з купівлі і продажу цінних паперів. Організаційно фондові біржі представлені у формі суб'єкта, який займається обігом цін­них паперів. Під обігом цінних паперів розуміють їх купівлю і продаж, а також інші дії, передбачені законодавством, що при­водять до зміни власника цінних паперів. Як господарський суб'єкт біржа надає приміщення для угод з цінними паперами, робить розрахункові й інформаційні послуги, дає певні гарантії, накладає обмеження на торгівлю цінними паперами й одержує комісійні від укладених угод. Вона працює по ліцензії, порядок видачі якої визначений чинним законодавством.

Фондова біржа — це вторинний ринок цінних паперів, органі­зована основа ринку капіталів. Операції з цінними паперами на первинному ринку пов'язані з розміщенням нового їх тиражу. Основним методом реалізації нового емісійного випуску є орга­нізація підписки на акції. Цей позабіржовий обіг цінних паперів пов'язаний з брокерськими компаніями чи банками, які займа­ються розміщенням цінних паперів.

На вторинному ринку відбуваються операції з уже випущени­ми і хоча б один раз реалізованими акціями. Домінуюча роль тут належить фондовій біржі, у роботі якої беруть участь як фізичні (окремі власники цінних паперів), так і юридичні особи (корпо­рації).

 

39