yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Б

іржа є невід'ємною частиною інфраструктури ринкової економіки. З її розвитком все більшого поширення на­бувають установи, які здійснюють діяльність з купів­лі—продажу товарів, послуг, цінних паперів. Найбільш розвине­ною формою оптового ринку товарів, цінних паперів та іноземної валюти, яка регулярно функціонує, є біржа. Саме вона зосере­джує під своїм контролем значну частину попиту і пропозиції то­варів та фондових цінностей.

Біржа точніше за інші ринки визначає співвідношення між попитом і пропозицією, встановлювані на ній ціни є орієнтиром для виробників та інших комерційних структур. Вона є організа­ційною формою ринку і передбачає існування цілої системи пос­тійно діючих органів управління. Особливості її полягають у тому, що торги відбуваються без пред'явлення готівкових цінностей, що складають предмет угод. Регулювання цін на біржі має зна­чення самостійної операції.

У світовій практиці на біржах реалізуються сировинні та про­довольчі товари. В Україні через біржу проходять товари різного продовольчого та споживчого призначення: від типово біржових (лісоматеріали, нафтопродукти, зерно) до позабіржових (ком­п'ютери, автомобілі, товари широкого споживання й туристичні поїздки).

В умовах переходу до ринкової економіки розвиток в Україні біржової справи є першою ознакою початку демонополізації в матеріальному виробництві. Біржова діяльність дозволить пос­тупово налагодити поки що недостатньо розвинений механізм регулювання попиту і пропозиції, що може дійсно зацікавити ви­робника та споживача. Найпершою умовою цього є визначення економічно обґрунтованої ціни.

Отже, біржова діяльність виконує сьогодні важливу роль, яка полягає у створенні механізму управління вільною конкурен­цією, що дозволяє виявити реальні ринкові ціни з урахуванням попиту й пропозиції.

Розвиток біржової діяльності, накопичення досвіду роботи бірж у країнах з розвиненою ринковою економікою, потреба у висококваліфікованому персоналі ставлять завдання поглиб­лення теоретичних знань і практики біржової діяльності. Фахі­вець у галузі економіки, маркетингу, менеджменту, фінансів по­винен мати теоретичну підготовку й практичні навички укладання біржових угод, виконання розрахунків, здійснення співробітництва з біржовими структурними підрозділами та пра­цівниками брокерських фірм. Тому вивчення курсу «Біржова дія­льність» входить до навчальних дисциплін, які формують світо­гляд майбутнього фахівця.

Викладення курсу побудоване на досягненні загально- дидактичної мети, яка полягає у тому, щоб з усього обся­гу інформації вибрати знання, необхідні спеціалісту в його практичній діяльності, допомогти студентам практично осми­слити механізм функціонування біржі й укладання існую­чих у біржовій практиці угод, здійснення широкого кола су­часних біржових операцій, у тому числі на ф'ючерсних ринках.

Відповідно до базових розділів програми курсу «Біржова діяльність» студент завдяки вивченню цієї дисципліни пови­нен знати організаційно-правові аспекти біржової діяльності та класифікацію біржових контрактів, органи управління та стру­ктури біржі, загальні основи і процес укладання угод, порядок ведення торгів у біржовому колі, види строкових контрактів та типові документи на їх укладання, операції з цінними папера­ми і механізм страхування біржових угод, види сучасних пос­луг брокерських фірм та цінних паперів, методи роботи з бір­жовими цінностями в умовах вітчизняної економіки. Виходячи з теоретичних аспектів, які розглядаються у підручниках з ку­рсу «Біржова діяльність», визначені практичні напрями підго­товки фахівця:

-     визначення доцільності біржових операцій з товаром;

— організація взаємодії з брокерськими фірмами;

-     оформлення типових біржових угод купівлі та продажу;

-      ведення розрахунків з відповідними біржовими структура­ми й персоналом;

-      обчислення необхідних параметрів біржових угод за їх ви­дами, в тому числі за строковими контрактами;

—    аналіз тенденцій розвитку біржового ціноутворення секто­рів біржової торгівлі;

—   розрахунки необхідних витрат та можливого прибутку від здійснення біржових операцій.

Практикум з курсу «Біржова діяльність» для студентів еко­номічних спеціальностей дає можливість користуватися в про­цесі вивчення дисципліни різними завданнями, практичними ситуаційними прикладами, тестами, контрольними запитання­ми, які розроблені для семінарських і практичних занять, конт­ролю знань, самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання.

(ШҐема

 

3