yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО БІРЖУ. КЛАСИФІКАЦІЯ БІРЖ

Біржова діяльність

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО БІРЖУ. КЛАСИФІКАЦІЯ БІРЖ

Е

фективне функціонування сучасного ринку перебуває у прямій залежності від постійно відтворюваного рин­кового середовища. Важливим його елементом є рин­кова інфраструктура, що являє собою систему установ та органі­зацій, які забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних папе­рів, робочої сили. До таких установ належать товарні, фондові та валютні біржі.

За основними принципами класифікації біржі поділяють на: товарні, на яких здійснюється торгівля продукцією, сировиною та напівфабрикатами; фондові, через які відбувається реалізація основної маси довгострокових інвестицій у формі купівлі цінних паперів і торгівлі цінними паперами; митні, основним об'єктом операцій купівлі—продажу яких є перевідні векселі та валюта різних країн, фрахтові документи (страхові зобов'язання), валю­тні біржі.

Залежно від об'єктів продажу біржі поділяються на універ­сальні та спеціалізовані. Особливостями українських бірж, порівня­но із діючими в інших країнах світу, є невеликий статутний капітал, універсальність та низький рівень спеціалізації. Біржі, об'єктом торгівлі яких є окремі цінності або їх групи, вважаються спеціа­лізованими. Вони підрозділяються на спеціалізовані широкого профілю та вузькоспеціалізовані. В Україні частіше зустрічають­ся спеціалізовані біржі широкого профілю.

В сучасній економічній літературі товарна біржа розглядається:

—  як економічна категорія, яка відображає складову частину ринку, специфікою якої є особлива оптова форма торгівлі това­рами з певними характеристиками: масовість, стандартність, вза­ємозамінність;

—  як господарське об'єднання (товариство) продавців, покупців і торгівців-посередників з метою створення умов для торгівлі, по­легшення, прискорення та здешевлення торгових угод і операцій.

Такі об'єднання організовуються для поліпшення торгівлі, швидкого забезпечення товаровиробників необхідними товарами, прискорення обороту капіталу.

Члени бірж виграють не від її функціонування, а від участі в торгах. Членами товарної біржі, якими можуть бути як посе­редницькі (брокерські, торгові, виробничі та інші фірми), так і банківські установи, інвестиційні компанії та окремі громадяни, відповідно до встановлених біржових правил укладаються угоди купівлі—продажу товарів за цінами, що формуються безпосеред­ньо в ході торгівлі залежно від співвідношення попиту та пропо­зиції. Це свідчить про те, що біржа є особливим ціноутворюючим механізмом. У вільному ціноутворенні полягає мета її функціо­нування.

Товарній біржі можна дати наступне узагальнююче визначен­ня. Це асоціація юридичних і фізичних осіб, яка здійснює оптові торгові операції на основі стандартів, зразків у спеціально відве­деному місці, де ціни на товари визначаються шляхом вільної конкуренції.

Біржа як сегмент загального ринку виконує функції зба­лансування попиту та пропозиції шляхом відкритої купівлі— продажу, упорядкування й уніфікації ринку товарних і сиро­винних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора.

На початку 90-х років минулого століття у країнах, де функці­онує ринок, нараховувалося близько 50 товарних бірж із загаль­ним оборотом понад 10 трлн доларів, що складає 25 відсотків їх­нього валового національного продукту.

У країнах із розвиненою ринковою економікою товарні біржі в основному функціонують як безприбуткові асоціації, звільнені від сплати корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їхнього доходу є: засновницькі і пайові внески та відра­хування організацій, які утворюють біржу; доходи від надання послуг членам біржі та інших організацій; виторг від інших над­ходжень.

Аналогічні цілі прагнуть ставити перед собою і вітчизняні за­сновники бірж. Товарна біржа не займається комерційним посе­редництвом і не має на меті одержання прибутку. Однак на прак­тиці вона одержує прибутки, джерелом яких є відрахування із комісійної винагороди, що надходить від брокерських контор. Це є одним із джерел формування майна біржі.

Правове становище та основні принципи діяльності товарної біржі в Україні визначені Законом «Про товарну біржу».

Товарна біржа є організацією, яка об'єднує юридичних та фі­зичних осіб, що здійснюють виробничу і комерційну діяльність, та має на меті надання послуг в укладанні біржових угод, вияв­лення товарних цін, попиту та пропозиції товарів, вивчення, упо­рядкування і полегшення товарообігу та пов'язаних з ним торго­вельних операцій.

Вона діє на основі самоврядування, господарської самостійно­сті, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки в бан­ках, печатку із зображенням свого найменування.

Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами:

•   рівноправності учасників біржових торгів;

•    застосування вільних (ринкових) цін;

•    публічного проведення біржових торгів.

Товар, який продається і купується на біржі, має бути станда­ртним, тобто відповідати установленим вимогам якості та іншим параметрам, передбаченим чинним законодавством. Стандарти­зація біржових товарів робить їх взаємозамінними в межах пев­них груп і видів товарів.

Біржовий товар характеризується масовістю — випускається у великому обсязі великою кількістю виробників і призначається для широкого кола споживачів. До біржових можуть бути відне­сені лише товари, ціни на які вільно встановлюються відповідно до попиту та пропозиції й конкуренції.

У світовій практиці виділяють такі основні класи біржових товарів:

—  речовинні товари;

—   цінні папери;

—   іноземна валюта.

У кожному з цих класів не вся маса вироблених товарів стає об'єктом біржової торгівлі, а лише ті товари, які відповідають та­ким вимогам: вони є масовими, стандартними, взаємозамінними, ціни на них формуються вільно.

З розвитком біржової торгівлі перелік біржових товарів ускладнюється і множиться, у першу чергу це стосується класу цінних паперів, появи ф'ючерсних контрактів на індекси фондо­вого ринку і процентних ф'ючерсів. До біржових товарів слід від­нести також зведені індекси біржових цін та процентні ставки за державними облігаціями.

Речовинні товари, або власне товари, є об'єктами торгівлі на товарних біржах. їм властивий масовий характер виробництва та споживання, стандартизованість, збереженість, транспортабель­ність, незалежність якісних характеристик від конкретного спо­живача, змінюваність цін на них під впливом різних факторів. У світовій практиці на товарних біржах обертається близько 70 видів товарів. В основному це сировина та напівфабрикати, які поділяються на дві великі групи.

Сільськогосподарські і лісові товари та продукти їх перероб­ки (близько 50 видів). До цієї групи входять: зернові (пшениця, кукурудза, овес, ячмінь, жито); олійне насіння (лляне, бавовняне, соя, боби, соєва олія, шрот); живі тварини та м'ясо (велика рогата худоба, свині, вівці, м'ясо цих тварин); текстильні товари, цукор, кава, какао-боби, рослинні олії, картопля, перець, яйця, арахіс; лісові товари (пиломатеріали, фанера); натуральний каучук.

Мінеральна сировина та напівфабрикати (20 видів). До цієї гру­пи входять: кольорові метали (мідь, олово, цинк, свинець, нікель, алюміній та ін.), дорогоцінні метали (срібло, золото, платина та ін.), товари нафтового комплексу (нафта, газ, бензин, мазут та ін.).

Цінний папір — це особливий товар, який обертається на сво­єму власному ринку — ринку цінних паперів. Він не має ні речо­винної, ні грошової споживчої вартості, тобто не є ні фізичним товаром, ні послугою.

Поняття цінного папера багатогранне, тому що економічні відносини, які ним відображаються, дуже складні і постійно роз­виваються.

У широкому розумінні цінний папір — це будь-який документ («папір»), що продається та купується за відповідною ціною.

Цінні папери можна визначити і як акції, облігації підпри­ємства та державних позик, заставні листи іпотечних банків, що свідчить про надання грошей у позику або на створення підпри­ємств. Це дає їх власнику право на одержання встановленого до­ходу. Власник акцій отримує по них дохід у формі дивіденду, а власник облігацій — у вигляді відсотка.

 

4