yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

с        Тести

1.  Біржа — це...

a)   об'єднання комерційних посередників;

b)     місце торгівлі;

c)    ринкова інфраструктура; й) оптова форма торгівлі; е) усе вищезазначене.

2.  Класифікація бірж за видами біржових товарів:

a)   фондові;

b)   товарні, товарно-сировинні, аграрні;

c)    валютні; й) митні;

е) усе перераховане вище.

3.  Класифікація бірж залежно від об'єкта (асортименту) про­дажу:

a)   універсальні та спеціалізовані;

b)    товарні, фондові, валютні, митні;

c)    універсальні, спеціалізовані, товарні, фондові, валютні, митні;

й) товарні, сировинні;

е) фондові валютні.

4.   Біржа — це...

a)    інститут макроекономічного регулювання;

b)    інститут мікроекономічного регулювання;

c)    інфраструктурний інститут ринку;

й) інститут макроекономічного регулювання, інфраструктурний інструмент ринку.

5.  Дайте визначення товарній біржі:

a)   ринок сировинних товарів;

b)    ринок цінних паперів;

c)    організація, що об'єднує юридичні та фізичні особи, які здійсню­ють виробничу й комерційну діяльність, і має на меті надання по­слуг в укладанні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту та пропозиції товарів, вивчення і полегшення товарообігу та пов'язаних з ним торговельних операцій.

й) оптовий постійно діючий ринок масових товарів, який функціонує за певними правилами, в спеціально відведеному місці та у визна­чений час, де ціни на товари формуються за допомогою вільної конкуренції.

6.   Поясніть твердження: «Біржа являє собою особливий ціноутво- рюючий механізм»:

a)   укладання угод купівлі—продажу товарів за цінами, що склада­ються безпосередньо у ході торгівлі залежно від співвідношення попиту та пропозиції;

b)   регулювання цін на макрорівні;

c)    організація торгівлі у визначеному місці, у визначений час із офі­ційним котируванням цін;

й) реєстрація біржових цін і курсів з подальшою публікацією;

е) надання інформації про ціни зацікавленим особам.

7.   Біржа як сегмент інфраструктури виконує:

a)    збалансування попиту та пропозиції шляхом відкритої купівлі— продажу;

b)    упорядкування та уніфікація ринку товарів та сировинних ре­сурсів;

c)    стимулювання розвитку ринку;

й) роль економічного індикатора;

е) усе вищезазначене.

8.    Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами:

a)   рівноправності учасників біржових торгів та застосування віль­них цін;

b)    публічного проведення біржових торгів та застосування віль­них цін;

c)    регулювання біржової діяльності державою, рівноправності учас­ників біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін, пуб­лічного проведення біржових торгів;

й) публічного проведення і рівноправності учасників біржових тор­гів, а також застосування вільних (ринкових) цін.

9.   Що таке біржовий товар?

a)   будь-який товар, вироблений у країні;

b)   товари, які мають найбільший попит;

c)    тільки ті класи товарів, які можуть довго зберігатися;

й) речовинні товари, цінні папери, іноземна валюта;

е) товари масового виробництва, які мають якісну однорідність, по­рівнянність якісних характеристик протягом тривалого часу та взаємозамінність партій, що дозволяє вести торгівлю ними за описанням якості та зразками.

10. Основні характеристики біржового товару:

a)  масовість;

b)   замінність, здатність до стандартизації;

c)   вільне ціноутворення;

й) усе вищезазначене.

11. Біржові товари у світовій практиці поділяються на три групи:

a)  нафта, зерно, облігації;

b)   сільськогосподарські і лісові товари, мінеральна сировина та на­півфабрикати, цінні папери;

c)   іноземна валюта, облігації, сировина;

й) речовинні товари, цінні папери, іноземна валюта.

(ШҐема

 

6