yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->I. Основні процеси діяльності виробничої сфери

Бухгалтерський облік

I. Основні процеси діяльності виробничої сфери

 

Матеріальною основою діяльності будь-якого господарства є майно. Особливості кожної сфери суспільного відтворення, що визначають склад і характер процесів діяльності господарств, зу­мовлюють потребу розглянути ці процеси окремо, за сферами суспільного відтворення (діяльності).

У ланках сфери матеріального виробництва (промислові, сіль­ськогосподарські підприємства, будівництво) створюється суспільно необхідний продукт. Об’єкти обліку в процесі його створення такі.

1. Затрати на придбання (заготівлю) засобів виробництва, які потрібні для створення продукту, і пов’язані з цим розрахунки.

2. Затрати предметів праці (сировини, матеріалів, палива тощо) на створення нових видів продукту.

3. Затрати засобів праці в розмірі їх амортизації (зносу) в процесі створення продукту.

4. Міра праці і міра споживання. Міра праці в бухгалтерсь­кому обліку визначається кількістю праці, затраченої кожним працівником (у годинах, днях), або кількістю виробленої продук­ції за певний час та отриманої в грошовій чи натуральній формі оплати (заробітної плати). Оплата праці є і мірою споживання. Розмір оплати праці відображує затрати живої праці, що належить до собівартості створеного продукту.

5. Визначення собівартості новоствореного продукту.

Вироблений продукт у бухгалтерському обліку має відображуватися за фактичною собівартістю, що найповніше відбиває обсяг засобів, вкладених у створення продукту. У зв’язку з цим бухгалтерський облік, перш ніж відобразити вироблену продукцію, ви­значає її собівартість, тобто підраховує затрати уречевленої та живої праці на виробництво одиниці продукції. Визначення собівартості — логічне завершення обліку затрат на створення продукту.

Визначення собівартості потрібне також і для встановлення відхилень фактичних затрат від норм, передбачених бізнес-пла­ном, та з’ясування причин цих відхилень: на яких конкретно об’єктах виробництва і за якими статтями затрат порушено норми, стандарти, з яких причин та з чиєї вини. Одночасно з цим розробляються заходи щодо усунення виявлених недоліків. Ок­рім того, аналіз затрат для визначення собівартості за даними бухгалтерського обліку дає змогу виявити і використати внут­рішні резерви господарства, і тим самим досягти зниження со­бівартості та підвищення ефективності в роботі.

6. Наявність і рух новоствореного суспільного продукту та пов’язані з ним грошові, розрахункові й кредитні операції.

Процес руху суспільного продукту в бухгалтерському обліку складається з таких компонентів.

1. Процес продажу (реалізації) готової продукції, тобто перетворення її з натуральної форми у грошову, і розрахунки, пов’я­зані з реалі­зацією продукції.

2. Розрахунки щодо розподілу вартості суспільного продукту  в грошовій формі (у вигляді виручки від реалізації):

а) розрахунки з бюджетом щодо податків та інших платежів, у вигляді яких частина вартості суспільного продукту в грошовій формі передається державі, муніципалітету, суспільним фондам тощо для загальних потреб суспільства;

б) розрахунки з працюючими у вигляді заробітної плати;

в) розрахунки з банком, постачальниками та іншими орга­нізаціями за предмети праці (сировину, матеріали, паливо тощо).

 

 

7