yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Особлива частина

Глава 4

 

Організація роботи

Верховної Ради України

 

§ 1. Основи організації та діяльності

Верховної Ради України

Верховна Рада України є парламентом нашої країни, одним із ви-

щих органів держави, який уособлює законодавчу гілку влади та висту-

пає від імені Українського народу. На відміну від Верховної Ради УРСР

вона є постійно діючим органом, що забезпечує безперервність законо-

давчого процесу й оперативне вирішення питань державної політики.

Саме вона визначає загальні засади внутрішньої та зовнішньої політи-

ки нашої держави, їй підконтрольний і підзвітний уряд. Такий статус

обумовлює пріоритетну роль парламенту в державному механізмі,

свідчить про його провідне місце серед органів державної влади України

і дає підстави твердити, що в нашій країні існує парламентаризм.

Правову основу організації та діяльності Верховної Ради України ста-

новлять норми Конституції України, законів «Про вибори народних

депутатів України» від 25 березня 2004 року № 1665-IV, «Про статус на-

родного депутата України» від 17 листопада 1992 року № 2790-ХІІ (в

редакції Закону від 22 березня 2001 року № 2328-ІІІ з наступними зміна-

ми), «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 року

№116/95-ВР (з наступними змінами), «Про Уповноваженого Верхов-

ної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР,

постанов Верховної Ради України «Про структуру апарату Верховної

Ради України» від 20 квітня 2000 року № 1678-ІІІ, «Про газету Верхов-

ної Ради України «Голос України» від 2 червня 1999 року та інших.

Згідно з Конституцією, основні процесуальні аспекти діяльності

парламенту мають бути внормовані Законом «Про регламент Верховної

Ради України». На сьогодні цей Закон ще не прийнятий, тому продов-

жує діяти (із змінами і доповненнями) Регламент Верховної Ради Укра-

їни, введений в дію постановою Верховної Ради України від 27 липня

1994 року №130/94-ВР.

71

Суттєве значення для належного впорядкування діяльності посадо-

вих осіб та структурних підрозділів парламенту мають розпорядження

Голови Верховної Ради України, зокрема «Про розподіл обов’язків між

Головою Верховної Ради України, Першим заступником і заступниками

голови Верховної Ради України» від 29 лютого 2000 року № 140, «Про за-

твердження Положення про апарат Верховної Ради України від 31 травня

2000 року № 459, «Про Порядок забезпечення та використання ПЕОМ,

комп’ютерної мережі та інформаційних систем у Верховній Раді України»

від 12 травня 1999 року № 348, «Про затвердження Інструкції з діловодства

в апараті Верховної Ради України» від 25 березня 2002 року № 153 та ін.

Територіальною основою діяльності парламенту є вся державна тери-

торія, межі якої визначаються державним кордоном України.

Матеріальну основу діяльності законодавчого органу становлять об’єкти

виключної власності Українського народу (земля, її надра, атмосферне

повітря, природні ресурси, які знаходяться в межах території України, при-

родні ресурси її континентального шельфу та виключної економічної зони),

майно, що перебуває в державній власності й забезпечує діяльність парла-

менту (адміністративні будинки, житловий фонд, санаторно-курортний

комплекс Управління справами Верховної Ради України, меблі, оргтехніка,

фонди парламентської бібліотеки, автотранспорт, засоби зв’язку тощо). Роз-

поряджається використанням приміщень, споруд, обладнання, територій,

що перебувають у віданні парламенту, Голова Верховної Ради України.

Фінансову основу діяльності парламенту становлять виключно кошти

Державного бюджету України. Головним розпорядником бюджетних асиг-

нувань у цьому разі виступає апарат Верховної Ради України. У Державному

бюджеті України на 2004 рік на фінансове забезпечення діяльності законо-

давчого органу було виділено 327240,0 тис. грн.; з них: 151379,7 тис. грн. —

на здійснення законотворчої діяльності, 47152,9 тис. грн. — на органі-

заційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення,

9000,0 тис. грн. — на візити народних депутатів України за кордон1.

Розробку проекту кошторису витрат Верховної Ради України, пого-

дження його з Міністерством фінансів і подання його на розгляд парламен-

ту забезпечує Голова Верховної Ради України. Він же розпоряджається ко-

штами, виділеними згідно з затвердженим бюджетом і кошторисом витрат.

 

21