yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 4. Порядок підготовки і проведення сесій

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 4. Порядок підготовки і проведення сесій

Верховної Ради України

Серед організаційних форм роботи Верховної Ради України сесії

посідають головне місце, адже тільки на них приймаються остаточні

рішення з питань, віднесених до компетенції парламенту. Саме під час

сесій Верховна Рада України здійснює законодавчу владу, формує свою

структуру, здійснює номінаційні повноваження, заслуховує звіти під-

контрольних органів та осіб тощо.

Конституція України та Регламент Верховної Ради України вирізня-

ють чергові та позачергові сесії. Чергові сесії проводяться двічі на рік:

осіння розпочинається у перший вівторок вересня, а весняна — у пер-

ший вівторок лютого. Загальна тривалість чергової сесії Верховної Ради

України визначається самими народними депутатами безпосередньо на

сесії, однак, виходячи з принципу постійності роботи парламенту, вони

тривають упродовж усього року, крім літніх (коли депутати перебувають

у відпустці) та зимових (різдвяних) парламентських канікул. На відміну

від чергових, позачергові сесії скликаються Головою Верховної Ради на

вимогу не менш як третини від конституційного складу парламенту або

на вимогу Президента України. Такі сесії скликаються для вирішення

невідкладних питань і тільки тоді, коли народні депутати перебувають

на канікулах, тобто в період між черговими сесіями. В разі введення

військового або надзвичайного стану в Україні парламент збирається в

дводенний термін без скликання. В разі закінчення терміну повнова-

жень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного ста-

ну її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої

сесії Верховної Ради, обраної після його скасування.

Сесії складаються з пленарних засідань Верховної Ради України та

засідань її комітетів і тимчасових комісій, що їх проводять у період між

ними. Згідно з офіційним тлумаченням, що його дає Конституційний

Суд України в Рішенні від 17 жовтня 2002 року № 17-рп/2002, пленарні

засідання під час сесій парламенту є регулярними зібраннями народних

депутатів України відповідного скликання у визначений час, у визначе-

ному місці і які проводяться за встановленою процедурою. На пленар-

них засіданнях розглядаються питання, віднесені Конституцією до пов-

новажень Верховної Ради України, і шляхом голосування народних де-

путатів приймаються рішення з цих питань.

78

Ефективність сесійної діяльності Верховної Ради України значною

мірою залежить від підготовки сесії, яка складається з організаційно-

підготовчих заходів, що забезпечують скликання і проведення кожної

сесії, а також з попередньої розробки питань, що їх вносять на розгляд

парламенту. Підготовка питань до сесії, особливо тих, які пов’язані з

прийняттям нормативних актів, проводиться тривалий час, не обмеже-

ний міжсесійним періодом. Безперервна підготовча робота до сесії —

одна із рис сесійного порядку діяльності парламенту України. Підготов-

ка сесій включає розробку матеріалів до доповідей, проектів законів і по-

станов, узагальнення пропозицій депутатів і практики застосування за-

конодавства.

Проект порядку денного сесії Верховної Ради України готується По-

годжувальною радою депутатських груп, фракцій і повідомляється де-

путатам не пізніше як за десять днів до відкриття чергової сесії. На

засідання Погоджувальної ради з питань проекту порядку денного сесії

запрошують представника від Президента України та від Уряду. Пропо-

зиції до проекту порядку денного сесії вносять особи та органи, які ма-

ють право законодавчої ініціативи.

За звичайних обставин перший і третій тижні місяця сесійного

періоду відводяться для пленарних засідань Верховної Ради України,

другий — для роботи парламентських комітетів, а четвертий — для ро-

боти депутатів у виборчих округах, їх самостійної роботи, пов’язаної із

здійсненням депутатських повноважень, а також для роботи комітетів і

тимчасових комісій за дорученнями Верховної Ради України. Однак у

разі необхідності парламент може прийняти рішення про одноразову

зміну свого місячного або тижневого розпорядку роботи.

У сесійний період робочий день Верховної Ради України, її комітетів

і тимчасових комісій починається о 10 і триває до 18 години з перервою

(з 12 до 12 год. 30 хв.) і з обідньою перервою (з 14 до 16 год.). Протягом

дня парламент проводить, як правило, два засідання: ранкове — з 10 до

14 і вечірнє — з 16 до 18 години.

Сесії парламенту, крім першої, відкривають, ведуть і закривають Го-

лова Верховної Ради або його заступники. Засідання відкривається і про-

водиться лише за наявності кворуму. Згідно з офіційним тлумаченням,

даним у Рішенні Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року

№17-рп/2002, Верховна Рада України правомочна приймати закони та

інші конституційно визначені повноваження за умови присутності на її

пленарних засіданнях на момент голосування не менше тієї кількості

народних депутатів, яка згідно з Конституцією України необхідна для

прийняття відповідного рішення. Для визначення кворуму перед кожним

пленарним засіданням проводиться реєстрація народних депутатів.

На початку першого засідання головуючий оголошує порядок ден-

ний на весь день роботи. Порядок денний чергової сесії включає два

79

розділи: перший — питання, повністю підготовлені для включення до

розкладу пленарних засідань; другий — питання, підготовку і доопра-

цювання яких Верховна Рада доручає здійснити парламентським комі-

тетам та відповідним органам. Проект порядку денного сесії обгово-

рюється і затверджується більшістю голосів від конституційного складу

парламенту. Як правило, питання розглядаються народними депутата-

ми в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного. Рішен-

ня про розгляд питань в іншій послідовності чи про відкладення їх роз-

гляду приймаються більшістю голосів від конституційного складу пар-

ламенту. Головуючий на засіданні вносить на обговорення проекти актів

парламенту, оголошує їх повну назву, редакцію, ініціаторів внесення,

інформує про матеріали, що надійшли на адресу Верховної Ради Укра-

їни; організовує розгляд питань, повідомляє списки осіб, які записалися

для виступу; надає слово для доповіді, співдоповіді, виступу, оголошує

промовця, ставить питання на голосування, оголошує його результати.

За одне пленарне засідання Верховна Рада України розглядає в серед-

ньому 14–20 питань.

Всі рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її

пленарних засіданнях шляхом голосування, яке здійснюється народни-

ми депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного

голосування місці. Верховна Рада України приймає закони, постанови

та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків,

передбачених Конституцією. Протягом однієї сесії Верховна Рада Укра-

їни приймає понад 200 законів. Зокрема, протягом п’ятої сесії четвер-

того скликання було прийнято 231 закон, у тому числі 59 законів у новій

та оновленій редакції, ратифіковано 55 міждержавних угод1.

Рішення Верховної Ради України, включаючи питання щодо персо-

нального обрання, призначення, затвердження, надання згоди на при-

значення, відкликання чи звільнення з посади, приймаються шляхом

відкритого фіксованого (поіменного) голосування картками за допомо-

гою електронної системи підрахунку голосів, крім випадків, передбаче-

них законодавством. Відкрите голосування здійснюється в режимі

фіксації (в тому числі роздрукуванням) персональних результатів голо-

сування кожного депутата. Регламент Верховної Ради України передба-

чає також випадки відкритого нефіксованого і таємного голосування.

Засідання парламенту протоколюються і стенографуються пра-

цівниками Головного управління документального забезпечення апара-

ту Верховної Ради України. Стенограма, стенографічний бюлетень і

протокол засідання є офіційними документами, що підтверджують про-

цес обговорення і прийняття рішення парламентом.

1 Виступ Голови Верховної Ради України В. Литвина // Голос України. –

2004. – № 121 (3371). – 3 липня.

80

 

 

24