yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 5. Порядок підготовки і проведення першої сесії

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 5. Порядок підготовки і проведення першої сесії

Верховної Ради України нового скликання

Такий значний за кількісним складом, багатофункціональний і

складний за внутрішньою будовою орган, яким є Верховна Рада Укра-

їни, не може працювати «на повну потужність» одразу після оприлюд-

нення результатів виборів. Потрібен певний час для того, щоб обрані

депутати остаточно з’ясували свій правовий статус, ознайомилися з

парламентським апаратом, сформували внутрішні органи Верховної

Ради України, обрали керівництво тощо. Для здійснення таких ор-

ганізаційно-установчих заходів відводиться перша сесія новообраного

парламенту.

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше як на

тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Та-

ким чином, вона майже вдвічі коротша від звичайної сесії. Це є цілком

логічним, оскільки перелік питань, що мають бути вирішені на ній,

менший від звичайного.

Кожному з народних депутатів України не пізніш як через 10 днів

після обрання апарат Верховної Ради України надсилає низку доку-

ментів, необхідних для його повноцінної участі в роботі парламенту: 1)

Конституцію України; 2) Віденську конвенцію про право міжнародних

договорів 1969 року; 3) Закон України «Про статус народного депутата

України»; 4) Регламент Верховної Ради України; 5) Закон України «Про

комітети Верховної Ради України»; 6) перелік комітетів Верховної Ради

України попереднього (або поточного) скликання і Положення про них;

7) Положення про порядок розробки проектів законів; 8) Положення

про структуру, виклад, зміст і оформлення проектів законів; 9) Поло-

ження про помічника-консультанта народного депутата України; 10)

Положення про апарат Верховної Ради України; 11) список посадових

осіб парламентського апарату та їх службові телефони. Не пізніше як за

двадцять днів до початку першої сесії депутатам пропонується надісла-

ти свої пропозиції про бажання працювати в комітеті й повідомити про

необхідні житлові умови в м. Києві для здійснення депутатських повно-

важень, а не пізніше як за п’ятнадцять днів до початку першої сесії апа-

рат парламенту надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних

народних депутатів та збірники їх передвиборних програм.

Для розробки проекту порядку денного першої сесії Верховної Ради

нового скликання та проектів інших документів, що вносяться на пер-

шу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи формується

підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів

України. Вона складається з представників — депутатів від Автономної

Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя. Від кожних

десяти депутатів делегується один представник з урахуванням про-

81

порційності представництва від депутатів, що є членами різних партій

та безпартійних. Перше засідання підготовчої депутатської групи скли-

кає Голова Верховної Ради України попереднього скликання не пізніше

як за двадцять днів до початку першої сесії.

Перше засідання Верховної Ради України нового скликання відкриває

найстарший за віком народний депутат. Перед відкриттям сесії він зачи-

тує присягу народних депутатів, після чого депутати скріплюють прися-

гу своїми підписами. У Рішенні від 17 жовтня 2002 року № 17-рп/2002

(у справі щодо повноважності Верховної Ради України) Конститу-

ційний Суд України роз’яснив, що Верховна Рада України є повноваж'

ною, тобто правомочною приймати закони і реалізовувати інші консти-

туційно визначені повноваження за умов обрання не менш як двох тре-

тин від її конституційного складу і складення новообраними народними

депутатами України присяги. Ця конституційна вимога є умовою повно-

важності парламенту протягом всього періоду скликання і не може розгля-

датися лише як підстава для відкриття її першого засідання першої сесії.

Верховна Рада України до створення комітетів проводить засідан-

ня з таких питань: обрання тимчасової лічильної комісії, президії сесії,

доповідь підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання, до-

повідь Голови Верховної Ради України попереднього скликання про

політичне становище та стан законодавчої бази України, доповідь Пре-

зидента України про соціально-економічне становище в Україні, обго-

ворення і визначення переліку, кількісного складу і функцій комітетів,

формування та реєстрація депутатських фракцій і груп, утворення По-

годжувальної ради депутатських груп і фракцій, обрання Голови Верхов-

ної Ради України, його першого заступника та заступника, створення

комітетів. Після того, як ці питання вирішені, парламент переходить до

звичайного режиму роботи.

 

 

25