yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 7. Методи роботи Верховної Ради України

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 7. Методи роботи Верховної Ради України

Головними організаційними методами, що реалізує у своїй практичній

діяльності Верховна Рада України, є: планування, координація діяль-

ності, вироблення рішень, організація контролю за виконанням рішень,

робота з кадрами, інформаційне забезпечення та інші.

Організаційне планування поєднує в собі планування за основними

напрямками діяльності парламенту і планування роботи його структур-

них підрозділів. Основними плановими документами щодо діяльності

парламенту в цілому є порядок денний сесії, плани-графіки пленарних

засідань, а щодо діяльності парламентських комітетів — плани-графіки

їх засідань. Плани роботи підрозділів парламентського апарату затвер-

джуються керівниками цих підрозділів. При цьому перспективне плану-

вання поєднується з поточним плануванням, а плани роботи комітетів,

тимчасових комісій, депутатських груп і фракцій, структурних підрозділів

апарату мають бути узгоджені з планами роботи парламенту в цілому.

Метод контролю в діяльності парламенту включає: постановку до-

кументів (доручень) на контроль; формування інформаційної бази да-

них щодо контрольних документів; перевірку своєчасного доведення

документів до виконавців; попередні перевірки і регулювання ходу ви-

конання; облік і узагальнення результатів контролю за виконанням до-

кументів (доручень); інформування керівництва про стан виконання

документів на нарадах і засіданнях; зняття документів з контролю.

Контроль здійснюється посадовими особами Верховної Ради України,

комітетами, підрозділами апарату (насамперед, відділом контролю та

Головним організаційним управлінням).

Метод координації в роботі Верховної Ради країни має дві складові:

координацію підрозділів парламенту (внутрішньоорганізаційну) і коор-

динацію роботи парламенту з іншими органами публічної влади (зов-

нішньоорганізаційну). Головна роль у здійсненні внутрішньооргані-

заційної координації належить Голові Верховної Ради, його заступникам,

Погоджувальній раді депутатських груп і фракцій. Зовнішньооргані-

заційна координація здійснюється через керівництво парламенту, пред-

ставника Верховної Ради України в Конституційному Суді України,

Постійного представника Президента України у Верховній Раді Укра-

їни, Міністра у зв’язках з Верховною Радою України, через Відділ

зв’язків з органами правосуддя та Управління у зв’язках з місцевими

84

органами влади і органами місцевого самоврядування парламентсько-

го апарату.

Метод інформаційного забезпечення. Головна роль у забезпеченні пар-

ламенту необхідною інформацією належить структурним підрозділам

його апарату, особливо Інформаційному управлінню, Управлінню

комп’ютеризованих систем, Головному управлінню документального

забезпечення. Важливим каналом отримання інформації для парламен-

тарів є також звернення громадян, зустрічі з виборцями, повідомлення

засобів масової інформації.

 

 

27