yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 8. Організація прийняття актів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 8. Організація прийняття актів

Верховної Ради України

Згідно зі ст. 91 Конституції, Верховна Рада України приймає свої

рішення у вигляді законів, постанов та інших актів. Застосування відкри-

того переліку правових актів парламенту має на меті відкрити простір для

вибору депутатами такої форми документа, яка буде найбільш чітко

відповідати змісту прийнятого рішення. У спеціальній літературі кон-

ституційний перелік парламентських актів доповнюють такими вида-

ми, як декларації, регламенти і нормативно-правові договори, а серед

законів виокремлюють такі їх різновиди, як Конституція (Основний

Закон), конституційні, звичайні, надзвичайні закони, кодекси1. Історія

функціонування українського парламенту знає й такі політико-правові

документи, як акт, заява, звернення.

Порядок підготовки, обговорення, прийняття правових актів пар-

ламенту, а також порядок набуття ними чинності визначається Консти-

туцією, Регламентом Верховної Ради України, Указом Президента Укра-

їни «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових

актів та набрання ними чинності» від 4 грудня 1997 року № 1327/97.

Порядок проходження проектів правових актів через підрозділи парла-

ментського апарату визначається Інструкцією з діловодства в апараті

Верховної Ради України, затвердженою розпорядженням Голови Вер-

ховної Ради України від 25 березня 2002 року № 153.

Розробка законопроектів здійснюється в ініціативному порядку, за

дорученням Верховної Ради України, на договірній основі на замовлен-

ня парламенту. Верховна Рада України може доручити розробку законо-

проекту комітету, науково-дослідним установам. В ініціативному поряд-

ку законопроект може бути розроблений громадянами і юридичними

особами, але він вноситься від імені суб’єктів, які мають право законо-

1 Див.: Воронов М. М. Правові акти законодавчої влади в Україні: Автореф.

дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого. – Х., 1997. – С. 15.

85

давчої ініціативи. Проекти постанов розробляються в ініціативному

порядку або за дорученням парламенту.

Проекти актів Верховної Ради України подаються до парламенту в

порядку, встановленому Регламентом. Разом з примірником тексту за-

конопроекту подається відповідний комп’ютерний файл на дискеті або

через засоби електронної пошти. Законопроекти реєструються відділом

службової кореспонденції Головного управління документального за-

безпечення апарату і передаються для опрацювання до сектору реєст-

рації законопроектів.

Сектором реєстрації законопроектів готується проект резолюції Го-

лови Верховної Ради України або його заступників відповідно до роз-

поділу обов’язків, який має містити вказівку щодо виготовлення тира-

жу законопроектів для вручення їх народним депутатам України.

Після поширення законопроекту серед депутатів для попереднього

розгляду та підготовки висновку про доцільність їх прийняття, включен-

ня до порядку денного сесії та порядок подальшої роботи над ними,

вони передаються відповідним комітетам з визначенням терміну вико-

нання. Для підготовки висновку визначається головний комітет, якому

інші комітети подають свої висновки про результати розгляду ними за-

конопроекту.

Копії законопроектів, що передаються до комітетів, надсилаються

Президентові України, Кабінету Міністрів України, керівництву Апара-

ту, до Головного юридичного, Головного організаційного управлінь та

Управління комп’ютеризованих систем. Щодо кожного зареєстрованого

законопроекту секретаріат парламентського комітету, визначений голо-

вним, веде справу законопроекту.

Після попереднього розгляду в комітетах законопроект разом з ви-

сновками комітетів передається на розгляд парламенту для прийняття

рішення щодо включення їх до порядку денного сесії. Після включен-

ня до порядку денного він обговорюється на пленарних засіданнях у ході

трьох читань.

При першому читанні обговорюються основні положення законо-

проекту, в результаті чого парламент може прийняти рішення про його

відхилення, передачу на доопрацювання, опублікування для всенарод-

ного обговорення, доопрацювання і повторне подання на перше читан-

ня або прийняття законопроекту за основу. Після схвалення законопро-

екту в першому читанні та його підготовки головним комітетом до роз-

гляду в другому та наступних читаннях у вигляді порівняльної таблиці

секретаріат комітету передає на тиражування порівняльну таблицю,

висновок комітету та Головного юридичного управління апарату й інші

матеріали для вручення народним депутатам України.

Друге читання полягає в постатейному обговоренні законопроекту

та внесених депутатами пропозицій і поправок, а третє — у внесенні

86

редакційних правок, узгодженні структурних частин схваленого в дру-

гому читанні законопроекту між собою, узгодженні розглянутого зако-

нопроекту з іншими законами. На третє читання законопроект по-

дається головним комітетом у вигляді кінцевої його редакції, а внесені

на третє читання пропозиції і поправки, відхилені за рішенням головно-

го комітету, подаються ним у вигляді додатку до законопроекту.

Акти, прийняті Верховною Радою України, подаються секретаріата-

ми комітетів до протокольного відділу, який після обробки передає їх

заступнику керівника парламентського апарату і керівнику апарату для

візування і надання їх на підпис Голові Верховної Ради України. Згідно

зі ст. 6.10.1 Регламенту Верховної Ради України, тексти законів та інших

законодавчих актів, прийнятих парламентом, мають бути підписані ним

у п’ятиденний термін

Підписані Головою Верховної Ради України постанови парламенту

передаються до протокольного відділу, де забезпечується їх тиражуван-

ня, а підписані закони України невідкладно фельдзв’язком надсилають-

ся до Секретаріату Президента України на підпис главі держави. Підпи-

саний Президентом України примірник закону є оригіналом, який повер-

тається до протокольного відділу для зберігання; всі інші примірники

закону є копіями.

Якщо глава держави повернув для повторного розгляду надісланий

йому на підпис закон України, відділ службової кореспонденції реєструє

лист з пропозиціями Президента, передає їх до сектору реєстрації зако-

нопроектів. Цей сектор готує проект резолюції і після розгляду пропо-

зицій Президента Головою Верховної Ради України, а в разі його відсут-

ності — його Першим заступником або заступником, згідно з дорученням

надсилає копії пропозицій глави держави на опрацювання парламентським

комітетам та структурним підрозділам апарату.

Копії текстів законів і постанов парламенту передаються протоколь-

ним відділом до Парламентського видавництва для опублікування, а

також Управлінню комп’ютеризованих систем для введення їх до сис-

теми інформаційного забезпечення законотворчого процесу.

87

 

 

28