yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Глава 5

 

Організація роботи органів та посадових

осіб Верховної Ради України

 

§ 1. Організація роботи Голови Верховної Ради України

та його заступників

Налагодження нормальної роботи значного за кількісним складом,

складного за структурою та неоднорідного за політичними уподобання-

ми депутатів представницького органу, яким є Верховна Рада України,

вимагає утворення керівного, організуючого центру. Для цього народні

депутати обирають зі свого складу Голову Верховної Ради України, його

Першого заступника і заступника. Повноваження і порядок діяльності

цих посадових осіб регулюються розділом ІV Конституції України і гла-

вою 4.3. Регламенту Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України та його заступники обираються

таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Кандидатури на ці

посади висуваються на альтернативній основі народними депутатами та

їх групами (фракціями). Депутат може висунути для обрання свою кан-

дидатуру. Після висунення кандидатур здійснюється їх обговорення —

попередньо в депутатських групах (фракціях), а потім на засіданні Вер-

ховної Ради України.

Вибори Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради

України можуть проводитися одночасно з виборами Голови Верховної

Ради України, якщо до початку чи під час розгляду цього питання між

депутатськими фракціями (групами) буде досягнута домовленість про

вибори «в пакеті» цих посадових осіб. Так, згідно з постановою парла-

менту від 15 травня 2002 року № 9-IV обрання Голови Верховної Ради

України четвертого скликання та його заступників здійснювалося шля-

хом одночасного («пакетного») голосування.

До початку обговорення висунутих кандидатур в депутатських гру-

пах (фракціях) апарат Верховної Ради поширює серед депутатів інфор-

маційні матеріали про кожного кандидата. Згідно з Постановою Вер-

ховної Ради України від 15 травня 2002 року № 9-IV, при «пакетному»

обранні керівництва парламенту четвертого скликання поширення за-

значених вище матеріалів не здійснювалося.

88

Кандидати виступають на пленарному засіданні з доповідями про

програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання. Депутати

мають право ставити їм запитання, висловлювати думку щодо їх про-

грам, політичних, ділових та особистих якостей, агітувати за або проти

кожного з них.

Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і

наслідків голосування проводиться відповідно до Регламенту Верховної

Ради України. Згідно з Постановою парламенту від 15 травня 2002 року

№9-IV, обрання керівництва Верховної Ради України четвертого скли-

кання відбувалося окремо за кожним варіантом («пакетом») у черговості

їх внесення. Організація та проведення голосування покладалося на

тимчасову лічильну комісію.

У разі, коли жодного з кандидатів не було обрано, проводяться нові

вибори з представленням нових кандидатур. При «пакетному» голосу-

ванні в разі, коли жоден із запропонованих варіантів («пакетів») не на-

брав необхідної кількості голосів, відбувається повторне висування кан-

дидатур (але знов-таки в «пакеті»). Про обрання цих осіб Верховна Рада

України приймає відповідні постанови.

Стаття 88 Конституції України передбачає, що Голова Верховної

Ради України веде парламентські засідання; організовує підготовку пи-

тань до розгляду на них; підписує акти, прийняті Верховною Радою

України; представляє Україну у зносинах з іншими органами державної

влади України та органами влади інших держав; організовує роботу пар-

ламентського апарату.

Ці повноваження більш детально викладені у ст. 4.3.8. Регламенту

Верховної Ради, згідно з яким Голова Верховної Ради України на вико-

нання визначених Конституцією його повноважень: 1) представляє

Верховну Раду в Україні та за її межами, забезпечує взаємодію парламен-

ту з органами виконавчої, судової влади, Верховною Радою Автоном-

ної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування; 2) вживає

заходів до охорони та захисту честі і гідності Верховної Ради, її органів

та депутатів; 3) веде парламентські засідання, забезпечує дотримання на

них Регламенту; 4) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;

5) видає розпорядження про опублікування актів Верховної Ради, що не

потребують наступного підписання Президентом; 6) забезпечує дотри-

мання розпорядку і розпису роботи парламенту, його апарату; 7) при-

значає і звільняє службовців парламентського апарату; 8) розпоря-

джається використанням приміщень, споруд, обладнання, територій, що

перебувають у віданні Верховної Ради; 9) забезпечує контроль за діяль-

ністю апарату Верховної Ради; 10) затверджує положення про докумен-

тообіг у Верховній Раді; 11) забезпечує розробку проекту кошторису ви-

трат парламенту; 12) розпоряджається коштами, виділеними парламен-

ту згідно з затвердженим бюджетом і кошторисом витрат; 13) не пізніш

89

як через півтора місяці після закінчення бюджетного року подає на роз-

гляд Верховної Ради письмовий звіт про витрати парламенту за мину-

лий рік; 14) контролює виконання своїми заступниками та головами

комітетів їх посадових обов’язків; 15) скликає і веде засідання Погод-

жувальної ради депутатських груп (фракцій); 16) не рідше одного разу

на рік подає парламенту звіт про свою діяльність, організацію роботи

Верховної Ради та її органів, стан законодавчої бази в Україні.

Голова Верховної Ради України на виконання визначених Консти-

туцією повноважень видає розпорядження, які можуть бути змінені, до-

повнені, скасовані рішенням парламенту, прийнятим більшістю від його

конституційного складу.

Розподіл обов’язків між Головою Верховної Ради України та його

заступниками здійснюється згідно з розпорядженням Голови Верховної

Ради України. Перший заступник Голови Верховної Ради веде ор-

ганізаційну та іншу роботу з питань взаємодії парламенту з органами

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з питань

підготовки для розгляду законопроекту про Державний бюджет та звіту

про його виконання, а заступник — організаційну та іншу роботу з пи-

тань взаємодії з органами судової влади, з питань здійснення законопро-

ектної діяльності, законодавчої процедури та контрольних повноважень.

Голова Верховної Ради України може бути в будь-який час відкли'

каний Верховною Радою на його прохання у зв’язку з незадовільною

його роботою на цій посаді або через інші обставини, що унеможлив-

люють виконання ним своїх обов’язків, в тому числі внаслідок порушен-

ня вимог щодо несумісності. Дострокове припинення ним депутатських

повноважень одночасно припиняє і його повноваження як Голови Вер-

ховної Ради. Пропозиції про відкликання Голови Верховної Ради можуть

вноситися Головою Верховної Ради України за його письмовою заявою;

не менш як однією третиною депутатів від їх фактичної кількості за їх

підписами.

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради можуть бути

в будь-який час відкликані за рішенням парламенту з підстав і в поряд-

ку, аналогічному тому, що передбачений для відкликання Голови Вер-

ховної Ради України.

 

 

29