yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 3. Функції та компетенція комітетів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 3. Функції та компетенція комітетів

Верховної Ради України

Згідно із Законом «Про комітети Верховної Ради України», основ-

ними напрямками діяльності комітетів визнаються:

1) законопроектна робота, яка включає організацію розробки за

дорученням Верховної Ради України проектів законів та інших актів, що

розглядаються парламентом, попередній розгляд та підготовку ви-

сновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених іншими суб’єкта-

ми законодавчої ініціативи, доопрацювання та редагування законопро-

ектів за наслідками їх розгляду в читаннях, узагальнення зауважень і

пропозицій, що надійшли внаслідок їх всенародного обговорення;

2) збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до

компетенції комітетів, організація слухань з цих питань;

3) здійснення контролю за дотриманням та реалізацією Конституції

та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України,

за відповідністю підзаконних актів Конституції законам України, ви-

вчення ефективності їх застосування;

92

4) вивчення доцільності та ефективності дій Кабінету Міністрів

України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб

у питаннях, віднесених до компетенції комітетів, підготовка та подан-

ня відповідних висновків на розгляд Верховної Ради України;

5) участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням держав-

ного бюджету в частині, що віднесена до компетенції комітетів;

6) попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо

ратифікації чи денонсації міжнародних договорів і угод, проектів про-

грам економічного і соціально-культурного розвитку України, звітів про

їх виконання та інших питань, що розглядаються парламентом;

7) попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, які обирають-

ся, призначаються або затверджуються Верховною Радою України,

підготовка висновків щодо цих кандидатур;

Для реалізації зазначених функцій комітети наділені відповідною

компетенцію. Предмети відання конкретного комітету зумовлені сфера-

ми, цілями й завданнями їх створення, а права і обов’язки у всіх комітетів

однакові. До повноважень парламентських комітетів належать такі:

– до внесення на розгляд Верховної Ради України в першому чи-

танні опубліковувати законопроекти, що належать до їх компетенції, і

звертатися до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань

з пропозицією висловити свою думку щодо них;

– укладати в межах виділених коштів договори з науковими уста-

новами, навчальними закладами та спеціалістами на науково-інфор-

маційний пошук, розробку, доопрацювання та експертизу законо-

проекту;

– здійснювати контроль за виконанням Конституції, законів Укра-

їни, інших нормативних актів Верховної Ради України центральними

органами виконавчої влади та місцевої влади, підприємствами і ор-

ганізаціями незалежно від форм власності;

– розглядати пропозиції, що свідчать про потребу у прийнятті но-

вих законодавчих актів або у внесенні змін і доповнень до чинних актів,

і в разі необхідності готувати відповідний висновок на розгляд парла-

менту;

– під час попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, які

обираються, призначаються чи затверджуються Верховною Радою Укра-

їни, здійснення своїх контрольних функцій приймати обов’язкові для

розгляду відповідними органами та посадовими особами рішення щодо

невідповідності окремих керівників посадам, які вони обіймають, ста-

вити питання про їх відповідальність за порушення законодавства чи не-

сумлінне виконання службових обов’язків;

– вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань

Верховної Ради України, робити на них доповіді і співдоповіді з питань,

віднесених до їх відання;

93

– звертатися з питань, віднесених до їх відання, до Голови Верховної

Ради, Президента, Кабінету Міністрів України, керівних органів, які утво-

рюються або затверджуються Верховною Радою України, інших установ,

закладів, організацій і підприємств незалежно від форм власності;

– вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії звіту уряду про

роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів керівників органів

державної виконавчої влади;

– здійснювати зв’язки з відповідними органами парламентів інозем-

них держав.

Комітет, визначений головним з певного законопроекту, узагальнює

та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших комітетів і готує

їх на розгляд парламенту. Він має право також вносити пропозиції і по-

правки під час розгляду законопроекту на своєму засіданні.

Комітети мають право в порядку контролю за додержанням Консти-

туції і законів України, інших правових актів, прийнятих Верховною

Радою, контролю за законністю, економністю та ефективністю витрат,

що здійснюються з державного бюджету, заслуховувати Першого віце-

прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, інших членів Кабінету Міні-

стрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, ор-

ганів місцевого самоврядування і об’єднань громадян, окремих грома-

дян. На пропозицію комітету посадові особи зобов’язані прибути на

його засідання і дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються

комітетом в порядку виконання контрольних повноважень.

 

 

31