yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 5. Організація роботи тимчасових комісій

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 5. Організація роботи тимчасових комісій

Верховної Ради України

Згідно зі ст. 89 Конституції України, Верховна Рада України в межах

своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для

підготовки і попереднього розгляду питань. Для проведення розсліду-

вання з питань, що становлять суспільний інтерес, вона створює тим-

часові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менше як одна тре-

тина від її конституційного складу Верховної Ради. Висновки і пропо-

зиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.

Організація і порядок діяльності комісій встановлюється законом.

Тимчасові спеціальні комісії утворюються парламентом за не-

обхідністю для розробки, попереднього розгляду, доопрацювання про-

ектів законів та інших актів Верховної Ради, для вивчення чи досліджен-

ня питань, віднесених до її компетенції. Тимчасова спеціальна комісія

завжди є головною з питання, для підготовки якого її створено.

Питання про створення цієї комісії включається окремим пунктом

до порядку денного сесії, якщо інше не встановлено Регламентом. По-

станова Верховної Ради України про створення тимчасової спеціальної

комісії повинна визначати: назву, завдання, кількісний склад, обрано-

го парламентом голову (співголів) комісії, персональний склад членів

комісії, термін діяльності комісії, додаткові права (якщо це необхідно),

надані парламентом цій комісії, обсяг коштів, виділених комісії, захо-

ди щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, орга-

нізаційного забезпечення роботи комісії.

Тимчасова спеціальна комісія обирається з-поміж народних депутатів,

які дали на це згоду. Мінімальний кількісний склад комісії має забезпечу-

вати представництво не менш як по одному депутату від кожної зареєстро-

ваної депутатської групи (фракції). Голова парламентського комітету не

може бути обраний її головою. Пропозиції щодо персонального складу

комісії подаються депутатськими об’єднаннями не пізніш як у дводенний

строк після прийняття рішення про необхідність її створення.

97

Тимчасова спеціальна комісія у визначений Верховною Радою

термін, але не пізніш як через шість місяців після її створення, подає

письмовий звіт про виконану роботу, підготовлені нею проекти актів та

інші матеріали, які поширюються серед депутатів. Після обговорення

результатів її роботи парламент приймає остаточне рішення щодо них

або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий

строк.

Повноваження тимчасової спеціальної комісії автоматично припи-

няються з прийняттям парламентом остаточного рішення щодо резуль-

татів її роботи, з прийняттям та опублікуванням акта, для підготовки

проекту якого вона створювалася, а також у разі припинення повнова-

жень Верховної Ради України, яка її створила.

 

 

33