yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 2. Організація роботи народних депутатів України

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 2. Організація роботи народних депутатів України

у Верховній Раді України та у виборчому окрузі

Народні депутати України є повноважними представниками Укра-

їнського народу у Верховній Раді України та відповідальними перед ним.

Вони покликані виражати і захищати суспільні інтереси та інтереси

своїх виборців, брати активну участь у здійсненні законодавчої та конт-

рольної функції парламенту.

Правову основу роботи народних депутатів у Верховній Раді України

та виборчому окрузі становлять норми Конституції України, Регламен-

ту Верховної Ради України, законів «Про статус народного депутата

України», «Про комітети Верховної Ради України», постанов Верхов-

ної Ради України «Про забезпечення діяльності народних депутатів

України» від 26 липня 1994 року № 122/94-ВР (зі змінами), «Про за-

твердження Положення про консультанта депутатської групи (фракції)

Верховної Ради України» від 13 жовтня 1995 року № 378/95-ВР, «Про

затвердження Положення про помічника-консультанта народного де-

путата України» від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР (зі змінами) та

інших актів.

Згідно з чинним законодавством, народні депутати здійснюють свої

повноваження на постійній основі і мають вільний мандат. При вико-

нанні своїх функцій і повноважень вони повинні керуватися Консти-

106

туцією України, законами України, а також загальновизнаними норма-

ми моралі.

Діяльність народного депутата у Верховній Раді України складається

з таких форм: 1) участь у засіданнях Верховної Ради України; 2) участь

у роботі депутатських фракцій (груп); 3) участь у роботі комітетів, тим-

часових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій; 4) участь у

роботі підкомітетів і робочих груп; 5) участь у парламентських слухан-

нях; 6) подання депутатських запитів та депутатських звернень; 7) ви-

конання доручень Верховної Ради та її органів; 8) індивідуальна робота

над законопроектами, іншими документами; 8) інтерв’ю, участь у

брифінгах та прес-конференціях.

Розклад робочого дня народного депутата планується з урахуванням

розкладу роботи Верховної Ради України, а також тих комітетів і тим-

часових комісій, до складу яких його обрано. При цьому індивідуальна

робота депутата поєднується з колективною роботою у складі колегіаль-

них органів парламенту (пленарні засідання парламенту, засідання

комітетів, робочих груп, фракцій тощо).

Кожен з народних депутатів забезпечується персональним місцем у

залі засідань Верховної Ради України, окремим технічно обладнаним

службовим кабінетом у приміщеннях парламенту з розташуванням у

ньому постійного робочого місця його помічника-консультанта. Народ-

ний депутат зобов’язаний бути присутнім та особисто брати участь у

засіданнях Верховної Ради України. У разі неможливості прибути на

пленарне засідання він повинен завчасно повідомити про це з зазначен-

ням причин апарат Верховної Ради України, а також голову комітету,

комісії, до складу яких він обраний.

Народний депутат як член парламенту користується правом

ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних

засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких він

входить. Він голосує особисто і має один голос. Депутат має право

брати участь у роботі комітетів, комісій, членом яких він не є, з пра-

вом дорадчого голосу.

Кожен депутат може впливати на зміст діяльності парламенту та

його органів, бо йому надано право пропонувати питання для розгляду

Верховною Радою або її органами; виступати із законодавчою ініціати-

вою, висловлювати думку щодо кожного питання, яке розглядається на

пленарному засіданні, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і

з мотивів голосування, брати участь у дебатах, ставити запитання до-

повідачам, головуючому на засіданні, порушувати питання про довіру

складу органів, утворених парламентом, а також посадовим особам,

яких обрано, призначено або затверджено парламентом, передавати для

внесення до протоколу і стенографічного бюлетеня текст свого висту-

107

пу, окремої думки, заяви, пропозиції і зауваження з питань, що розгля-

даються парламентом.

Реалізації Верховною Радою свого повноваження щодо здійснення

парламентського контролю сприяє надане депутату право порушувати

питання про перевірку діяльності підприємств, установ, організацій,

розташованих на території України, щодо яких є дані про порушення

ними чинного законодавства, про проведення депутатських розсліду-

вань з будь-якого питання. Цьому ж сприяє і депутатський запит.

Закон «Про статус народного депутата України» надає право народ-

ному депутату обирати і бути обраним до органів Верховної Ради —

комітетів, тимчасових спеціальних і слідчих комісій. Народний депутат,

який є членом комітету чи тимчасової комісії, має право вносити про-

позиції про розгляд на їх засіданні будь-якого питання, що належить до

їх компетенції, брати участь в обговоренні цих питань.

Маючи широке коло прав у Верховній Раді, народний депутат несе

відповідальність перед нею, виконує її доручення. Верховна Рада має

право заслуховувати повідомлення про його роботу в парламенті і про

виконання доручень.

Обов’язки народного депутата у Верховній Раді України: а) дбати про

благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси ви-

борців та держави; б) додержуватися вимог Конституції, Закону «Про

статус народного депутата України» та інших законів, Регламенту Вер-

ховної Ради України, присяги народного депутата; в) бути присутнім та

особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів,

до складу яких його обрано; г) брати участь у голосуванні з питань, що

розглядаються парламентом та його органами; ґ) виконувати доручен-

ня Верховної Ради України, комітету, депутатської фракції (групи), тим-

часової комісії, до складу яких його обрано; д) інформувати парламент

та його органи про виконання їх доручень.

Закон «Про статус народного депутата України» акцентує увагу на

тому, що народні депутати повинні додержуватись вимог трудової дис-

ципліни та норм депутатської етики. Як зазначається у спеціальній літе-

ратурі, парламентська етика — це не тільки сукупність правил поведінки

депутатів між собою, адже у процесі своєї діяльності парламентарі

спілкуються з виборцями, співпрацюють з державним апаратом. Вона

охоплює питання поведінки народних обранців не тільки стосовно

співробітників своїх апаратів, а й щодо депутатського корпусу взагалі1.

Діяльність депутата у виборчому окрузі складається з таких форм:

1) індивідуальний прийом громадян; 2) зустрічі з виборцями, трудо-

вими колективами; 3) участь у роботі сесій місцевих рад та засіданнях

1 Див.: Колесник К. Особливості парламентської етики в Україні // Право

України. – 2004. – № 6. – С. 85.

108

їх органів; 4) відвідування органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій; 5) зустрічі з

керівниками та іншими посадовими особами органів публічної влади,

підприємств, установ, організацій (у межах реалізації права на невід-

кладний прийом).

Народний депутат у разі порушень законності має право на місці

вимагати негайного припинення порушення або звернутися з цією ви-

могою до відповідних органів і посадових осіб, які зобов’язані негайно

вжити заходів для усунення порушення, а за необхідності — притягну-

ти винних до відповідальності з наступним інформуванням про це на-

родного депутата.

Закон «Про статус народного депутата України» передбачає низку

обов’язків парламентарів у виборчому окрузі: 1) підтримувати зв’язок з

виборцями, регулярно інформувати їх про роботу Верховної Ради Укра-

їни та її органів, про реалізацію своєї передвиборної програми; 2) ви-

вчати громадську думку, потреби і запити населення, в разі потреби

інформувати про них Верховну Раду України; 3) здійснювати регуляр-

ний прийом виборців. На виконання цих обов’язків народний депутат

розглядає отримані ним звернення громадян, вживає необхідних заходів

для їх вирішення. Депутат не рідше одного разу на рік звітує перед ви-

борцями про свою діяльність, і йому забезпечується належні умови для

проведення зустрічей із виборцями.

 

 

37