yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Вступ

На сучасному етапі державотворення, коли Україна утвердилася як

суверенна, незалежна держава, дедалі більшої актуальності набувають

питання оптимальної організації роботи органів державної влади та

місцевого самоврядування. Процеси євроінтеграції потребують не

тільки реформування соціально-економічних відносин, але й системи

місцевого самоврядування, демократизації суспільно-політичного жит-

тя. В межах конституційної реформи має бути суттєво оновлена політич-

на система України, удосконалена форма правління, завершена децент-

ралізація державної влади.

Названі фактори вимагають від юридичних вузів орієнтуватися на

потреби політико-правової практики і готувати фахівців, які б могли

успішно працювати в умовах всебічного оновлення суспільного життя,

давати їм теоретичні знання і практичні навички щодо наукової ор-

ганізації роботи сучасного апарату державного і муніципального

управління.

Новітній період розвитку політико-правової думки в Україні позна-

чився сплеском наукових досліджень організації роботи органів держав-

ної влади та місцевого самоврядування, зростанням потреби у кваліфі-

кованих кадрах у цій сфері, обумовив необхідність створення про-

фільного парламентського комітету, а також низки навчальних закладів

і науково-дослідних установ. Такі процеси обумовлюють необхідність

розробки належної навчально-методичної бази, випуску достатньої

кількості підручників і навчальних посібників з питань державного

будівництва і місцевого самоврядування.

Цей підручник певною мірою є відгуком авторів на виклики сього-

дення, обумовлені радикальними реформами державного апарату і си-

стеми місцевого самоврядування, результатом багаторічної праці кіль-

кох поколінь фахівців єдиної в Україні спеціалізованої кафедри держав-

ного будівництва і місцевого самоврядування Національної юридичної

академії України імені Ярослава Мудрого.

Автори підручника зробили спробу комплексного, систематичного

викладу базових наукових знань у галузі державного будівництва та

місцевого самоврядування в Україні. В ньому досить повно і водночас

4

лаконічно висвітлені питання, що, як правило, включаються до на-

вчальних програм з цієї дисципліни.

Зважаючи на комплексний характер науки і навчальної дисципліни

державного будівництва та місцевого самоврядування, автори намага-

лися органічно поєднати в підручнику відомості із загальної теорії дер-

жави і права, конституційного, адміністративного, фінансового права,

і таким чином зберегти і зміцнити міждисциплінарні зв’язки, сприяти

поглибленню знань, набутих студентами і слухачами при вивченні

інших юридичних наук. Водночас у підручнику використані наукові дані

з політології, соціології, теорії управління, статистики та інших суспіль-

них наук. З метою посилення ілюстративності в підручнику його авто-

ри доволі часто вдаються до посилань на нормативний матеріал, наво-

дять статистичні дані та конкретні приклади з політико-правової прак-

тики України.

Роботу над підручником значно ускладнювала й гальмувала ди-

намічність чинного законодавства і процеси невпинного реформуван-

ня державного апарату й системи місцевого самоврядування, що обу-

мовлювали суттєві зміни в організації їх роботи. В цілому наведені в

підручнику посилання на чинне законодавство переважно відобража-

ють його стан на 1 лютого 2005 року, тому при роботі над ним бажано

час від часу звертатися до офіційних друкованих видань та офіційних

сайтів органів публічної влади України в мережі Інтернет.

Сподіваємося, що запропонований підручник стане в нагоді не

тільки студентам і слухачам юридичних вищих навчальних закладів при

вивченні курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в

Україні», але й науково-педагогічним працівникам, державним та

муніципальним службовцям, політичним діячам у їх практичній діяль-

ності. Він може також застосовуватися в межах навчальних курсів «Кон-

ституційне право України», «Адміністративне право України», «Муніци-

пальне право України», «Державне і муніципальне управління».

5

 

 

3