yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 5. Організація роботи депутатських фракцій і груп.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 5. Організація роботи депутатських фракцій і груп.

Погоджувальна рада депутатських фракцій і груп

Народні депутати мають право об’єднуватись у депутатські фракції,

групи за умови, що до складу кожної з них входить не менш як чотир-

надцять депутатів. Депутатські об’єднання, сформовані на основі

партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями.

До депутатських фракцій можуть входити і позапартійні депутати, які

підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські

фракції, групи не можуть формуватися для захисту приватних, ко-

мерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Порядок роботи депутатського об’єднання, умови вступу депутатів

до його складу визначаються самим об’єднанням. Депутат не може вхо-

дити до складу більш як однієї зареєстрованої фракції, групи, а Голова

Верховної Ради України, його заступники — до складу жодного депу-

татського об’єднання.

Депутатські фракції, групи формуються на першій сесії парламенту

нового скликання до розгляду питань про обрання Голови Верховної

Ради. Реорганізація та формування нових депутатських об’єднань мо-

жуть проводитися протягом повноважень парламенту із збереженням їх

пропорційного представництва в органах Верховної Ради.

Кожна депутатська фракція, група повинна бути зареєстрована в

Секретаріаті Верховної Ради, для чого туди подається письмове повідом-

лення про сформування з зазначенням назви, мети чи завдань, персо-

нального складу та партійної належності їх членів та депутатів, які упов-

новажені представляти фракцію чи групу. Після реєстрації депутатсько-

го об’єднання головуючий на пленарному засідання інформує депутатів

про сформування такої фракції, групи, її кількісний склад та уповнова-

жених представників.

114

Про зміни в складі депутатської фракції, групи її уповноважений

представник повідомляє письмово Голову Верховної Ради. У разі, коли

склад депутатського об’єднання стає меншим від встановленої кіль-

кості, воно після п’ятнадцяти днів оголошується Головою Верховної

Ради розпущеним. Голова Верховної Ради забезпечує зареєстровані де-

путатські фракції, групи приміщенням, обладнанням тощо, закріплює

за ними адміністративно-технічний персонал, який має в них довіру,

для надання їм допомоги у здійсненні своїх функцій у парламенті.

Депутатські об’єднання попередньо обговорюють кандидатури на

посади Голови Верховної Ради і його заступників, голів комітетів, пер-

сональний склад колегіальних органів парламенту, мають право на про-

порційне представництво в усіх органах Верховної Ради та в офіційних

парламентських делегаціях. Кожна депутатська фракція, група має га-

рантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку

денного на засіданнях Верховної Ради та її органів.

Кожне депутатське об’єднання обирає зі свого складу уповноваже'

ного представника, на якого покладаються представницькі та органі-

заційні функції. Уповноважені представники депутатських груп і фрак-

цій (від кожної по одному) утворюють Погоджувальну раду депутатських

фракцій (груп), яка є органом дорадчого характеру, сприяє узгодженню

позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі парламенту

та його органів.

Погоджувальна рада депутатських фракцій (груп) здійснює свою

роботу у формі засідань, які скликаються Головою Верховної Ради або

за ініціативою представників двох чи більше депутатських об’єднань в

разі необхідності, але не рідше одного разу на тиждень під час роботи

парламенту в пленарному режимі. Як правило, засідання Погоджуваль-

ної ради проводяться по понеділках, перед початком пленарного тиж-

ня. Засідання проводиться відкрито і є правомочним за умови присут-

ності на ньому не менше двох третин від її складу.

Погоджувальна рада депутатських фракцій (груп):

а) вносить пропозиції щодо річного та перспективного планів робо-

ти Верховної Ради;

б) розглядає та погоджує пропозиції щодо проектів порядку денно-

го сесій та розкладу парламентських засідань;

в) формує проект порядку денного на кожне пленарне засідання;

г) ініціює перевірку внесених законодавчих пропозицій та законо-

проектів на їх відповідність вимогам Регламенту;

ґ) вносить пропозиції щодо визначення парламентського комітету,

відповідального за підготовку законопроекту, направлення його на роз-

гляд у комітети і депутатські фракції (групи), на наукову, юридичну та

іншу експертизу;

115

д) вносить пропозиції щодо скликання позачергового засідання пар-

ламенту;

е) розглядає питання про вжиття заходів для забезпечення присут-

ності депутатів на пленарних засіданнях;

є) вносить пропозиції щодо проведення парламентських слухань;

ж) вирішує інші питання організації роботи Верховної Ради відпо-

відно до Регламенту.

116

 

 

40