yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 2. Організація підготовки і проведення виборів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 2. Організація підготовки і проведення виборів

Президента України

Згідно зі ст.103 Конституції, Президент обирається громадянами

України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шля-

хом таємного голосування строком на п’ять років. Підготовка і прове-

дення виборів регулюються Конституцією, законами України «Про ви-

бори Президента України», «Про Центральну виборчу комісію», поста-

новами парламенту, іншими актами законодавства, прийнятими

відповідно до Закону «Про вибори Президента України». Вибори Пре-

зидента відбуваються по єдиному загальнодержавному виборчому ок-

ругу, що включає всю територію України.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який

на день виборів досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, володіє

державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед

днем виборів років. Не може бути висунутий кандидатом на цей пост гро-

мадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця

судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю

жовтня п’ятого року повноважень глави держави, а повторні — в остан-

ню неділю дев’яностоденного строку з дня прийняття постанови Вер-

ховної Ради України про призначення повторних виборів. Позачергові

вибори відбуваються в останню неділю дев’яностоденного строку з дня:

1) проголошення Президентом України особисто заяви про свою від-

ставку на засіданні Верховної Ради України; 2) опублікування рішення

парламенту про підтвердження неможливості виконання Президентом

своїх повноважень за станом здоров’я; 3) опублікування рішення Вер-

ховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку

імпічменту; 4) прийняття постанови парламенту про призначення по-

зачергових виборів у зв’язку зі смертю Президента України.

118

Виборчий процес по виборах Президента України складається з

кількох послідовних етапів: 1) утворення територіальних округів; 2) утво-

рення виборчих дільниць; 3) утворення територіальних та дільничних

виборчих комісій; 4) формування списків виборців, їх перевірка та уточ-

нення; 5) висування та реєстрація кандидатів; 6) проведення передвибор-

ної агітації; 7) голосування в день виборів Президента України; 8) підра-

хунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і резуль-

татів виборів Президента України. У разі необрання Президента в

першому турі можливі ще дві стадії: 1) повторне голосування; 2) підра-

хунок голосів виборців і встановлення підсумків повторного голосуван-

ня та результатів виборів.

Підготовку і проведення виборів глави держави здійснюють Цент-

ральна виборча комісія, територіальні й дільничні виборчі комісії.

Право висування кандидата на пост Президента належить тільки

громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується

ними через політичні партії та їх виборчі блоки, а також самовисуван-

ням. Висування кандидатів розпочинається за 119 днів і закінчується за

95 днів до дня виборів.

Реєстрацію кандидатів на пост Президента України здійснює Цен-

тральна виборча комісія. Перед реєстрацією партія (партії, що входять

до блоку), яка висунула кандидата, або сам кандидат має внести грошову

заставу в розмірі п’ятисот тисяч гривень на спеціальний рахунок Цен-

тральної виборчої комісії. Ця застава повертається партії (партіям, що

входять до блоку) чи кандидату, якщо він отримав не менше семи

відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, а якщо ні, то

застава перераховується до Державного бюджету України.

Не пізніш як за сорок днів до дня чергових президентських виборів

до ЦВК мають бути подані підписні листи з підписами виборців на

підтримку кандидатів. При цьому на підтримку кожного з них має бути

зібрано не менш як п’ятсот тисяч підписів виборців, які мають право

голосу, в тому числі не менш як по двадцять тисяч підписів у кожному з

двох третин регіонів України (в Автономній Республіці Крим, в облас-

тях, містах Києві і Севастополі). При повторних та позачергових вибо-

рах має бути зібрано не менш як двісті п’ятдесят тисяч підписів, у тому

числі не менш як по десять тисяч у кожному з двох третин регіонів.

Кандидат на пост Президента наступного дня після його реєстрації

може розпочинати проведення передвиборної агітації, яка здійснюється

за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на

підготовку і проведення виборів, та коштів виборчих фондів кандидатів.

Голосування проводиться тільки в день виборів або в день повтор-

ного голосування з 8.00 до 20.00. На закордонних виборчих дільницях

голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці

дільниці.

119

Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат,

який одержав на виборах більше половини голосів виборців, що взяли

участь у голосуванні. Якщо до бюлетеня в день виборів було включено

більше двох кандидатів і жоден не був обраний, ЦВК приймає рішення

про проведення повторного голосування, яке відбувається у третю

неділю після дня виборів за двома кандидатурами, які дістали найбільшу

кількість голосів у першому турі. За підсумками повторного голосуван-

ня обраним вважається кандидат, що отримав більшу, ніж інший кан-

дидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. У разі,

коли повторне голосування проводилося лише по одній кандидатурі,

кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав

більше половини голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.

Новообраний Президент вступає на посаду не пізніш як через трид-

цять днів після офіційного оголошення ЦВК результатів виборів і на-

буває повноважень з моменту складення на урочистому засіданні пар-

ламенту присяги Українському народові, текст якої міститься в Консти-

туції України.

 

 

42