yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 5. Організація прийняття та виконання актів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 5. Організація прийняття та виконання актів

Президента України

Порядок вироблення і прийняття рішень Президентом України обу-

мовлений такими чинниками, як одноосібний характер цього органу,

широкий спектр функцій, загальний характер компетенції, а також на-

явна система допоміжних органів при ньому. Цей процес регулюється

Положенням про порядок підготовки і внесення актів Президента Укра-

їни. Проекти актів Президента розробляються за його власним доручен-

ням або в ініціативному порядку Кабінетом Міністрів України, цент-

ральними органами виконавчої влади, центральними органами гро-

мадських організацій України, Радою міністрів Автономної Республіки

127

Крим, Державним Секретарем України, радниками Президента, струк-

турними підрозділами Секретаріату Президента.

Проекти указів нормативного характеру мають погоджуватись у

Міністерстві юстиції України, а пов’язані з витрачанням фінансових,

інших матеріальних ресурсів — з Міністерством фінансів або Міністер-

ством економіки України. Проекти актів глави держави подаються ра-

зом із супровідним листом і пояснювальною запискою щодо необхід-

ності їх прийняття, а в разі потреби — і з економічним обґрунтуванням,

довідковими та аналітичними матеріалами.

Порядок проходження та опрацювання проектів актів Президента

в Секретаріаті Президента був затверджений розпорядженням Секрета-

ря Адміністрації Президента України від 20 вересня 1993 року № 12/93,

відповідно до якого після надходження зазначених проектів до Секре-

таріату або після їх підготовки в президентському апараті вони реєст-

руються в Загальному відділі і про них доповідається Державному Сек-

ретарю, який накладає відповідну резолюцію. Проекти опрацьовуються

згідно з цією резолюцією у структурних підрозділах Секретаріату в день

їх надходження, якщо вони мають терміновий характер, а якщо вима-

гають додаткового опрацювання, — у строк до двадцяти робочих днів.

Опрацювання проектів полягає в їх всебічному аналізі та експертизі, пе-

ревірці на предмет відповідності актам законодавства України, спеціаль-

ному та літературному редагуванні. Якщо проект є недостатньо обґрун-

тованим або потребує докорінної переробки, керівник структурного

підрозділу вносить Державному Секретареві України пропозицію щодо

його відхилення або повернення розробнику для доопрацювання.

Проекти актів проходять юридичну експертизу, спеціальне та літе-

ратурне редагування в Головній державно-правовій службі Секретаріату

Президента, керівник якого доповідає зауваження щодо змісту проек-

ту Державному Секретареві. Підготовлені на підпис Президенту укази

і розпорядження разом із супровідним листом, пояснювальною запис-

кою, іншими допоміжними матеріалами подаються Державному Се-

кретарю України. Проекти візуються Керівником Головної державно-

правової служби (крім проектів актів з питань нагородження, грома-

дянства та помилування) і Державним Секретарем України. Укази і

розпорядження на підпис главі держави подає Державний Секретар

України.

У більшості актів Президента зазначаються виконавці та перелік дій,

які мають бути ними здійснені для реалізації рішень. Як правило, такі

приписи містяться наприкінці президентського акта. Найважливіше

завдання посадових осіб при цьому полягає у створенні умов для опти-

мальної реалізації рішення. Для цього поряд з методами прямого впли-

ву (наказ, розпорядження, адміністративний тиск) використовуються

128

заходи матеріального стимулювання працівників, переконання тощо.

Важливою складовою організації виконання рішень є їх юридичне, ма-

теріально-фінансове та організаційно-технічне забезпечення.

 

 

45