yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Глава 8

 

Організація роботи

Кабінету Міністрів України

 

§ 1. Основи організації і діяльності

Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України є вищим колегіальним органом загаль-

ної компетенції в системі органів виконавчої влади, який спрямовує,

координує і контролює діяльність інших органів державної виконавчої

влади. Статус Кабінету Міністрів України обумовлений змішаною фор-

мою правління, яка передбачає його відповідальність перед Президен-

том України та підконтрольність і підзвітність Верховній Раді України

у межах, передбачених Конституцією України. Відповідальність Кабіне-

ту Міністрів має політичний характер і зводиться до можливостей гла-

ви держави достроково припинити повноваження як усього складу, так

і окремих його членів, а також права парламенту прийняти резолюцію

недовіри уряду, що також має наслідком його відставку.

Кабінет Міністрів України, посідаючи вище керівне місце в системі

органів виконавчої влади: а) забезпечує державний суверенітет і еко-

номічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої

політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Пре-

зидента; б) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і гро-

мадянина; в) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної

та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення,

соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, еко-

логічної безпеки і природокористування; г) розробляє і здійснює загаль-

нодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і

культурного розвитку України; ґ) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм

власності; здійснює управління об’єктами державної власності; д) розроб-

ляє проект закону про Державний бюджет України, забезпечує його ви-

конання, подає звіт про виконання; е) здійснює заходи щодо забезпечен-

ня обороноздатності і національної безпеки України, громадського по-

рядку, боротьби зі злочинністю; є) організовує і забезпечує здійснення

зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи.

Правовою основою організації і діяльності Кабінету Міністрів Укра-

їни є норми Конституції України, міжнародних актів, які ратифіковані

134

парламентом України, інших законодавчих та нормативних актів: зокрема

Постанови Верховної Ради України від 10 липня 1996 року №287/96-ВР

«Про процедуру надання згоди на призначення Прем’єр-міністра Укра-

їни»; Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1574/99

«Про склад Кабінету Міністрів України» (із змінами); Тимчасового

регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою від

5 червня 2000 року № 915; постанов Кабінету Міністрів України «Про

урядові комітети» від 13 вересня 2001 року № 1165; «Питання Секре-

таріату Кабінету Міністрів України» від 24 січня 2000 року № 88 та

інших.

Територіальною основою діяльності Кабінету Міністрів України є

державна територія України.

Матеріально'фінансовою основою діяльності Кабінету Міністрів

України є рухоме й нерухоме майно, що забезпечує реалізацію його

функцій і повноважень та фінансово-бюджетні кошти, які він має у

своєму розпорядженні. У Державному бюджеті на 2004 рік Секретаріату

Кабінету Міністрів України як головному розпоряднику бюджетних

асигнувань було виділено 13 6475,8 тис. грн., у тому числі 49 890,2 тис.

грн. — на інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпе-

чення діяльності уряду, 3800,0 тис. грн. — на організацію та здійснення

офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України, 43405,8

тис. грн. — на обслуговування діяльності уряду, 69,7 тис. грн. — на пе-

репідготовку та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату

Кабінету Міністрів1.

 

 

47