yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 2. Порядок утворення і будова

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 2. Порядок утворення і будова

Кабінету Міністрів України

Порядок формування Кабінету Міністрів України умовно можна

поділити на два етапи: а) призначення Прем’єр-міністра України; б)

призначення інших членів Кабінету Міністрів України.

Процедура призначення Прем’єр'міністра України має кілька стадій:

1) узгодження кандидатури. Президент України проводить консуль-

тації з Головою Верховної Ради України, керівниками депутатських груп

і фракцій з метою попереднього узгодження кандидатури на посаду

Прем’єр-міністра;

2) внесення узгодженої кандидатури на розгляд парламенту. Прези-

дент України надсилає до Верховної Ради України письмову пропозицію

1 Додаток №3 до Закону України «Про внесення змін до Закону України

„Про Державний бюджет України на 2004 рік”» від 17 червня 2004 року

№1801-IV // Президентський вісник. – 2004. – № 19. – 28 липня.

135

і інформаційні матеріали щодо кандидата на посаду Прем’єр-міністра:

відомості про освіту, фах, автобіографію, декларацію про доходи, відо-

мості про нерухоме та інше цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні

папери тощо;

3) розгляд кандидатури на посаду Прем’єр-міністра в парламенті.

Порядок розгляду врегульовано Постановою Верховної Ради України від

10 липня 1996 року № 287/96-ВР «Про процедуру надання згоди на при-

значення Прем’єр-міністра України» (із змінами), відповідно до якої

перед внесенням на розгляд парламенту цього питання проводяться

зустрічі кандидата з депутатськими групами (фракціями). На пленарно-

му засіданні Верховної Ради кандидат на посаду Прем’єр-міністра Укра-

їни виступає з доповіддю про основні напрями діяльності нового скла-

ду уряду, після чого відповідає на запитання народних депутатів. Потім

проводиться обговорення запропонованої кандидатури;

4) прийняття рішення про надання згоди на призначення Президен-

том України Прем’єр-міністра України. Рішення приймається на засі-

данні парламенту більшістю від конституційного складу в режимі поімен-

ного голосування і оформлюється відповідною постановою. У разі, якщо

запропонована кандидатура не отримала необхідної кількості голосів,

Президент у десятиденний строк представляє нову кандидатуру;

5) призначення Президентом України Прем’єр-міністра України

(глава держави видає відповідний указ). Після призначення Прем’єр-

міністр направляє главі держави подання щодо інших членів уряду, які

призначаються на посаду Указом Президента. Строк повноважень

Кабінету Міністрів України збігається із строком повноважень Прези-

дента України. Уряд складає повноваження перед новообраним главою

держави.

Достроково повноваження Кабінету Міністрів України припиня-

ються в разі: а) відставки Прем’єр-міністра України; б) прийняття Вер-

ховною Радою України резолюції недовіри, що має наслідком відстав-

ку уряду України; в) прийняття рішення про відставку Президентом

України; г) смерті Прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр, інші члени уряду мають право заявити Президен-

тові про свою відставку. Кабінет Міністрів України, відставку якого

прийнято главою держави, за його дорученням продовжує виконувати

свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду, але не

довше ніж шістдесят днів.

Прем’єр-міністр зобов’язаний подати главі держави заяву про

відставку Кабінету Міністрів за рішенням Президента чи у зв’язку з

прийняттям парламентом резолюції недовіри. Питання про відпо-

відальність уряду не може розглядатися парламентом більше одного разу

протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення

Програми діяльності Кабінету Міністрів.

136

До складу Кабінету Міністрів України входять: Прем’єр-міністр

України; чотири його заступники — Перший віце-прем’єр-міністр і три

віце-прем’єр-міністри; міністри — керівники міністерств; міністри, які

не очолюють відповідні міністерства, — Міністр України у зв’язках з

Верховною Радою України і Міністр Кабінету Міністрів України. Цей

перелік є вичерпним. Указом Президента України від 15 грудня 1999

року № 1574/99 «Про склад Кабінету Міністрів України» із змінами ста-

ном на 1 жовтня 2004 року встановлено, що до складу Кабінету Мініст-

рів України входять: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-

міністр України, три віце-прем’єр-міністри України, Міністр аграрної

політики України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр екології

та природних ресурсів України, Міністр економіки та з питань євро-

пейської інтеграції України, Міністр палива і енергетики України,

Міністр закордонних справ України, Міністр культури і мистецтв Укра-

їни, Міністр України з питань надзвичайних ситуацій, Міністр оборо-

ни України, Міністр освіти і науки України, Міністр охорони здоров’я

України, Міністр праці та соціальної політики України, Міністр про-

мислової політики України, Міністр транспорту та зв’язку України,

Міністр України у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністр фінансів Укра-

їни, Міністр юстиції України, Міністр України у зв’язках з Верховною

Радою України, Міністр Кабінету Міністрів України. Кількісний склад

Кабінету Міністрів України Конституцією і законами України не ви-

значається, вирішення цього питання віднесене до компетенції глави

держави.

 

 

48