yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 3. Функції Кабінету Міністрів України

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 3. Функції Кабінету Міністрів України

Класифікація функцій Кабінету Міністрів України в юридичній

літературі здійснюється за різними критеріями. Серед об’єктних функ-

цій виокремлюють: виконавчу, економічну, соціальну, гуманітарну, еко-

логічну, бюджетну, політичну, функцію забезпечення державного суве-

ренітету і економічної самостійності України. Аналіз правового статусу

Кабінету Міністрів України дає підстави вирізнити: нормотворчу, право-

застосовчу, кадрову, установчу, організаційну, контрольну функції. Обсяг

повноважень, які здійснює Кабінет Міністрів України в межах кожної з

функцій, досить значний, тому наведемо лише окремі приклади.

Кабінет Міністрів України є вищим органом виконавчої влади, тому

провідною є виконавча функція, яка проявляється в забезпеченні вико-

нання Конституції і законів України, актів Президента України.

Економічна функція полягає в забезпеченні проведення фінансової,

цінової, інвестиційної та податкової політики, розробці і здійсненні за-

гальнодержавних програм економічного розвитку України. Реалізуючи

137

економічну функцію, Кабінет Міністрів України: 1) організовує підго-

товку прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Укра-

їни, 2) забезпечує та контролює виконання Державної програми еко-

номічного і соціального розвитку України і програм розвитку окре-

мих галузей економіки; 3) здійснює державне регулювання ринку

зерна; 4) забезпечує здійснення державної політики цін; 5) забезпечує

рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об’єкта-

ми державної власності; 6) сприяє розвитку підприємництва тощо.

Бюджетна функція полягає в розробці проекту Основних напрямів

бюджетної політики на наступний рік, проекту закону про Державний

бюджет України; в забезпеченні виконання затвердженого парламентом

Державного бюджету України; в поданні звіту Верховній Раді про його

виконання.

Реалізація державної політики у сфері охорони природи, екологічної

безпеки і природокористування становлять екологічну функцію, здійс-

нюючи яку Кабінет Міністрів України: а) забезпечує реалізацію визна-

ченої парламентом екологічної політики, розробку державних, міждер-

жавних і регіональних екологічних програм; б) організовує екологічне

виховання та екологічну освіту громадян; в) вносить подання про ого-

лошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

г) забезпечує реалізацію політики держави у сфері захисту населення і

територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

Соціальна функція уряду полягає в реалізації політики у сферах праці

й зайнятості населення, соціального захисту, розробці і здійсненні загаль-

нодержавних програм соціального розвитку України. Реалізуючи соціаль-

ну функцію, Кабінет Міністрів: а) забезпечує дотримання і реалізацію

гарантій, передбачених пенсійним законодавством, права на соціально-

економічний захист військовослужбовців та осіб, звільнених з військової

служби, членів їх сімей; б) забезпечує фінансування та матеріально-

технічне постачання закладів охорони здоров’я, державної санітарно-

епідеміологічної служби; в) розробляє систему заходів щодо підтриман-

ня та зміцнення здоров’я населення; г) затверджує соціальні норми та

правила щодо соціального становлення і розвитку молоді тощо.

Гуманітарна функція охоплює реалізацію політики у сфері освіти,

науки, культури, розробка і здійснення загальнодержавних програм

науково-технічного і культурного розвитку. Реалізуючи гуманітарну

функцію, Кабінет Міністрів України: а) здійснює державну політику у

галузі освіти, організовує розроблення та здійснення відповідних загаль-

нодержавних та інших програм; б) затверджує державні стандарти освіти

з кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня; в) встановлює

порядок створення, реорганізації, ліквідації, ліцензування, інспектуван-

ня, атестації та акредитації закладів освіти; г) здійснює науково-технічну

політику держави; ґ) подає Верховній Раді України пропозиції щодо

138

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та їх матеріально-

технічного забезпечення; д) здійснює державне управління та забезпе-

чує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності тощо.

Функція забезпечення державного суверенітету й економічної са'

мостійності України передбачає здійснення заходів, направлених на

відвернення внутрішніх і зовнішніх загроз, підтримання обороноздат-

ності і економічної самостійності. Реалізуючи цю функцію, уряд Укра-

їни контролює виконання законів у сфері оборони, здійснює заходи

щодо забезпечення обороноздатності країни, координує і контролює їх

виконання та несе, в межах своїх повноважень, відповідальність за за-

безпечення оборони.

Політичні функції Кабінету Міністрів України поділяються на

внутрішньополітичні (управлінська діяльність стосується більшості

сфер суспільного життя) і зовнішньополітичні (здійснення зовнішніх

зв’язків України в різних галузях, укладення міжурядових угод).

 

 

49